try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

PEYGAMBERİMİZİN SOY ŞECERESİNİ TANIMADA ÖLÇÜ

Şecere-i Âdem'in en değerli semeresi bulunan Hz. Muhammed (s.a.v.)'in şeceresini tanımak, her müslüman için bir vazifedir. Resûlullah (s.a.v.), peygamberzâde peygamber Hz. İsmail'in soyun-dandır. Bu hususu muhtasaran açıklamak istiyoruz.

Hz. İbrahim'in dört evliliği olmuş ve bu izdivaçlardan ön üç evladı dünyaya gelmiştir. Şöyle ki: ilk evliliği Hz.Sâre ile olmuştur. Yaşı ilerlediği halde uzun müddet çocuğu olmamıştı. Aile içindeki bu boşluğu doldurmasını Cenâb-ı Hakk'a yaptığı "Rabbim! Bana sâlihlerden (bir çocuk hibe et" (1) duası ile niyaz etmiş idi.

Refika-i hayatı Hz. Sâre bu eksikliğin telafisi için, câriyesi bulunan Hâcer'i Hz. İbrahim'e hediye ederek bir asalet örneği göstermişti. Bu izdivacın meyvesi ve Hz. İbrahim'in ilk evladı bulunan Hz. İsmail, Hali-lullah Hazretlerininin doksandokuz yaşında bulunduğu sırada dünyaya geldi

İbrahim aleyhisselâm yüz on iki yaşında bulunurken Cenâb-ı Hak Hz.Sâre yolu ile İshak ismindeki oğlunu ihsan etti (3). İbrahim aleyhisselâm, iki tane oğlan evladına nâil olunca Allah Teâlâ'ya "Bana (şu) ihtiyarlığ (ım) a rağmen İsmail ve İshak'ı bahş eden Allah'a hamdolsun" (4), diye arz-ı şükranda bulundu.

Hz.İsmaiI, ergenlik çağına ulaşınca, Cürhümî'lerden bir kızla evlendi ve on iki evladı oldu. Bunlardan en büyüğü Nabit ismindeki oğludur. Resûl-i Ekrem (s.a.v.)'in şerefli soyu, bu oğlu vasıtası ile Hz.İsmail'e ulaşmaktadır. Tarihçei hayatları siyer kitaplarında tafsilâtı ile açıklanan Hz. Hâcer, doksan yaşında iken Mekke'de vefat etti ve Kâbe-i muazzama'nın Hicr kısmına defn olundu. Hz. İsmail, annesinin vefat ettiği sırada yirmi yaşında bulunuyordu. Hz. İbrahim'den sonra, yaşının yüz otuz yediye ulaştığı sırada İsmail aleyhisselâm da âlem-i cemâle göç etti ve annesinin kabri yanına defn olundu (5).

Hz. İshak, babasının hayatında iken Şam halkına peygamber olarak gönderildi. Altmış yaşında iken vefat eden bu yüce Peygamber Halilürrahman kasabasında defn olundu. Annesi Hz. Sâre, 127 yaşında vefat etti ve oğlunun medfûn bulunduğu yere defn olundu (6).

İbrahim aleyhisselâm, üçüncü evliliğini Kenan'lılardan Kantûra adında bir kadınla yapmış ve bu zevcesinden dört oğlu olmuştur. Dördüncü izdivacını da Hacûnî denilen bir hanımla yapmış ve ondan da yedi oğlu olmuştu (7).

Ülülazim peygamberlerden bulunan Hz. İbrahim, "Halilüllah" rütbesine nâil oldu. Tevhid inancının yayılması için ömrü boyunca çalışan İbrahim aleyhisselâm 175 yaşında iken (diğer bir rivayette 200 yaşında bulunduğu sırada) ebedî hayata göç etmiş ve Halillürrahman kasabasında defn olmuştur.

ismail aleyhisselâm ile Peygamberimizin 20. batında dedesi bulunan Adnan arasında kırk tane ata (dede) vardır. Biz, siyer ve nesep bilginlerinin ittifak ettikleri Adnan'dan başlayarak Resûl-i Ekrem'e kadar olan ecdadını sıra ile ele alıp açıklamak istiyoruz. Bu beyanda Peygamber (s.a.v.)'in dedelerinin isimlerini tamamen büyük harflerle, onların kardeşleri bulunan şahısların adlarını ise normal yazılış ile göstermek istiyoruz.

ADNAN'ın iki oğlu olmuştur. Onlar: MAAD ve Âk'tır. Bu şahsın dört oğlu vardır:

NİZAR, Kudâa, Kunus ve İyâd. Bu kimsenin de üç oğlu olmuştur. İsimleri:

MUDAR, Rabia ve Enmâr'dır. Mudar'ın iki oğlu vardır. Bunlar:

İLYAS ve Aylân'dır Bu zâtın üç oğlu dünyaya gelmiştir. İsimleri:

MÜDRİKE, Tabîha ve Kamaa'dır. Bu şahsın iki oğiu olmuştur. Ad-ları: ' * '.

HUZEYME ve Hüzeyl'dir. Bu zâtın da dört oğlu olmuştur: Onlar:

KİNANE, Esed, Esede ve Hûn'dur. Kinâne ismindeki dedesinin dört oğlu vardır:

NADR, Mâlik, Abdi Menâf ve Milkân. Nadr'ın iki oğlu olmuştur. İsimleri:

MÂLİK ve Yahlud'tur. Bu zâtın tek oğlu vardır. O da

FİHR'dir. Bu zâtın dört oğlu dünyaya gelmiştir. İsimleri:

GÂLİB, Muhârib, Hâris ve Esed'tir. Galib'in iki oğlu olmuştur. On-lar:

LÜEYY ve Teym'dir. Bu zâtın dört oğlu bulunmaktadır. Adları:

KA'B, Âmir, Sâme ve Avf'tır. Bu şahsın üç oğlu dünyaya gelmiştir. Onlar:

MÜRRE, Adiy, Husayn'dır. Mürre'nin üç oğlu bulunmaktadır. İsimleri:

KİLÂB, Teym ve Yakaza'dır. Bu zâtın iki oğlu vardır:

KUSAY, Zühre: Bu zâtın dört oğlu iki kızı vardır. İsimleri:

ABDİ MENÂF, Abdüddâr, Abdül-uzzâ, Abdi Kusay. Kızları: Tahmür, Berre'dir. Abdi Menâf'ın'dört oğlu dünyaya gelmiştir. Adları:

HÂŞİM, Abdüşşems, Muttalib ve Nevfel'dir. Hâşim'in dört oğlu ve beş tane kızı vardır. İsimleri:

ABDÜLMUTTALİB (ŞEYBE), Esed, Ebû Sayfî. Kızları: Şifâ, Hâlide, Zaife, Rukayye ve Hayye'dir.Peygamberimizin dedesi Abdül-Muttalib'in on oğlu ve altı kızı bulunmaktadır. Bu çocukların hepsi bir anneden olmadığı için onları annelerine göre sıralandırmak istiyoruz:

ABDULLAH, Ebû Tâlib, Zübeyr; Ümmü Hakim Beyzâ, Atika, Ervâ, Berre. Bunların anneleri Fâtıma'dır. Abbâs, Dırâr. Bu iki oğlunun annesi Nüteyle'dir. Hamza, Mukavvim, HacI adlı oğulları ile Safiyye adındaki kızlarının annesi ise Hâle'dir. Hâris adındaki oğlunun annesi Semrâ'dır.Ebû Leheb (Abdül-uzza). Bunun annesi Lübni'dir.

Hz. Âmine'nin annesi Berre, onun annesi ise Ümmü Habib'tiba tarafına gelince, Haz. Âmine'nin babası Vehb, onun pederi Abdi Menâf, onun babası da Zühre'dir. Hz. Abdullah'ın baba şeceresi açıklanmış bulunmaktadır. Annesi Fâtıma, onun vâlidesi Sahre, onun annesi Tahmür'dür. Her ikisinin soyu KİLAB'da birleşmektedir.

(1) Sûre-i Sâffât, 100.
(2) Tefsir-i Kurtubî, c. 9, sh. 375.
(3) Tefsir-i Kadî, c. 1, sh. 639.
(4) Sûr-i ibrahim, 39.
(5) Büyük islâm İlmihâli Siyer kitâbî: madde: 27, 29
(6) Büyük islâm İlmihâli Siyer kitabı: madde: 27, 29
(7) Tabakât-i İbni Sâd, c. 1, sh. 48.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: