try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şerifler

Vuslat

"Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir." (Müslim, İmâre 53, 57, hadis no: 1850; Ebû Dâvud, Edeb 121; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3948; Nesâî, Tahrim 27, 28)
"Asabiyet (kavmiyetçilik) dâvâsına kalkan, onu yaymaya çalışan, bu dâvâ yolunda mücâdeleye girişen Bizden değildir." (Ebû Dâvud, Edeb 112)
Vasîle bin el-Eskâ (r.a.) anlatıyor: "Ben, 'Yâ Rasûlallah! Adamın kendi kavmine bir zulüm üzerine yardım etmesi asabiyetten (ırkçılıktan) mıdır?' diye sordum. Hz. Peygamber (s.a.s.): "Evet" buyurdu." (İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3949; Ebû Dâvud, Edeb 121, hadis no: 5119; Ahmed bin Hanbel, 4/107, 160)
Rasûlullah (s.a.s.)'a soruldu: "Kişinin soyunu, sülâlesini (kavmini, ulusunu) sevmesi asabiyet (kavmiyetçilik, ırkçılık) sayılır mı?" Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: "Hayır. Lâkin kişinin kavmine zulümde yardımcı olması asabiyettir/kavmiyetçiliktir."(Ahmed bin Hanbel, 4/107, 160; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3949)
"Zulüm ve haksızlıkta kavmine yardıma kalkışan kişi, kuyuya düşmüş deveyi kuyruğundan tutup çıkarmaya çalışan gibidir." (Ebû Dâvud, Edeb 113, 121, hadis no: 5117)
"Kim kâfir olan dokuz atasını onlarla izzet ve şeref kazanmak düşüncesiyle sayarsa, cehennemde onların onuncusu olur." (Ahmed bin Hanbel, 5/128)
"Bir kısım insanlar vardır ki, cehennem kömüründen başka bir şey olmayan adamlarla iftihar ederler, övünürler. İşte bunlar ya bu övünmeden vazgeçerler, ya da Allah nezdinde, pisliği burunlarıyla yuvarlayan pislik böceklerinden daha değersiz olurlar." (Ahmed bin Hanbel, 2/524; Ebû Dâvud, Edeb 111)
"Aziz ve Celil olan Allah sizden câhiliyye devrinin kabalığını ve babalarla övünmeyi gidermiştir. Mü' min olan, takvâ sahibidir. Kâfir olan ise şakîdir. Siz, Âdem'in çocuklarısınız. Âdem de topraktan yaratılmıştır. Bazı adamlar, (kâfir olarak ölen) kavimleriyle övünmeyi terketsinler. Çünkü onlar cehennemin kömüründen bir kömürdürler, yahut onlar, Allah indinde burnu ile pislik yuvarlayan pislik böceğinden daha aşağıdırlar." (Ebû Dâvud, Edeb 120, hadis no: 5116)
"Müslüman cemaatten ayrılan ve itaat yolunu terketmiş olarak ölen kimsenin ölümü, câhiliyye ölümüdür. Ümmetime karşı harekete geçerek mü'minin imanına saygı duymaksızın ve sözleşmeli bulunduğu kimseye karşı olan ahdine vefâ göstermeksizin suçlusuyla suçsuzuyla bütün ümmetimi vurmaya kalkışan kimse Benim ümmetimden değildir. Asabiyet/ırkçılık duygusuyla öfkelenen, asabiyet uğruna savaşırken yahut ırkçılık dâvâsı güderken körü körüne açılmış bir bayrak altında ölen kimsenin ölümü câhiliyye ölümüdür." (Müslim, İmâre 57; Nesâî, Tahrim 27; İbn Mâce, Fiten 7; Ahmed bin Hanbel, 2/306, 488.
"Kim hevâsına uyarak bâtıl yolda cenkeder, kavmiyetçiliğe (asabiyet) çağrıda bulunur veya kavmiyetçiliğin sevkiyle öfke ve tehevvüre kapılırsa, câhiliyye ölümü üzere (kâfir olarak) ölür." (İbn Mâce, Fiten 7)
"Bir kimseyi ameli geri bırakmışsa, nesebi, soyu onu kurtaramaz, yükseltemez, ilerletemez." (İbn Mâce, Mukaddime 17, hadis no: 225)
"Her doğan çocuk millet (İslâm fıtratı) üzere doğar." (Müslim, S. Müslim Terc ve Şerhi, c. 8, s. 135)
"Allah'ın ismi ile Allah('ın yardımı) ile ve Rasûlullah'ın milleti (dini) ile gidin, yürüyün." (Ebû Dâvud, 3/38)
"Allah indinde en şerefliniz takvâca en ileri olanınızdır. Arabın Arap olmayan (acem) üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili üzerine bir üstünlüğü yoktur, beyazın da siyah derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvâ iledir." (Cem'u'l-Fevâid, 1/510, hadis no: 3632)
Kur'ân-ı Kerim'de Ümmet Kavramı
"Ey Rabbimiz! Bizi Sana teslim olanlardan/müslümanlardan kıl, neslimizden de Sana teslim olan müslüman bir ümmet çıkar, bize ibâdet yerlerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak Sensin." (2/Bakara, 128)
"Böylece sizi insanlara şâhid olmanız için vasat (orta, âdil, dengeli) bir ümmet yaptık. Rasûl de size şâhiddir. Biz Rasûl'e uyanı, ökçesi üzerinde geriye dönenden ayıralım diye, yöneldiğini kıble yaptık." (2/Bakara, 143)
"İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak, kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller geldikten sonra, aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere, üzerinde ihtilâfa düştükleri hakkı, izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir." (2/Bakara, 213)
"İçinizden hayra çağıran ve ma'rûfu emredip münkerden nehyeden bir ümmet bulunsun. Kurtuluşa erenler, işte bunlardır." (3/Âl-i İmrân, 104)
"Siz insanlar içerisinden çıkarılmış, iyiliği emreden, kötülükten men eden ve Allah'a iman eden hayırlı bir ümmetsiniz." (3/Âl-i İmrân, 110)
"Yerde debelenen hiç bir canlı ve iki kanadıyla uçan hiç bir kuş yoktur ki, ancak sizin gibi ümmet olmasınlar…" (6/En'âm. 38)
"Mûsâ'nın kavminden de hakka yönelten ve onunla âdilce hükmeden bir ümmet vardır." (7/A'râf, 159)
"Yarattıklarımızdan (öyle) bir ümmet var ki, hakka iletirler ve hak ile adâlet yaparlar." (3/Âl-i İmrân, 181)
"İnsanlar bir tek ümmettiler; sonra ayrılığa düştüler..." (10/Yûnus, 19)
"Her ümmetten bir şâhid getirdiğimiz gün, artık ne nankörlere izin verilir, ne de onların özür dilemeleri istenir." (16/Nahl, 84)
"Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Ama O, istediğini saptırır, istediğini doğru yola eriştirir. İşlediklerinizden and olsun ki sorumlu tutulacaksınız." (16/Nahl, 93)
"İbrâhim, şüphesiz Allah'a boyun eğen ve O'na yönelen bir ümmetti. Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu seçti ve doğru yola eriştirdi." (16/Nahl, 120-121)
"Gerçek şu ki sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse Bana ibâdet/kulluk edin." (21/Enbiyâ, 92)
"Hayır, 'doğrusu biz, babalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk. Biz de onların izlerinden gitmekteyiz' derler." (43/Zuhruf, 22)
Hadis-i Şeriflerde Ümmet Kavramı
"Bu ümmet (Muhammed ümmeti), diğer ümmetlere karşı üstün kılındı." (Ahmed bin Hanbel, 5/383)
"...Siz sonuncu ümmetsiniz. Siz ümmetlerin en hayırlısı ve Allah yanında en değerli olanısınız." (Tirmizî, Tefsir Âl-i İmrân, hadis no: 3004; İbn Mâce, Zühd 34, hadis no: 4288)
"Şu ümmetim rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. Âhirette azâba mâruz kalmayacaktır. Onun azâbı dünyadadır: Fitneler, zelzeleler ve katl (öldürme)." (Ebû Dâvud, Fiten, hadis no: 4277)
Ebû Zerr (r.a.) anlatıyor: "Hz. Peygamber (s.a.s.) buyurdular ki: "Bana Cebrâil (a.s.) gelerek: 'Ümmetinden kim Allah'a herhangi bir şeyi şirk/ ortak koşmadan ölürse cennete girer' müjdesini verdi" dedi. Ben (hayretle) 'zina ve hırsızlık yapsa da mı?' diye sordum. "Hırsızlık da etse, zina da yapsa!" cevabını verdi. Ben tekrar: 'Yani hırsızlık ve zina yapsa da ha!' dedim. "Evet, dedi, hırsızlık da etse, zina da yapsa!" Hz. Peygamber (s.a.s.) dördüncü keresinde ilâve etti: "Ebû Zerr patlasa da cennete girecektir." (Buhârî, Tevhid 33; Müslim, İman 153, hadis no: 94; Tirmizî, İman 18, hadis no: 2646)
"Ümmetimden bir grup, hak için muzaffer şekilde mücâdeleye Kıyâ met gününe kadar devam edecektir..." (Müslim, İman 247)
"Her ümmet, kendi peygamberine tâbi olur." (Buhâri, Tefsir sûre 17, 11)
"Karınca, ümmetlerden biridir." (Müslim, Selâm 148)
"Allah Teâlâ, yeryüzünü benim için dürüp topladı; ben de doğusunu da batısını da gördüm. Ümmetimin mülkü, bana gösterilen yerlere kadar uzanacaktır. Bana iki hazine verildi: Kırmızı ve beyaz hazineler. Ben Rabbimden, ümmetimi umumî bir kıtlıkla helâk etmemesini, ümmetime kendi nefislerinden başka bir düşman musallat edip çoğunluğu helâk etmelerine meydan vermemesini talep ettim. Rabbim bu isteklerime şöyle cevap verdi: "Ey Muhammed! Bir hüküm verdimmi artık o geri alınmaz. Ben senin ümmetine 'Onları umumî bir kıtlıkla helâk etmeyeceğim, kendileri dışında, çoğunu helâk edecek bir düşman da musallat etmeyeceğim, hatta yeryüzünün her tarafında bulunanlar, onlar aleyhinde toplansalar da. Ama, kendi aralarında birbirlerini helâk edecekler." (Müslim, Fiten 19; hadis no: 2889; Tirmizî, Fiten 14, hadis no: 2177; Ebû Dâvud, Fiten 1, hadis no: 4252)
Rasûlullah (s.a.s.) Benî Muâviye Mescidine girdi. Orada iki rekât namaz kıldı. Yanındaki sahâbeler de onunla beraber kıldı. Sonra Rabbine uzun uzun duâ etti. Sonra ashâbın yanına döndü ve buyurdu ki: "Rabbimden üç şey talep ettim. İkisini verdi, birini geri çevirdi: Rabbimden ümmetimi umumî bir kıtlıkla helâk etmemesini talep ettim, bunu bana verdi. Ümmetimi suda boğulma sûretiyle helâk etmemesini diledim, bana bunu da verdi. Ümmetimin kendi aralarında savaşmamalarını da talep etmiştim, bu geri çevrildi." (Müslim, Fiten 20, hadis no: 2890)
"Muhammed'in nefsi elinde olan Zât-ı Zülcelâl'e yemin olsun! İman edip sonra doğru yoldan ayrılmayan hiçbir kul yoktur ki cennete sokulmasın. Siz ve sâlih/iyi nesliniz cennetteki meskenlere yerleşmedikçe (diğer ümmetlerin mü'minleri olan) cennetliklerin cennete girmemelerini de ümit ederim ve Rabbim ümmetimden yetmiş bin kişiyi hesapsız olarak cennete dâhil etmeyi bana kesin vaad etti." (Kütüb- Sitte Muht. Terc. c. 17, s. 603)
"Ümmetimde dört şey vardır ki, câhiliyye işlerindendir; bunları terk etmeyeceklerdir: Haseple (mal, mevki, zenginlik gibi dünyevî özelliklerle) iftihar, nesebi (ırkçılığı) sebebiyle insanlara ta'n (küçük görüp hakaret), yıldızlardan yağmur bekleme, (ölenin ardından) mâtem!" (Müslim, Cenâiz 9, hadis no: 934)
"Müslüman, yahûdi ve hıristiyanların misali şuna benzer: Bir adam var, bir grup kimseyi ücretli olarak tutmuş; kendisi için belli bir ücret mukabilinde, geceye kadar çalıştırıyor. Bunlar, gündüzün yarısına kadar çalışıp:
'Bize şart koştuğun ücrete ihtiyacımız yok (biz gideceğiz). Şu âna kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz' derler. Adam onlara:
"Böyle yapmayın, işin geri kalan kısmını da tamamlayın ve ücretinizi tam olarak alın!" diye rica eder. Ancak onlar buna yanaşmazlar ve terk edip giderler.
Adam onlardan sonra işi için başkalarını ücretle tutar. Onlara:
"Şu gününüzü tamamlayın, öncekilere vaad ettiğim ücreti size tam olarak vereyim!" der. Bunlar, ikindi vaktine kadar çalışırlar. O zaman:
'İşin senin olsun, yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz (çalışmayı terkediyoruz)!' derler. Adam onlara da:
"İşinizin geri kısmını tamamlayın, şurada az bir zamanınız kaldı" diye ricâ eder, ancak onlar dinlemeyip giderler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar. Bunlar da geri kalan zamanda güneş batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu, onların ve bu nurdan kabul ettikleri miktarın misalidir." (Buhârî, İcâre 11, Mevâkîtu's-Salât 17)
"Sizden önce geçen ümmetlere nazaran sizin bekanız (dünyada kalışınız), ikindi vakti ile güneşin batması arasındaki müddet gibidir. Tevrat ehline Tevrat verildi, onlar gün ortasına kadar onunla amel ettiler. Daha fazla devam etmekten âciz kaldılar. Onlara kırat kırat ücretleri verildi. Sonra İncil ehline İncil verildi. Onlar da ikindi namazına kadar çalıştılar. O zaman onlar da âciz kaldılar, kırat kırat onlara da ücretleri verildi. Sonra bize Kur'an verildi. Biz güneşin batmasına kadar çalışacağız. Bize ücretimiz ikişer kırat, ikişer kırat verildi. İki kitap mensupları:
"Ey Rabbimiz, Sen bunlara ikişer kırat, ikişer kırat olarak verdin. Halbuki bize birer kırat, birer kırat vermiştin. Halbuki biz, amel yönüyle onlardan ileriyiz!" dediler. Allah Teâla:
"Ben ücretlerinizde bir haksızlık yaptım mı?" buyurdu. Onlar: "Hayır!" dediler.
"Öyleyse, bu Benim lütfumdur, onu Ben dilediğime veririm" buyurdu." (Buhârî, İcâre, 8, 9, Mevâkîtu's-Salât 17, Enbiyâ, 50, Fezâilu'l-Kur'an 17, Tevhid 31, 47; Tirmizî, Emsâl 7, hadis no: 2875)
"İstemeyip kaçınanlar hâriç, bütün ümmetim cennete girecektir!" "Kaçınanlar da kim?" dediler. Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Kim bana itaat ederse cennete girer; kim bana itaat etmez, âsi olursa, o cennete girmekten kaçınmış demektir." (Buhârî, İ'tisâm 2)
"Allah sizi (Muhammed ümmetini) üç özellikten himâye edip korudu: Hepinizi helâk edecek olan peygamberinizin bedduâsından, bâtıl ehlinin hak ehline (nûrunu söndürecek, kesin) bir galebesinden, dalâlet üzerine birleşmenizden." (Ebû Dâvud, Fiten 1, hadis no: 4253)
"Ümmetim yağmur gibidir; evveli mi, sonu mu daha hayırlıdır, bilinemez." (Tirmizî, Emsâl 6, hadis no: 2873)
"Ümmetimden bir grup (hak üzerine) gâlip olmaktan hiç geri kalmaz. Allah'ın emri (Kıyâmet) gelince de onlar gâliptir." (Hadisin bazı rivâyetlerinde şu ilâveler vardır:) "...Onlar hak için, gâlip olarak Kıyâmete kadar savaşırlar.", "Bu din ebediyete kadar ayakta kalacaktır. Bir grup müslüman, onun için Kıyâmet kopuncaya kadar savaşmaya devam edecektir.", "...Onlara yardımı kesenler onlara zarar veremezler, onlar bu halde iken Allah'ın emri (Kıyâmet) gelir.", "Ümmetimden bir grup Allah'ın emri üzerine savaşmaya devam eder. Bunlar, düşmanlarına gâliptirler. Muhâlifleri onlara zarar veremez, bu hal, Kıyâmete kadar devam eder." (Buhârî, İ'tisâm 10, Menâkıb 27, Tevhid 29; Müslim, İmâret 171, hadis no: 1921)
"...Ümmetimden bir grup, Kıyâmet kopuncaya kadar, mansûr (Allah'ın yardımına mazhar) olmaya devam edecek, onları mahrum bırakanlar onlara zarar veremeyecekler." (Tirmizî, Fiten 27, hadis no: 2193)
"Allah Teâlâ, ümmetim için bana iki emân indirdi: 'Sen, aralarında olduğun müddetçe Allah onlara (umumî bir) azap vermeyecektir. Onlar istiğfârda bulundukları müddetçe, Allah onlara azap vermeyecektir.' (8/Enfâl, 33). Ben aralarından ayrıldımmı, (Allah'ın azâbını önleyecek ikinci eman olan) istiğfârı Kıyâmete kadar aralarında bırakıyorum." (Tirmizî, Tefsir Enfâl, hadis no: 3082)
"Ümmetimden (âlim, şehid, sâlih) bazıları var; bir(çok kabilelere şâmil bir) cemaate şefaat eder; bazıları var, bir kabileye şefaat eder; bazıları var, bir bölüğe şefaat eder; bazıları da tek bir ferde şefaat eder ve cennete girmelerine sebep olur." (Tirmizî, Kıyâmet 11, hadis no: 2442)
"Kıyâmet gününde, ümmetimin (iki alâmeti olacak: Biri) secde sebebiyle alnındaki parlaklık, (diğeri de) abdest sebebiyle kollarındaki parlaklıktır." (Tirmizî, Salât 427, hadis no: 607)
"Allah bir ümmete rahmet diledimi, peygamberlerini kendilerinden önce kabzeder ve onu ümmete bir öncü ve hazırlayıcı yapar. Bir ümmetin helâkini de diledimi, onları peygamberleri hayatta iken cezalandırır da onun gözünün önünde onları helâk eder. Böylece o ümmetin -inkâr ve yalanlamaları sebebiyle- helâkleriyle peygamberin içi rahatlar." (Müslim, Fezâil 24, hadis no: 2288)
"Her peygambere mutlaka insanların inanmakta olageldikleri şeyler cinsinden bir mûcize verilmiştir. Ama bana verilen (mûcize) ise, vahiydir ve bunu bana Allah vahyetmiştir. Bu sebeple Kıyâmet günü, diğer peygamberlere nazaran etbâı (Peygamberlerine bağlı olan ümmetleri) en çok olan peygamberin ben olacağımı ümit ediyorum." (Buhârî, Fezâilu'l-Kur'an 1, İ'tisâm 1; Müslim, İman 239, hadis no: 152)

Yorumlar

Ey İnsanlar!..

"Ey İnsanlar!..Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdem'in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır."

================================================================
Neredesin..!

Ey İsmail'in boğazındaki merhamet..!

Üzerimizdeki bu acıyı kaldır..!

Ya ebabilleri gönder, ya bizi de oraya aldır..!

Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır !!!

BU GÜZEL YORUMUNUZLA,MÜSLÜMAN KERDEŞLER ARASINDA IRK AYIRIMCILIĞI YAPAN,ÜSTÜNLÜK,BİLMİŞLİK TASLAYAN ZİHMİYETLERE KARŞI VERDİĞİN EN GÜZEL VE MÜKEMMEL BİR CEVAPTIR BU YORUMUNUZ....
ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN KARDEŞİM. ÇOK SAĞOLUN.
BAŞIMIZA NE GELDİYSE BUNLARDAN BAŞIMIZA GELMEDİMİ,DAHADA DEVAM ETMİYOR MU ????
BÖYLE DUYARLI OLDUĞNUZ İÇİNDE TEKRAR ALLAH RAZI OLSUN DİYORUM. VE ALLAHA EMANET OLUNUZ....

SAYGI VE SEVGİMLE.....

......

İNSANIN KENDİSİNİN KAZANMADIĞI BİR HASLETLE ÖVÜNMESİ NE KADAR APTALCADIR.

jkarol kardeş ırkçlığı tam anlamadın galiba !!!

Kardeş ilk girişin ve başlangıcın güzeldi teşekkür ederim.
Yalnız işin içine milliyetçilik koyduğun zaman iş tamamen,başka yöne çekilir ve bu konuyu tam anlamadığın ortaya çıkar,yani ırkıçılık yapmak,ve bunun üzerinde mücadele ve savaş vermek yanlıştır düşüncesi yansıtılmamış olur.
İstanbulun fethinde dedelerimizden bahs ederken,tekbir ırk söz konusu yaptın ve bence yanlış bir yaklaşım yaptın.İstanbul feth edilirken Müslüman halkımız deseydin belki daha makbul ve kabul görülürdü.İstanbulun fethinde emeği geçen ve osmanlının 600 yıllık imparatorluğunda tek yumruk halinde mücadele eden,düşmanla çarpışan şehit
olan,türk,çerkez,kürt,arap,zaza,azeri olan çeşitli ırklardan insanlar vardı ve beraber bu destanlar yazdılar.
Bence artık bugün böyle madem ırkçılık yapmak,sakıncalı ve tehlikeli ise daha dikkatli ve müslüman kardeşlerimiz arasında ırk ayırımlarında kaçınmamız ve uzak kalmamız lazım, demek istiyorum.
Biz müslaümanlar diyeceğiz ve ırkçılık yaratmıyacaz, cahil ve bu gibi havalardan sermaye ve pay çıkaranlarada ders vermemiz lazım ve ders verme zamanı artık.
Biz türkiyeliz ve vatandaşıyız, Allaha şükür müslümanız herşeyden önce...buda bize yeter.
Türkiye bir mozaikler cenneti,en önemli kaynaşma ve birleşme tek yumruk vesileside Allaha şükür müslüman olmamızdır.
saygı ve sevgimle....Allaha emanet olun.

Irkçılık için savaşan bizden değildir ..

Irkçılık konusundaki hadislere çok ihtiaycımız vardır,ve onları çok zaman kaynak ve destek olarak göstermişizdir.
Bazı cahil kişilerin,yani bu ayetlerden ,hadislerden haberleri olamayanların, ırkının üzerinde yapılan mücadele ve çabalar mükaddes ve yerinde olduğunu savunmaktadırlar.
Bu hep bu gibi şahıslara tartışarak hatta anlatmaya çalışmışızdır. Bizim bu yörenin bu gibi konularda aydınlanmalarına ve anlatılmalarına çok ihtiyaçları vardır. ve gerekirde. Mesele çoğu dinden ve hak yolundan uzak kaldıkları için bu gibi fikirlere uymaktadırlar. aydınlatılmaları lazımdır. cahil bırakılmışlardır. bugün terörün ana kaynağı ve sermayesi cahil ve geri kalmış toplumlar değil mi ?

saygı ve sevgimle.....

HASET DE IRKÇILIKTIR

Bismillah

HAKİM BİR MÜSLÜMAN IRKA HASET ETMEK DE IRKÇILIKTIR
Hadislerden güzel bir derleme olmuş, Peygamberimiz sav ne dediyse doğrudur.

Elli bin Türk erkeğinin kafirden şu toprakları Malazgirt muharebesiyle alışı ve Anadolu'yu ÜmmetiMuhammede, hayat alanı olarak açışı güzel değilmidir?

Dedelerimizin İstanbul'u fethinde Peygamber'imizin kutlayışı da harkuladedir. Zira o Rabb'imin de demediğini diyemez.
Müslüman oluşlarında ve kalışlarında atalarımıza minnet zimmeti olan azap ve hassalarımızın yadigarlarının bugün; hürmetlerini torunlar nezdinde sergilememsi müminlere göre olmasa gerek.

Bu nevi etnik-kıskançlık, sosyalantroploglara göre patolojik ve bastırılmış gerinörotik bir süreçtir; aşağılama, aptallama, inkar, nedene yaslama, ağzı bozukluk, hiçleme etc şeklinde reaksiyoneldir. Namıdiğer gıybet ehli.
Türk’ler şöyle berbat bir millettir diye söze girseniz gözleri parlayıverir. Ardından sizler ise yemekleriniz güzel, mertsiniz, namuslusunuzdur gibi övgüler getirin ve izleyin.
Abdullah engüzel Türk erkek isimlerindendir bunu beğenmeyip çocuklarına apo, selo etc diye seslenenlere karşı temkinli olmalıyız. Mirasımız olan ülkemizde Türk'ü Lider, cumhurbaşkanı olarak görmek istemeyenlere, rahatsız olan ama zora düştünmü bayrağımızı kapıp riyakarca
Türk söylemi yapabilenlere hesaplı yaklaşmalıyız.

Lütfen Türkler'in onur tablolarını yeni nesillerine teşhirlerini, ırkçılık gösterenlere itibar edilmesin. Milyarlarca Türk insanını kayıp etmiş durumdayız. Onların cehennem odunu olarak kalmasında gönlünüz razı olacakmı? Peygamberimiz Kureyş’e ilgisizmiydi? Yapmamız gereken soyumuzla övünmeden eğitsel – tarih söylemimizi kendi içimizde yaygınlaştırmak; bak atan böyle taltif almıştı çünkü o ogün peygamberine benziyordu sen de çaba göster demeliyiz.

Atalarımızın islami- görgü anlayışını devam ettirip çocuklarımıza Arap, Acem, Urdu vb kardeş ırkların sevgisini de aşılamalıyız.

Bizler Müslümantürk okyanusunda kendini dalgalarımıza bırakmış her kardeşimizi özel bir sevgiyle seviyoruz.
Bunun karşılığında da onlardan sadece Allah cc razı olsun duasını bekliyoruz.
Allah cc, bütün müminlere ÜmmetiMuhammed sevgisi, saygısı ve rızasını nasip etsin, haset bırakmasın içlerimizde dilerim. Amin.
»

Re: HASET DE IRKÇILIKTIR

HASET DE IRKÇILIKTIR Başlığı ile başlayan kardeşim,yazınızı okudum sözlerinizin çoğuna katılıyorum,ama HASET DE IRÇILIKTIR sözünüzün bir kısmına katılmıyorum,ırkın nesine hased edilecekki kardeşim hangi ırktan olmamız gerektiğini biz tayin etmiyoruzki hased edelim,biliyorsunuz mekkede peygamber efendimizde araptı ebu cehilde araptı,tıpkı bunu türklerede şamil edebiliriz,mesela cihan sultanı abdülhamitte türktü ama onu ve islam devleti olan osamanlıyı yıkan ittihatcılarda türktü,ama islama ve müslümanların birliğine en büyük kötülüğü ve hainliği yaptılar,bizim sevgide ölçümüz islamdır muhterem,bizim sevgimiz fatih gibi abdulhamit gibi türkedir ve bizim kinimiz islama en büyük darbeyi vuran moiz kohen gibi türk olduğunu iddia eden ama aslında yahudi bir ırkçı olanlaradır,bizim sevgimiz kudüsü kafirlerden kurtaran kendisi bir kürt olan selahaddin eyyubidir ama kinimizde bu vatanın evladı olan kürdüde türküde katleden dış güçlerin taşeronu pkk yadır gerisi bizi ilgilendirmiyor selamlar...

SAVAŞTIYSANIZ TIMARINIZ (TAPUNUZ) VARDIR

SA

Türk tarihinde, İslami Tımar sistemi vardır. Kanuna dayalıdır. Selçuklu'da Osmanlı'da bunu uygulamıştır. Arşivlerdeki
tımar kebirlerine bakarak harplere intikal edenler izlenebilir.
Veya bugün tapu sicillerinden de bu çıkartılabilir

Bugün Tımar sistemini Ortadoğu'da ABD'de benimsemiştir.
İşgal ettiği Müslüman topraklarında kendisiyle tek cephe olan Kürt askerlere tımar dağıtmak şeklinde sicil şerhine gitmektedir.
Herhalde yarınlarda ve Ahirette tımar yükleriyle övüneceklerdir diye düşünüyorum.
Bu söylemler keskinleşebilir uzayabilir masum kardeşlerimizi üzmemek ilkemiz olmalıdır.
Fakat onlardan da ricamız burada bizle polemiği sürdürmek değil, Irak'taki ve Türkiye dağlarındaki soydaşlarına yaptığınız doğru değildir İslami hiç değildir çağrılarını artık başlatmalarıdır. (kardeşsek ve tımar sahipleri iseler tabi)
Selam ve dua ile.

Hatice Esma hanima

Degerli Esma hanim, kim eline silah alirsa yanlis taraftadir zaten diye düsünüyorum.ama bunu her iki taraf icin söylüyorum. Kürtlerin ve sayre amaci burda polemik yaratmak degil, bu sorun zaten bu kadar basit olsaydi eger coktan cözülürdü, bu kadar kardesmizin canini almazdi.
kardesce yasamamiz icin bir cok sey eksik, insanlar ayrim yaptigi sürece, ki burda size baska bize baska davraniliyor, bu sorun cözülmedigi sürece insanlar mutsuz, ayni haklari ariyorlar, kendilerini dilanmis his ediyorlar, her iki taraf hatali, böyle bakmali bence.

cok karmasik bir konu aslinda, fazla uzatmim bende. insanlarda gördügüm eksik, "ben bu durumda olsaydim acaba ne yapardim, onlari anliyormuyum" demeyerek caba sarf etmemeleri.buda nacizane benim görüsümdür.
hakkinizi helal edin.

sevgi ve dua ile kaliniz.

TEMIZ VIJDAN KADAR YUMUSAK BIR YASTIK YOKTUR!

HATİCE HANIM

BİZ DEMEK MÜSLÜMANLAR DEMEKTİR.KARDEŞLİK DÜSTURU İSLAMDIR.MÜSLÜMANLARIN ORTAK TARİHİ TÜRK TARİHİNDEN,İNGİLİZ TARİHİNDEN İSLAM TARİHİNDEN DAHA ESKİDİR.MÜSLÜMANLARIN TARİHİ ADEMİN TARİHİDİR,İNSANLIĞIN TARİHİDİR.
IRKÇILIK BATIL BİR YOLDUR.VE İTHAL,İNSAN BEYNİ İLE OLUŞMUŞ BİR İDEOLOJİDİR.

BU ARADA BEN TÜRKÜM (TÜRK DÜŞMANLIĞI YAPMIYORUM SADECE BUNUN İÇİN BELİRTTİM YOKSA ÖNEMİ YOK BENİM İÇİN)

Serkan COSGUN
"Yeryüzünde söz sahibi olan, Sosyalist, Komünist, Liberalist-Kapitalist, Fasist, Siyonist v.b. bütün Islam disi zihniyete sahip devletleri Küfür Devletleri olarak tanimliyoruz. Küfür devletleri ve kafirlerin ortak hedefi ve düsmani müslümanlardir. Müslümanlar ise dünya üzerinde herhangi bir devlete sahip degillerdir. (Daha sonra gerçeklesen Iran Islam Devrimi sahiplenilecektir). Müslüman cemaatlerin yasadigi bugün "Islam Ülkeleri" diye isimlendirilen ülkeler de batili ölçülere uygun devlet tipleridir. Diger küfür devletlerinden farkli olan taraflari sinirlari içerisinde yasayanlarin Müslüman olmasidir."

nisyan rumuzluya.....

Teşekkür ederim o güzel yorumun için,
Bir müslümanın vermesi gerekli şekilde bir yorum yazdınız,gerekli düzeltmeyi yaptığınız için,artık fazla birşey ilave etmeye gerek kalmadı bence ..Allah razı olsun

saygı ve sevgimle......

selamünaleykum, yorum

selamünaleykum,
yorum yazmim diyorum ama bu konuda nedense üzerime alindim.
milliyetcilige herzaman karsiyim, kendinizi daha üstün göstermenin ne geregi var, bu söz konusu bile olamaz.
Tek tarafli bu konuya bakmayin lütfen, türkler öldüyse, kürtlerde ve sayre öldü kardesim. burda isimlere deginerek ne demek istediginizi anlamadim, kendi cocugunu selo hitab eden kisi sizin gözünüzde baska irktan oldugu icin mi daha temkinli oluyorsunuz.

"ırkçılık gösterenlere itibar edilmesin."

hem bunu diyorsunuz hemde kendiniz cok güzel ayrim yapiyorsunuz.İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir.
ya siz bu Hadis-i Serifleri anlamadiniz yada ben tamamen yanlis anladim.
bu konuda sela beye aynen katiliyorum. eger hatam varsa kusuruma bakmayin, beni herzaman aydinlata bilirsiniz.
benim gözümde insanlar yeterki insan gibi insan olsun!

hakkinizi helal edin, sevgi ve dua ile kaliniz.

TEMIZ VIJDAN KADAR HICBIR RAHAT YASTIK YOKTUR!

Ayetleri okuyup, yanlış sapmalar yapmak !!!!

Irk üzerinde hassas bir şekilde konuşup Ayetler le destekleyip,sonradan hernedense,tek bir ırk'ı öne sürerek,diğer ırklara hakaret eder gibi tek taraflı oynaması iyi niyetli olmadığını yada bu ayetlerden hiç birşey anlamadığını ortaya koymaktadır.
Mademki biz müslümanız, dinimizde ırk ayırımı yok, siyahı beyazı fark etmiyorsa, bu gibi hareketlerden uzak kalmamız lazımdır.

Celin kardeşim gerçekten güzel ve doğru konuşuyorsunuz.Bakın siz o kadarda bu konularda benim gibi bilgi sahibide değilsiniz. ama gerçekleri ortaya koyuyorsunuz. Allah razı olsun....kimi varki, Ayetleri okuyor,biliyor,durup dururken,şahsi menfaatine çeviriyorsa o çok tehlikeli ve dinimize zararlıdır. unutmamak gerekir.

Yorumunuz ve dürüstlüğünüz için teşekkür ederim.Allaha emanet olun.....

BU SİTEYE GELEN TÜM KARDEŞLERİMİN HAK VE DOĞRU YOLDA AYRILMAMALRI İÇİN ALLAHTAN DUACIYIM..........

saygı ve sevgimle...

Allah razı olsun karol abi

SA
Adımızı duydunmu cinnet getirenleri iyi tahlil etmişsiniz.
Bizim kursta da böyle 2 abla var ırkçılık diyip bir başlıyor 130 kıza mum tutturuyorlar hakkımızı helal edermiyiz hiç.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: