try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

DUASI KABUL OLMAYAN RABBİNE KÜSMESİN ÇÜNKÜ; DUA BİR SIRRI UBUDİYETTİR

Cenabı hakkın imtihanı herkeste farklı farklıdır. Eğer başımıza bela ve musibetler geliyorsa,bir şeyler hayatımızdan eksiliyorsa ve işler yolunda gitmiyorsa rabbimiz bizi dua ve niyazla huzurda görmek istiyor.Bizim niyazımızı ve haykırışlarımızı duymak istiyor.Kulun aczini ilan etmesi rabbimizin en sevdiği şeydir. Üstat der ki, aciz fakır tefekkür ve şefkat bizim mesleğimizdir bunlarla insan veli olur ,Allaha yakın olur.
Ağlamayınca çocuk ne bilsin anne ve baba çocuk açtır,hastadır veya ihtiyacı var. Nazik nazenin bebek hükmünde olan insan ağlayacak ki, ihtiyacı ona musahhar olsun, ağlarken lisani hal ve lisani kaal ile ağlamak gerekir. Rabbim nasıl ki bizleri nebatat ve hayvanat denen iki rahmet musluğundan besleyip yaşatıyor. Öylede iman, kuran, sünnet muslukları ile de beslemek istiyor ki, manen aç kalmayalım.Açlığımızı gidip haram musluklarından ve sofralarından takviye etmeyelim.Maneviyatı İmani ve Kur-ani musluklardan beslenmek gerekir ki,doyulsun.Doymak ve tatmin olmak için istemenin en güzel yolu ise duadır.Yalnız kul dua ile rabbinden isterken istediklerinin mahiyetini ve camiyetini iyi bilerek istemeli.Hakikat ve hikmet düsturlarıyla istemeli.Kul bazen rabbinden bir şeyler isterken nefis ve hevanın tahakkümü ile ister.illa matlubu olsun diye ısrar eder..Neticelerinde ona kötülük, bela, musibet getireceğini, hayatını yakacağını düşünmez.Halbuki, onun istediği şeylerin ona faidesi veya zararı olacağını ancak Allah bilir.O ne kadar heva ve duyguların tahakümü ile istese de rabbimiz sonsuz hikmeti ve rahmetiyle belki istediğini vermez.O kulun bütün dualarına icabet edip lebbeyk der. Her duaya cevap verilir ama her dua kulun istediği tarzda kabul edilmez..Çünkü ya kabulün şartları yerine gelmemiş ,ya gerekli niyazlar hakkıyla yapılmamış ,ya kabul için kulun hali ve kaali lisanı tesirli olmamış,ya duanı kabul vakti gelmemiş ya, kabul edilmiş ama geciktirilmiş ,ya istenilen şey iman ve din aykırı bir istektir,ya istenilen şeyler imana ve dine zarar verip kişiyi kulluktan edecektir,yada kabul edilmiş ama cennete neticeleri daha iyi olarak verilmek üzere tehir edilmiş olabilir.Duanın neticeleri birebir vücuda gelmediği zaman sabır etmek gerekir.Dua sadece maddi ve menfaatli şeyleri istemek için değildir.En önemlisi Allahtan sabır istemek için tazarru ne niyaz etmektir.Çünkü insan dünyaya mühim neticelerle gönderilmiş,sırrı imtihan için ona kapı açılmış,imtihan gereği olarak masiyet ,musibet ve taat üzere sabır ve imtihana tabi tutulmuştur.Bu noktada sabır etmesi istenmiştir.İmtihan olan dünyada duayı sadece dünyalık için kullanmak hakkı değildir.Verilen her şey imtihan içindir.Lezzet ve zevk için değildir.Verilenlere şüküretmekle mükellef olduğu için hakkı yoktur ki verilmeyenler için itiraz etsin.Verilmeyenler için itiraza hakkı yoktur.Çünkü burası mükafat yeri değildir.Çekilen meşaket, zahmet, çile sıkıntı ve musibetin karşılığının verileceği yer cennettir. İnsan dünyaya keyif sürmeye değil imtihan için geldi.Kendisine peşin olarak verilen trilyonlarca nimetin ücretin ödemeye geldi. Dünyada bile trilyonlarca nimetlere gark gedilen, insan olma nimetine gark edilen, mümin olma nimetine gark edilen insanın haddi değil ki tahakkümle verilmeyenleri de istemeye. Ve verilmediği zamanda küsmeye. Onun gasp edilen hakkı yok ki, isyan etsin. Hangi hakkı gasp edilmiş ki, isyan ediyor.Yokluktan hayata ve nura gark edilen insan ne hakla isyan edebilir.Kulun yaptığı ibadet,şükür,hamd ,peşin aldığı nimetlerin ücretidir.Onun hakkı yok rabbine isyan edip küsmeye Rabbinden alacağı olmayan insanın rabbine vereceği şükür ve kulluk borcu vardır.İnsan oğlunun zalimliği ve nankörlüğü öyle büyüktür ki,kendisine verilen trilyonlarca hediyeleri çoğu zaman nefsin kör noktaları yüzünden görmez.Bir adamın kendisine verdiği bir ev yada araba için gösterdiği minneti rabbi için göstermez.O adama ömür boyu dua edip,hatırlar, tazim eder teşekkür eder ,hayırla yad eder,iyiliğini hatırladıkça önünde eğili.Rabbine kulluğa gelince rabbinin verdiği trilyonlarca nimeti görmez.O trilyonlarca nimetin ölçülemeyen değerini idrak edemez.Kula itaat eder, rabbine isyan eder, şekva eder.Rabbinin vermediklerini hatırlayınca ona buna şikayet eder. Nefsimizi rabbimize şekva edelim.Rabbimizi kullara değil. Onlara teşekkür eder rabbine isyan eder.Kul rabbine şekva ettikçe elindeki nimetler azalır.Nimetleri eksilir.Bu nimetlerin içerisinde her şey vardır.Kul isyan edip şekva ile musibeti büyütürse rabbi de ondan nimetlerini çekmeye başlar..Kulluk ibadet şükür vb gibi nimetlerden mahrum olmaya başlar.Kaderi tenkit eden kedere düşer diyor hadis şerifte.Kaderin kubbesine şekva taşları değil şükür çiçekleri atmak gerekir.Biz verilenlerin şükrünü ödeyemezken niye hala verilmeyenleri istiyoruz.Başımıza işler açıyoruz.Niye cennette verilecek olan nimetlerin mükafatını şimdiden istiyoruz.Orda ki nimetleri azaltıyoruz.Cennetin meyvelerini dünyada koparıp bitiriyoruz.Halbuki cennetin bir elması dünyanın binlerce bağlarına denk gelir.

Dua eden ve duası zahiren kabul görmeyen bir çok insan duası kabul olmadığını düşünüp rabbine küser “Niye isteğimi vermedi”der..halbu ki,dünyevi kaygılar istekler için rabbinden küsülmez.Dünyevi şeyler için mümin üzülmez.Üzülecekse ve kaygı taşıyacaksa başına açılmış olan cenneti kazanma davasını nasıl ne şekilde neyle kiminle kazanırım endişesi ve tasası için üzülmeli .”Ebedi gençlik güzelliği saadeti nasıl kazanırım” diye tasa etmeli.Kendisini aydınlığa saadete çıkaracak olan rehberleri bulmalı. Nasıl namaz kılınır ,niçin namaz kılınır, niçin kulluk edilir ,niçin varlığımız vardır diye araştırmalı..Hayatın lezzetlerin mahiyetin hakikatini araştırıp iç yüzlerine öğrenmeli. İmanı onu yolda bırakır mı ,örtüsü ona cehennemde kalkan olur mu,imanı kabirde ona ışık olur mu,imanı onu sırattan geçirir mi.imanı onu son nefeste kurtarır mı diye kaygı edip rabbinden medet dilenmeli.Her gün amel defterine kaydedilen şeylerin ne kadar isyan nisyan ne kadar itaat kulluktur.Dünyevi işleri gibi uhrevi işleri de intizamlı mı,düzenlimi.Patronuna, baba, abi, eşe itaat ettiği gibi rabbine de itaat ediyor mu?.Patrondan babadan öğretmenden korktuğu gibi rabbinden de korkuyor mu.vb gibi sorgu sualleri kendi nefsine ve vicdanına sormalı.Daha ölmeden burada hesap yapılırsa oradaki sorgu suallerde zorlanmaz.50 menzil ve elli bin senelik sorgu sualle dolu bir yevmi mahşer bizi bekliyor.Berzahın kışı bizi bekliyor.Sıratın uzun çileli yolu bizi bekliyor.Cehennem sabırsızlıkla insanları bekliyor.Gözünü açıp bizi bekleyen bu yerler için hazırlık yapmalıyız.Uyku nasıl ki göz açıp kapayıncaya kadar biter.Göz kapanır akşam olu, Göz açılır sabah olur.İnsan bilmez nasıl geçti saatler ,aylar ve yıllar..Öylede insanın ömrü de bir uyku gibidir.Onun için hadiste denilmiş ki” insanlar uykudadırlar ölünce uyanacaklar”.Bizlerde sadece dünyalık isteyerek dünyalık peşinde koşarak gaflet uykusuna dalmayacağız.rabbimizden uhrevi şeyler istemeliyiz.Ellerimizi kaldırıp basit,adi,fail ,nakıs dünyalıklar istememeliyiz.Küçük çocuklar elmas dükkanına götürüldüğ zaman tavandaki balonlara heveslenip elması gözü görmez.Balon için ağlar.Bizlerde o küçük çocuk gibi ahiretin elmaslarını bırakıp dünyanın balonlar hükmündeki dünyalıklarını istemeyelim. Dua ile isteklerimizin çoğunluğu uhrevi olmalıdır..Rabbimizden ebedi ve baki bostanlar bağlar istemeliyiz.Dünyanın kırılacak camları hükmünde olan metalarını istememeliyiz.İbadet için kulluk için rabbimizden sıhhat ve afiyet istemeliyiz. Aile efratlarımızın ahiret akibetlerinin hayrını istemeliyiz.Ahiretimize faide verecek şeyleri istemeliyiz.Bilelim ki insanlar cennete rablerinin fazlıyla girecekler yoksa yarım yamalak ibadetleri ile değil.Eğer cennete ibadetle girilseydi cenneti kimse kazanamazdı. Çünkü yaptığımız hiç bir hamd ve şükür verilen nimetleri karşılamaz. Dua ,insanın heveskarane tahakkümüyle değil,Belki hikmeti rabbaniyenin hikmeti rabbaniyenin iktizasıyla ya matlubunu ya evlasını vermektir yada hiç birisini vermemektir.

Mümin olan şunu unutmamalıdır ki, Dua bir sırrı ubudiyettir.neticeleri ahirete bakar.Dua,kulun dergahı ilahiyede aczini ve fakrını ilan edip bir aczine istinad,fakrına ise istimdad istemesidir.Dua bütün hazineleri yanında olan,bütün rahmet hazinelerinin anahtarı elinde bulanan,her yerde hazır ne nazır olup kulunun her ihtiyacını bilen,sesini işiten,gören bir kadiri mutlakın kapısını niyazla çalmaktır.dua bir ibadettir ve dua ibadetinin mükafatı ahirettedir..Biz duayı ibadet olsun diye yaparız.Biz ibadeti dünyada menfaat ve mükafat için yapmıyoruz.İbadet ve duanın neticeleri ahirete bakar.Allahın rızası için yapıyoruz.Allah isteklerimizi versin diye dua etmiyoruz.Rabbimiz dünyada verirse isteklerimizi bu nurun ala nur ve ihsanı şahanedir.Dua,Allaha aczimizi fakrımızı ilan etmek içindir .Ona istinad ve istimdad içindir.Yalnız birden istemek içindir.Fakrımızı ve aczimiz rabbimize iletmek ve rahmet ve merhametini celp etmek içindir.

Yorumlar

duaaa

selam rastgele bu sayfayı buldum aklıma takılan sorular var ben 19 yaşındayım üniv.öğrencisiyim bir çocuğa aşık oldum tam denmemeli sevgilimsdi 15 gün çıktık sonra ayrıldık dayanamadım bırakıp gittiği için ve çok dua ediyorum sabırla ama gelmiyor 2 ay oldu içim yanıyor ve ağladığımda rahatlıyorum ağlamak gelmiyo bazen geceleri onun için dua ediyorum namazda ama içimdeki bir ses rahat ol diyor daha zamanı var ama bilmiyorum bir ece çok dua ettim arasın arasın neler yapmadım ama olmadı acaba sesim duyulmuyo mu yoksa iyi dua etmesini bilmiyorum çok zor durumdayım gencim biliyorum ama namazlı oruç kuran okuyan bir insanım çok dua ediyorum ama bilmiyorum umudumu tükeniyor onu istiyorum heöde çokkk allhım ne olur gelsin diye lütfen cevap yazın ve bana dua edin sevdiğim geri dönsün diye lütfenn allh aşkına çok seviyorum lütfennn lütfennn peygamber aşkına

Sınav

hayatım boyunca başarısızlıklarımla yaşadım okul iş aile çevre dost akraba hep geri kaldım ezildi . bir köşeye geçip insanları izlemek yetindim . insanların ahlaksızc muhabbetlerinden yaptıklarından iğrendim ve nefretle yaşadım . kendimi savunmaktan aciz olduğum için sürekli kaybettim ve hep yaptığım gibi karanlık sessiz bir köşede oturup düşündüm dua ettim bazen allaha neden diye sordum sonra duvarlara bakıp sanki o beni yönlendiriyormuş gibi konuşmaya başladım sonra anladım ki dost sadece allah bana yakın olan sadece allah beni anlayan gören ve bilen sadece allah öyle böyle derken kendimdeki eksikleri insanları ve yaptıklarını düşünmeyi bırakıp onu düşünmeye başladım . öyle böyle derken gün içerisinde belirsiz saatlerde tek tük namaz kılmaya başladım sonra baktım ki iyiden iyiye günlük namaz ibadetini tamamlamaya başlamışım . her ne ise bazen neden dir bilmem aklıma tuhaf düşünceler geliyor en başta neden neden böyle diyorum ve pişman oluyorum tam anlamıyla şaşırıyorum .bu kadar şeyi yazmamı sebebide bu aslında bana ne olduğunu anlıyamıyorum inanmak isterken ne beni şaşırtıyor nefsim ne istiyor benden neden beni düşüncelerle boğuyor . bir kaç gün önce kendime dünya hayatından vazgeçtiğimi söyledim ve rabbimden beni cennetine kabul etmesini istedim .

sınav

kardeşim bak ALLAHTAN UMIT KESİLMEZ BENİMKİDE KABUL OLMADI AMABIZ ACIZIZBUNU BİL VE ALLAH İSMİNİ BUYUK YAZ CUNKU ALLAH ALLAHU EKBERDİR ONAGOREDAVRAN CARPILIRSIN KULOLUR CEHENNEME GİDERSİNHUZUN KUYUSU ONDAN BETER ONAGORE

selam

Arkadasim, bende boyleydim. Icine kapanik , hayir demesini bilmeyen. Saftim, halen oyleyim safyim yani. O demki kalbin temiz okadar istegim yok. Sadece huzur dogru duzgun bir yasam. Sen her namaz kildiktan sonra dua ettikten sonra. Bu iblisin hic hemde hic hosuna gitmicek bisey. Bu yuzden nefsin seni (bizi) sasirta bilir. Sen dogru adim atiyosun dogru yapiyosun namazini kilmakla. Zaten olmasi gerek bu degilmidir. Aklini kimse celmesin. Rabbine dua et herzaman. Bizi anlayan birtek O baskasi menfati cikari icin bize yardim etmek istese bile karsiligini bekler. Allah hepimizin yardimcisi olsun.

Re: DUASI KABUL OLMAYAN RABBİNE KÜSMESİN ÇÜNKÜ; DUA BİR SIRRI UB

slm 22yasindayim 7yillik sevgilimi 8gun once topraga verdim.Icim cok aciyor cok mutsuzum,umutsuzum,oysaki bu yil duyunumuz olacakti herseyimiz hazirdi.NAsip olmadi bize allah kiskandimi sevdigimi benden okadar nese dolu biriydiki surekli gulen gulduren biriydi.Ambulansta dua etim hep kurtulsun diye ama nafile.Simdi onu cok ozluyorum ruyalarimda goruyorum niye dualarim kaul olmadi

dua neden kabul olmaz...

Kardesim öncelikle sevgilin için ALLAH Dan rahmet diliyorum...sevgili kardesim suan acini anliyorum desem yalan oluur,ama sunu hiç bir zaman unutma,HER $ERDE HAYIR,HER HAYIRDA $ER VARDIR...Düsünsene sevgilin ölmemis olsaydi evlenseydiniz nur topu gibi çocuklariniz olsaydi,be sevgilin aradan 5 10 yil sonra ölseydi dahami iyi olurdu,belkide daha kötü bir $ekilde bir $eyler olcakti bunu bilemeyiz,ALLAH'a tevekkül edip ALLAH'dan daima herseyin hayirlisini dileyeceksin...Ona kalirsan peygamber efendimiz s.a.v ilk 4 evladini belli araliklarla kaybetti,yetim dogdu,annesini küçük yaslarda kaybetti,amcasi hz.Hamzayi haince öldürdüler...bunlar sadece bi kaçi ara$tirirsan $unu anlayacaksin ve $unu söyleyeceksin,ALLAHIM Halime $ükürleer olsun..Kardesim se in acinda kolay deil ALLAH sabir versin,ALLAH cc kimsenin ba$Ina vermesin...ve Sana tavsiyem Hz hüseyinin A$kın şehidi isimli kitabı var onu oku...ve bol bol sevgilinin arkasından dua oku...

Re: Re: DUASI KABUL OLMAYAN RABBİNE KÜSMESİN ÇÜNKÜ; DUA BİR SIRR

Canım senı cok ıı anlıorum bende 23 yasındayım ve 4ay oldu okulum bıtmesını beklıoduk 4senedır once RABBIM sonra onun ıcın okulı bıtırdım hayattakı tek tutundugum daldı ama unutma sabır zawanında edılırse guzeldır neler yasadıgını bılıorum ama bu dunya gecıcı ve bırgun bızde tadıcaz RABBIM yardımıcımız olsun sen yasakı oda senınle yasasın hıcbı evlılıgı kıskanma cunku o sevdıgın gıbı dııldı sen askı yasadın sukur et cogu ınsan yasayamıor ısyanan dusme alanda verende RABBIM ve Ona sıgın sureklı dua et

Re: Re: DUASI KABUL OLMAYAN RABBİNE KÜSMESİN ÇÜNKÜ; DUA BİR SIRR

ölümde hayattın bir parcasıdır gun gelir beklemedıgın ve ic düşünmedıklerın seni bulur bittımı bıtmedı herşey yenıden başlar takı ecel kesene kadar hayatını hayata sarılascaksın mahşer gununde rabbim izin verise kavuşursunuz yeterkı sen ayırla han allah sabır versın kardeşim :S

Re: Re: DUASI KABUL OLMAYAN RABBİNE KÜSMESİN ÇÜNKÜ; DUA BİR SIRR

Kardesim sevdigini karsina cikaran Allah tir. Daha kendi basimizaa nefes bile alamazken, bu sahiplenmek niye? Cevrende gordugun hersey,goren gozun bile sana verilmis birer emanettir.. uzerinde hak taleb edemezsin... Mulk O nundur,hukumde O nun... O istediginden alir,istedigine verir... Bizede verdiklerine sukretmek,aldiklari icinse sabir dilemek duser... O en hayirlisini bilendir...

Re: Re: DUASI KABUL OLMAYAN RABBİNE KÜSMESİN ÇÜNKÜ; DUA BİR SIRR

Allah kıskandı mı ki demek ne demek anlamadım?elbette ki Yaradanını sevgilinden çok seveceksin

Re: Re: DUASI KABUL OLMAYAN RABBİNE KÜSMESİN ÇÜNKÜ; DUA BİR SIRR

allah rahmet eylesin acın çok zor ama sabretmelisin inan bana rabbimizin gördüğü ama senin göremediğin bir hayır vardır belkide ölmeseydi ilerde daha büyük acıyla karşılaşıp daha çok kötü olabilirdin

CVP:Re: DUASI KABUL OLMAYAN RABBİNE KÜSMESİN ÇÜNKÜ; DUA BİR SIRR

Allah rahmet eylesin. gerçekten cok zor sizin için Allah yardımcınız olsun

Re: CVP:Re: DUASI KABUL OLMAYAN RABBİNE KÜSMESİN ÇÜNKÜ; DUA BİR

allahtan ümidini kesme duaya devam et

ADMİNE SUAL

"Ağlamayınca çocuk ne bilsin anne ve baba çocuk açtır,hastadır veya ihtiyacı var. Nazik nazenin bebek hükmünde olan insan ağlayacak ki, ihtiyacı ona musahhar olsun, ağlarken lisani hal ve lisani kaal ile ağlamak gerekir" diye yorum yapılmış peki bende soruyorum yaradanı neden dünyevi bir varlıkla kıyaslanıyor o bizim ne istediğimizi zaten bilmiyor mu ya da duamız kabul olmadı kesin hayırlı değildir denilip işin içinden çıkıyor islamiyet ben buna karşı çıkıyorum bi açıklama yapılması gerekmiyor mu şimdiden cevabınız için teşekkürler.

Re: ADMİNE SUAL

(Duam kabul olmadı) demek yanlıştır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Dua edenin ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür, yahut ahirette mükafatını bulur.) [Deylemi]

Allahü teâlâ, Kıyamette, duası dünyada kabul edilmeyen kula (Dünyada ettiğin duana karşılık şu sevapları veriyorum) buyuracak, o kadar çok sevap verecek ki, o kimse, (Keşke dünyada hiçbir duam kabul edilmeseydi) diyecektir. (T.Gafilin)

Tahkik Hocama

Hocam ben size hakkımı helal ettim nolur sizde bana hakkınızı helal edin.Benim yaşım daha genç o yüzden bu konularda henüz bilgilerim çok az.Ama sizin gibi insanlardan öğrenecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum.Ben sizden bir şey ricA etmek istiyorum.Adnan Oktar hocayı tanıyorsunuzdur onun yorumlarınıda dinliyorum kendisi mimar sinan üniversitesini bitirmiş bilgili bir insan.Ama tv de yaptığı programda sadece kadınları davet ediyor ve onlardan kendisini ne kadar sevdiği söylemelerini istiyor.Kadınlarda sevdiklerini söylüyorlar çok şaşırıyorum bu olaya.Benim sizden istediğim Adnan oktar hem kişilik hemde verdiği bilgiler açısından doğru kişimidir.Yoksa onun dinlemeyi bırakıp sizin önereceğiniz başka insanları mı dinlemeliyim.Bu konuda yorumlarınızı ve yardımlarınızı bekliyorum.Aynı şekilde Allah size de uzun ömürler versin sizi kazalardan belalardan korusun.Herşey dilediğiniz gibi olur inşallah.

Hayırlı Günler Diliyorum....

Black Star Kardeşime Faydalı Tavsiyeler.

Kardeşim doğru bilgi ve marifet sdece netler ve televiyonlar başında internetler başında öğrenilmez.En iyi öğrenme yöntemi içerisinde olmak bir cemaata tabi olmak.Bir ehli sünnet gurubu içerisine girmekle olur.Çünkü bilgi kirliliğinin yaşandığı,herkesi kendisini hak cemaat gördüğü,yalan,bozuk,yanlışsapkın ve batıl düşüncelerin havalarda uçuştuğu zamanımızda öyle gruplar vardir ki masonlar,münafıklar,kriptolar ve öteki isat çılar eliyle kurulmuştur.bizlerin meşhur bildiği bir çok adamlar vardır ki içten içe insanları toplumları saptırmışlardır.haklarının arasına batıl olanları koyup insanları aldatanlar ez değildir.kendisini ehli sünnet tanıtan ama ehli sünnetten alakası olmayan niceleri vardır.kardeşim doğru hak bilgiye ve hakiktali cemaata girmeden islamiyet güzel ölçülü yaşanmıyor.çünkü hak grupların içerisinde sana yanlışlarını hatalarını kusurlarını eksikliklerirni gösterecek çok insanlar varır.Sana söylemeseler bile sen yanlışını anlarsın.cemaatin rahmeti çoktur.ihlaslı takvalı salih ameli olan ilim sahibi vera sahibi insanların içerisinde olduğun zaman onlar gibi olursun.ama internet ve tv müslümanlığı eksik olur tam olmaz.eğitim birlikte olunca etkili olur.Kişisel öğrenilenler yetersiz olur.insanı cemaat fazla nefsiyle baş başa bırakmaktan alıkoyar.düzenli derslere düzenli sohbetlere düzenli birliktelikler olur.onun için islamı öğrenmek için önce ilmihal gerekir.bediüzzaman hazretlerinin kitapları,imam gazali kitapları,imam rabbani kitapları,asım köksalın ,islam tarihi kitaplarını,yusuf kandehlevinin sahabi hayatını anlatan hayatüs sahibi hayatı okunabilir.benim şu anda bildiğim ve güvendiğim iki cemaat var.belki başkaları vardır ben bilmiyorum.ehli sünnet çizgisi eçirisinde giden.mahmut hoca cemaati ve risalei nur grupları içerisinde başta yazıcılar ve öteki bazı gruplar.islamı öğrenmek istiyorsan harun yahya gibileri gerekmez.bu tür insanların kitaplarınının çoğunluğu çeviridir.yardımcıları çevirip onun ismiyle yayınlarlar.belki batığım bilimsel kitapları vardır.onlardan faydalanabilirsiniz.ama onların sakat görüşleri var.bu tür insanlar birilerinin finansman desteği ile o cemaati kurmuştur.ben kendi şahsımda o adamı pek tutmam.ve hal hareket tavırlarında islam alimi sahibi ilim sahibi ve marifet sahibi olarak görmem.üzerinde mubareklik ve nuraniyet görmem.islam alimi edası ve velayeti yoktur.ilmi ise yoktur.bir şeyleri bitirmesi onun alim olduğunu göstermez.bugün derin güçlerin eliyle büyütülüp geliştirilip ünlendirilip bizlere sunulan o kadar alim kılıklı adam ve cemaat vardir ki dikkatli olmak gerekir.bu tür adamların mehdilik davaları maskaralıktır.bu tür adamların kökü dışarıda kişi ve kurumlarla bağlantıları vardır.bu tür insanların davası kendilerini yönlendirelenlere göre şekillenir.bu tür insanlar önceleri hak alim gibi ortaya çıkarlar.kendilerine taraftar topladıktan sonra yavaş yavaş islamı ifsat etmeye değiştirmeye çalışırlar.bunları yaparken türklüğü,ilmi,parayı ve şöhreti kullanırlar.
sence bugün bu tür adamlar milletin dilinde neden maskara olmuşlar.bir alim düşünün karılarla kızlarla oturup kalkıyor.onlara maşallahlar diziyor.onları övüyor..kendisini onlara sevdiriyor.israili savunuyor.kendisini zamanın büyük mehdisi gösteriyor.kendisinde olmayan vasıfları kendine gösteriyor.insanları mankenleri parayla satın alıyor.haramı helal ediyor.batılı hak gösteriyor.islama mukaddesata zarar vermiş adamları kahraman gösteriyor.

kardeşim böyle adamların kitaplarına ve bilgilerine ihtiyac duymuyorum.risalei nurlardan saldığım gfeyzi hakikati hikmeti ilmi marifeti güzelliği manevi lezzeti hiç bir şeyden alamadım.bazen haftada 10 bin safya okurdum.ama risale nurları okuduktan sonra o kitapları okuyamaz oldum.çünkü yavan geldi.haşa o kitaplar kötü yada boşmu asla.sadece feyzi hakikati hüccetleri dellileri daha kuvvetli olduğu için etkisi çok oldu.
Kardeşim sanal alemden değil insanlara karışarak iletişime geçerek islamı yaşamaya çalışhal dili kal dilinden etkilidir.hocanın veriği her söylediği yalandır ve boştur demiyorum.ama faydası yoktur.islami altyapısı yoktur.ilmi yoktur.hazır şeyleri söyler.sen gerçek bir yere tabi ol.Allah yardımcın olsun.

Boş ve abes sözlerin maskarası olacağıma;
güzel sözlerin hamalı olurum!
*****************************************
İnsan bazen susması gereken yerde konuştuğu için kaybeder.
Bazende konuşması gerekmeyen yerde sustuğu için kazanır.

Emire Nur Hanım

Hayırlı günler EMİRE NUR hanım.Ben sizden özür diliyorum.Nolur affedin beni.Yazdıklarınızdan sonra çok pişman oldum gerçekten çok yanlış düşünüyormuşum.Çok
Güzel derin bir dini felsefeniz var.Hayran kaldım size.Benim o yazdıklarımı bana şeytan yazdırdı galiba bilmiyorum ama çok yanlış şeylerdi.Ama neyse ki sizin gibi akıllı bir insan öyle güzel yorumlar yaptı ki benim yazdıklarımı çürüttü.Bunun için Allah razı olsun sizden.Ben gerçekten çok aciz bir kulum.Bazen kendime o kadar çok kızıyorum ki neden böyle düşünüyorum yapıyorum diye.Ama iyi ki sizin gibi insanlar var ki beni bu yanlışlardan döndürüyor.İnşallah bir gün sizin gibi dini bilgilere fazlasıyla sahip bir bayan çıkar karşıma da onunla evlenirim.Ancak öyle bir kadın beni düzeltir zaten ona ne derse ben yaparım.Bekar olduğum için galiba ben böyle yanlış düşünüyorum.Ama yok ki etrafımda dini olarak bilgilere sahip bayanlar.O yüzden benim halime acıyın lütfen.Bu günlerde zaten çok daralıyorum yalnız olunca bir de iyice kötü oluyor insan.İnşallah bundan sonra daha iyi olucam.Nolur bana bunun için de dua edin.Sizin gibi insanlardan öğrenicek çok şeyim var benim.Ama benim şansım var çünkü sizin gibi insanlar var.Çok güzel bir kalbiniz olduğunu düşünüyorum aynı şekilde sizi yetiştiren anne ve babanızın ellerinden öpüyorum.
Yazdıklarım için sizden binlerce kez özür diliyorum.Ve güzel yorumlar yaptığınız içinde sizden Allah razı olsun.Allah uzun ömürler verir inşallah.

Allah a emanet olun...

@Blackheart'a

Nikah şahidiz de ben olayım...

İPTAL

Bir yorumun yanlışığını dile getirirken yanlış anlaşıldığım için bu yorumumun iptalini istirham ediyorum. Saygılarımla...

Virdi zeban ,nikah şahitliği yapacağın bayan ya evli ise.....

virdi zeban kardeşim nikah şahidiniz olurum sözünüz ve üslubunuz yanlış.Sizin bu yorumunuzu yayınlayanlarda suçlu.Çünkü black star denilen kardeş bir eşte olması gereken özlemini ve arzusunu dile getirmiş.Öyle bir eşim olsun özlemini dile getirmiş.Aklı başında erkekler dindar eş ararlar.Hele helal haramın yok sayildiği çağdaşlık belası yüzünden kadınların flörtle kirlenip temizliği ve arılığının gittiği ve erkeklerin güvenecek eş bulamaıkları ve haya iffet ve edebin haziniler hükmünde olduğu bu zamanda kendisine temiz ahlaklı hayalı ilim sahibi bir eş arama arzusuna bir şey demiyorum.çünkü biliyorum ki sende aynı kriterlerde eş arıyorsun.Belki söylediğin sözün latife için söylenmiş,karşı tarafın söylediği şeyleri evlenme teklifi içerdiği manısını çıkardığın için işi şakaya vurmuşsun.ama hoş değil.Çünkü nikah şahidiniz ben olayim dediğin emire kardeşimiz ya evliyse yada nişanlı ise o zaman bu söz biraz ağır kaçmaz mı.böyle bir sözün şakalığı kalırmı.Kesin olarak durumunu bilmediğin bir bayanı bekar tasuvvur edip onu birilerine nikahlaman hoş olurmu.Farzedin kardeşimiz bekar olsun yine bu söz abes kaçar.Ve şaka bile olsa söylenmesi sakıncalıdır.Lütfen bu tür meselelerde biraz daha dikkatli davranın.Bu yazıyı farz edin o kız evli yada nişanlıdır ve bu yazıyı eşi yada nişanlısı okudu ve kızında bu sitede iştigal ettiğini biliyor.Bu durumda meydana gelecek zanları,ithamları ve zararları düşünün.İstirham ediyorum bu tür nikah gibi bir meselede latife yapmaktan kaçınalım.
lütfen site yöneticisi bu noktada biraz daha dikkatli olsun.Yorumları gözü kapalı yayınlamasınlar.

Boş ve abes sözlerin maskarası olacağıma;
güzel sözlerin hamalı olurum!
*****************************************
İnsan bazen susması gereken yerde konuştuğu için kaybeder.
Bazende konuşması gerekmeyen yerde sustuğu için kazanır.

Re: Virdi zeban ,nikah şahitliği yapacağın bayan ya evli ise....

Adamın biri kızın birine sırnaştı, biz de yanlışığını vurgulamak için tarizle gönderme yaptık olan bize oldu. Hayırlısı olsun.

Re: Re: Virdi zeban ,nikah şahitliği yapacağın bayan ya evli ise

hiçte tariz gibi durmuyor

Sayın Tahkik in Tereddütsüz Sadık Kullarına

Sevgili kardeşlerim

Sizlere saygı duyuyorum.Neden mi çünkü tahkik beyefendi sizin için gerçekten çok önemli bir insan.Tahkik efendiyi o kadar çok seviyorsunuz ki başkasının onun arkasından olumsuz bir şeyler söylemesine hiç dayanamıyorsunuz belki de yanınızda olsam bana daha kötü şeyler yapmak isteyeceksiniz.Kadın erkek farketmeksizin kim onun arkasında duruyorsa ona saygı ve sevgi duyarım.Sizin için bilgili ve mübarek bir insan olabilir.Ben kendisini tanımıyorum ama tanımadığım halde kişiliği hakkında gereksiz yorumlar yapmam.Sizin yorumlarınızda bana karşı çok olumsuz bir düşünce var ve hatta beni tanımadığınız halde yorumlar yapıyorsunuz.Üzülüyorum desem beni anlar mısınız yoksa sevinir misiniz.Neyse size kalmış bir şey bu da.Benim nasıl bir insan olduğumu en iyi Allah biliyor.Başka birisinin de gereksiz yorum yapması benim için hiç önemli bir şey değil.Çünkü geçerliliği yok benim iyi yada kötü bir insan olarak değerlendirmemi bir tek Allah yapar.İnsanlar değil yani.
O yüzden kişiliğim hakkında yaptığınız yorumlar boş laflardır.
Tahkik beyefendi bu kadar insanın gönlünü kazanmış mübarek bir insan.Bende tanımadığım halde yaptığım yorum kendisini üzmüş,kırmış ise kendisinde özür diliyorum.Sizlerin benim hakkımda yapmış olduğunuz olumsuz yorumlar için ise anlayışla karşılıyorum.Ama yine de hepinizi seviyorum.İster olumlu ister olumsuz her yoruma açığım ben.Açıksözlü birisiyim.Ben Allahımı,peygamberimi ve müslüman diğer insanları çok seviyorum.Her zaman onların arkasında olmaktan gurur duyarım.
Sizler beni yanlış anlamışsınız ama yine hata sizde değil bende demekki anlaşılır bir şekilde düşüncelerimi anlatamamışım.Kusura bakmayın.Bir de ben burda kimse hakaret etmedim yada etmek istemedim bu yüzden de kusura bakmayın.Yaptığınız bütün olumsuz yorumlar için teşekkür ediyorum.

Bütün müslüman insanlara iyi geceler diliyorum.....

Allahın Kulu Tahkikten Öteki Kulu Black Stara...

Kardeşim ilim kimde nerede olursa olsun gidip alacağız.İlim öğrenmenin önündeki en büyük engel olan benlik duygusunu yıkacağız.bunu yıkarsak ilmi ihlaslı,takvalı ve alim olan çoçuğun elinden bile almak hayırdır.İlmimimizin temelini kuran ve sünnet yaparsak doğru hakikatli bilgiye ulaşırız.İtikadi ve ameli noktada doğru yol olan sıratı mustakimde oluruz.Ben ilmime ve yaşa bakmadan kendimden bilgili ahlislı takvalı insanların önünde diz çökerim.bundan utanmam ve gocunmam.ben her şeyi biliyorum aklım yeter demem.ben bilirim ki sadece bildiklerimin alimiyim ama bilmediklerimin cahiliyim.sizde öyle yapın.doğru kanalarrdan ve yerlerden bilgiyi alın.Sizin bu yorumlar neticesi ve emire kardeşin yorumları neticesi hakikati ve doğruyu görmeniz ve taasupta gitmeden,önyargılı davranmadan hareket ederek hataları ve kusurlarıgörmeniz bile büyük bir fazilettir.Unutmayın hiç birimiz hatasız ve kusursuz değiliz.hepimiz nefis taşıyoruz.gurur ve kibir ve enaniyet damarları var.Hepimiz aciz ve zaifiiz.Bizden daha takvalı ihlaslı imanlı ve bilgili olanlara muhtacız.Kusurunu kabul etmemek o kusurdan bin derece daha büyük kusur iken sizin yanlış ve hatalı olan yönlerinizi kabul etmeniz ve birilerinden özür dilemeniz büyük bir alicenaıplıktır.İnsaf ve vicdan ehli olan insan ilmi takvayı ve ihlası çabuk bulur.Doğrulara çabuk ulaşır.İnşallah ilminizi ve takvanızı artırıp insanlara doğru güzel hakikatli bilgiler sunarsınız.Onlara yardımcı olmaya çılışırsınız.
Şunu unutmayın kardeşim ben birilerinin birilerini körü körüne sevmesine ve taasubane bağlanmasına karşıyım.öyle olursa insan sevdiği kişilerin yanlışını hatasını göremez.Beni birileri seviyorsa bu onlara faydam dokunduğu içindir.İyilik gördükleri içindir.Yoksa hocasının ,kardeşinin şeyhinin yanlışlarını görmeyip muhabbet gözüyle bakanlar ona kötülük etmiş olurlar.Ben buna razı olmam.bizler birbirimize sadece kardeş olabiliriz.birbirimize hocalık şeyhlik ve alimlik taslamıyız.rabbim gurur,kibir,enaniyet,hodfüruşluk,hodgamlıktan ve nefsini beğenmekten korusun.Bizlere mahviyeti,tevazuyu,teslimiyeti versin.Rabbim şeytanın fitnelerinden bizleri korusun.Ben Allahın kuluyum.Başkalarının kulluğunu kabul etmiyorum.
Kusurumuz ve kırıcı ve sivri sözlerimiz olmuştur.Hakkını helal et.Rabbim lisanımıza incelik,güzellik ve hilm versin.

Boş ve abes sözlerin maskarası olacağıma;
güzel sözlerin hamalı olurum!
*****************************************
İnsan bazen susması gereken yerde konuştuğu için kaybeder.
Bazende konuşması gerekmeyen yerde sustuğu için kazanır.

Birazcık İnsaflı Olun.

kardeşim Senin yazdığın yorumların içerisindeki yanlışları ve hataları gösterek seni rezil ve tahkir etmek istemiyorum. Dur durduğun yerde.İnsanları itham etme. Azıcık insaflı ol. Azıcık vicdanlı ol. Niye boş, faydasız, fuzuli yazılarınla meşgul ediyorsun. Niye insanlara fayda vermeyecek şeyleri savunuyorsun. Bırak insanlar işini yapsın. Niye seviyeyi düşürüyorsun. Neden zor geliyor doğrusun haklısın demek. Birazcık insaflı ol. Hak bak, hak gör. Hüsnü niyetle düşün. İnsanları itham etme.Yazdıkarınızın hiç birisinde islami, Kurani, nebevi bir alt yapı yok sadece kendi vehminiz ve düşüncelerinizden ibarettir.. Birde bunları niye doğru olarak diretiyorsunuz.Bu işin mesuliyeti vardır.Allah muhafaza birileri senin elinle yanlışa düşüp yanlış söylemleri savunsa mesul olursun.Din işe en tehlikeli alandır.Dikkatli ol.

Boş ve abes sözlerin maskarası olacağıma;
güzel sözlerin hamalı olurum!
*****************************************
İnsan bazen susması gereken yerde konuştuğu için kaybeder.
Bazende konuşması gerekmeyen yerde sustuğu için kazanır.

İnsanlar Bilgili Olabilir Ama Hayatı İyi Yorumlamak Daha Önemli

Yüce Allah evreni yarattı daha sonra da insanları yarattı ve mükemmel tasarım ve işleyişi hayatımıza koydu.Kader vardır zaten imanın şartlarından biridir ve müslüman olan her insanın inanması şarttır.Ama kaderi iyi bir şekilde anlamak çok önemlidir.İnsanlarımızın çok küçük bir kısmı bu konuda doğru yorum yapabiliyor.Dünyada başımıza gelen iyi yada kötü herşeyi kaderle açıklamak çok mantıksız bir şeydir.Kaderi Allah yazdı ve bu yüzden bu iş bu kadar o kolay değil.Herkes şunu bilsin Allah herşeye karışmıyor bu dünyada insanın iradesine bırakmış hayatı.Şimdi yorumları okuyorum işlerini yolunda gitmeyen adam kaderi hayatının geneline yayarak yorumlamaya çalışıyor ve Allah kötü bir varlık olarak karşımıza çıkıyor.Şunu unutmayın Allah o kadar merhametli bir varlık ki hiç bir insan onun kadar bağışlayıcı olamaz.Bakın gerçek bir müslüman için Kader Doğum ve ölümden ibarettir.Bunun dışında diğer olayları kaderle açıklamanız size iyi şeyler getirmez.Çünkü diyelim ki işleriniz yolunda gitmiyor ne yapıcak insan Allah a isyan edicek.Allah kötü bir varlık ve adaletli değil diye düşünücek.İşleri yolunda giden insan zaten Allah hakkında kötü bir şey söylemezde.Durum böyle.Şimdi etrafımızda türlü türlü olaylar meydana geliyor.Bir insan zengin bir ailede dünyaya gelmiş ise tabi ki diğer insanlara göre daha rahat bir hayat yaşıyacak imkanları diğerlerine göre daha iyi olucak.Fakir bir ailede doğan insan da sıkıntılı bir hayat yaşıyacaktır.Şimdi söyleyin bana bunun Allah la ne ilgisi var.Olayları hep başlatan insanlardır.Çocuğun dünyaya gelmesine sebep insandır.Yine çocuğun iyi bir ortamda yetişip gelişmesini sağlayan insandır.Hatta çocuğun sakat doğmasına sabep yine insandır.Tıp o kadar ilerlediki bunlar hakkında bilgi sahibi olmak çok kolay.Akraba evliliği yapmıştır,Kan uyuşmazlığı vardır,Genetik hastalık ve sorunlar vardır.Halbuki bunların hepsi baştan çözülebilirdi.Ama insanlar işin kolayını bulmuşlar herşeyi Allahla açıklıyorlar.Çocuğunu akşam markete sigara almaya gönderiyor insan saha çocuğu kaçırılıyor.Burda suç kimin Allah ın mı hayır yine yanlış yoldasınız.Suç başta onu markete gönderen insanda ve onu kaçıran insanda.Mantıklı düşündüğünüz zaman aslında herşeyin nedeni insandır.Bir düşünün dünyamızda ne kadar çirkin olaylar meydana geliyor.Sizce Allah ın bunda bir etkisi olsa bu dünya bu kadar kötü olabilir mi.Bir insan başına bir şey geldiği zaman önce hatayı kendinde daha sonra başkalarında aramalı.Allah la hiç bir ilgisi yok bu işlerin.Eğer böyle düşünmez isek Allah karşı hep isyancı oluruz ve ondan uzaklaşırız.İnsan bir şeyler yaparken kendi kendine düşünmeli mesela evlenirken ben eşimi ve çocuğumu mutlu edicek maddi durumum var mı.Aynı şekilde sıkıntıları olgunlukla ve sabırla karşılayabilir miyim.Eşime karşı ne kadar sadık olabilirim.Çocuğuma karşı sevgimi ne kadar gösterebilirim.Yada çocuğum olmaz ise eşimi yine sevebilir miyim ona destek olurmuyum gibi daha başına gelmeden bir çok şeyi önceden düşünmeli ve öyle karar vermeli akıllı ve inançlı insan bu yönde hareket etmelidir.Evlenecek durumu olmayan insanlar ise önce kendi geçmişini bir sorgulamalı benim hayatım sıkıntılarla geçti istediğim kıyafetleri giyemedim eğlenemedim ailemden istediğim hiç birşey olmadı yada çok azı oldu.Şimdi ben bu sıkıntıları bile bile bizzat yaşarak göre göre neden bunları eşime çocuğuma tekrar yaşatayım neden onları üzeyim.Eşimde çocuğumda benim gibi bir insan sonuçta ve ihtiyaçlarımız aynı yeme,içme,giyinme,eğlenme,eğitim gibi.Eğer bu hayat bana cehennem olmuşsa bırak bu dünya bir tek bana cehennem olsun başkalarını da yanıma almayım diye düşünmesi gerekir.İşte akıllı,inançlı,iyi insan böyle ortaya çıkıyor.
Kardeşlerim sıkıntılı günleriniz olabilir parasızlık çekebilirsiniz ama sakın bunun sorumluluğunu Allah a yüklemeyin çünkü gerçek ve tek suçlu var o da anne babanızdır.
Çünkü onların düşüncesiz davranışlarından dolayı dünyaya getirildiniz sırf 5 dakkalık zevk uğrana cinsi isteklerini tatmin etmek için dünyayı size cehenneme çevirdiler.Siz ne yapmalısınız peki söylüyorum öyle olgun davranıcaksınız ki en azından başkalarının hayatını zehir etmiyeceksiniz.Tek başınıza ölüceksiniz belki ama aslında işin iyi tarafıda siz öldüğünüzde arkanızda pek göz yaşı döken insan olmuyacak eşiniz dul çocuğunuz öksüz kalmıyacak.Tek olduğunuz zaman da hesabınız daha az olucak sadece kendinizden sorumlu olucaksınız arkanızdan kimse isyan etmiyecek(yabancı kişilerin haklarını yememişseniz tabi)Daha huzurlu bir şekilde ölüceksiniz bundan emin olabilirsiniz.Siz Allah a karşı kulluk görevinizi yerine getirin size kesin söylüyorum Allah Ahirette size öyle güzel nimetler vericek ki bu dünyadaki kadınların en güzeli çocukların en güzeli ve hep mutluluk.Şimdi maddi durumu iyi olup evlenen insanlar var.Bunların yorumları eğer Allah a karşı kulluk etmiş iseler dinlemeye okumaya değer.Ama dinle ilişkileri pek yoksa o zaman boş laflardır.Yine aynı şekilde İşleri yolunda giden insanların yorumlarını pek önemsemeyin çünkü onlar sıkıntıları olan insanları almaları imkansızdır.Çünkü onlar istedikleri alıp yiyolar giyinip eğleniyorlar yani hayatları son derece toz pembedir sonra da gelip buralarda ya da başka yerlerde din muhabbeti yapıyorlar ama onlar işine geldiği gibi konuştukları için yorumları geçersizdir ve gereksizdir.Kendilerini böyle kandırmasınlar sahip oldukları şeyler kendi çalışmalarıyla yada anne babasının katkılarıyla olsa bile Allah bol bol şükretsinler ve ibadetlerini fazlasıyla yerine getirsinler ki kendileri övmesinler çünkü onlar da çok iyi biliyolar ki bür gün herşey toprağın altında son bulacak.Sahip olduğun zenginlik olsun akıl ve bilgi fiziksel özellikler hepsi toprağın altında çürüyüp gidecektir.İnsan ne olursa olsun bu dünyada mütevazi olmalı hiç bir şekilde kendini övmemeli ben şöyleyim böyleyim diye atıp tutmamalı ve bir gün bunların hepsini yitireceğinin bilincinde olmalı.İnsanlar birbirleri hakkında empati yapmalılar o zaman kimse zaten kötülük yapmaz ve sorunlar olmaz.Bence insan olarak en büyük erdemlik kendini başkasının yerine koyabilmektir.Diğer özellikler sonra gelir.İnsan olarak geleceği her zaman düşünmeliyiz gündelik yaşamak insana kaybettirir.Hem kendimiz için hem de başkaları için düşünelim ki yanlış yapmayalım.Bu dünya kısa süreliğine bir hayat.İster zengin olalım ister fakir sabırlı olmalıyız.İnsan taklidi yapmayalım gerçekten hayvanlardan bir farkımız olsun.Bu dünyada en çok sevdiğimiz varlık Allah olmalı daha sonra kimi seveceğinizi siz sıralayın.Ama benim mükemmel yaratıcım kusursuz merhameti ile her zaman kalbimde ve aklımda olucak.Allah benim tek gerçek aşkım ve değişmeyecek olan tek şey de bu.Allahımıza hep şükür edelim dualarımızı eksik etmeyelim.Ettiğimiz dualar her zaman kabul olur bundan şüphe duymayın.Ama bu dünyada ama ahirette mutlaka size geri dönecektir.Bunun kesin garantisini size verebilirim.

Sevgilerle Kalın....

Hayatı Güzel Yorumlaşmışsın da İçinden Kaderi inkar Çıkmış..

Kardeşim Kader bahsi ilmin son noktası değil de imanın nihayet hududunda olduğu için büyük zatlar o meseleyi en son mütalaa edin demişlerdir. Yani bütün imani meseleleri hallettikten sonra kaderi konuşun. Çünkü kader ilmi ilahinin bir nevidir. İlmi ilahiyi ihata etmek için, ilmi mutlak bir bilgiye sahip olmak gerekir. Yani ilmi mutlak olmak demek, haşa ilah olmak demektir. Bugün bizler sadece küçük bir alana, sahaya, zamana, ana bile hakim olamıyoruz. İlmimiz, fikrimiz, cismimiz andan ibaret. Geçmişi, geleceği, hazır zamanı bir anda görecek ve elde tutacak bir nazarımız ve ilmimiz yok. Biz kaderi daha çok hali ve vicdani olarak anlıyoruz. Bizim için ilmi ihata olamaz. Bizim ilimden bir parça bilmemiz sadece marifettir. İlim Allahın bir sıfatıdır. Biz bu manayı sadece mecazi olarak kullanırız. Bu meseledeki öğrenme gayreti ve şevkinizin önüne set çekmekten ziyade yapmak istediğim; kolay kapıları açmak kolaydır ama zor kapılar şifrelidir. Yani bu ilmi ilahinin bir nevi olan kader ve cüzi ihtiyari şifreleri zor bir kapıdır. Açması zordur. Bu noktada yüzyıllarca sadece âlimler konuşmuştur. Biz kader bahsini mütalaa ediyoruz, biz dahi ne kadar farklı ve bozuk ve yanlış düşüncelerimiz varmış dedik kendimize. Cebriyenin öldürme fiilini Allaha vererek şirke düştüğünü, mutezilerin öldürme fiilini kula vererek kaderi inkâr ettiğini. Bu iki mezhebin ölümü sebep-sonuç ilişkisine dayandırmadan bir yol takip ederek hataya düştüğünü, şu adamın ölümü şu adamın silahıyla olacak denilip olaylar sebep-sonuç ilişkisine dayandırmaktan ziyade; o adam silahı attığı için o adam öldü diyerek sebebe ayrı, sonuca ayrı bir hüküm vererek hataya düşmekteler. Sanki o adam silahı o adamdan başka bir yerde sıksaydı da o adam ölecekti diyerek. Burada iradeyi def ederek kudreti devreye sokup, sanki Allahın zoruyla o adam öldü denilerek hataya düşmektedir. Maalesef bugün toplumda bu görüş hâkim. Bu adam şuraya gitmeseydi ölmeyecekti ya da o adam ölecekti eceli gelmişti gitmeseydi de ölecekti diye bir yapı hâkim. Öteki görüş şu adam silahı çekmeseydi o adam ölmeyecekti diyerek kaderin âdemine, yokluğuna hükmederek onlarda kaderi inkar ediyorlar ve hataya düşüyorlar. Ehli sünnet ise o âdemin ölümü öteki âdemin silahıyla vücuda gelecek. Sebep sonucu bir arada tutup öyle hükmediyor. Sebebe ayrı, sonuca ayrı bir hüküm vermiyor. Çünkü Cenabı Hakkın katında şu adam ölecek diye yazmıyor. Şu adam, şu ve bu şekilde şurada ölecek diye yazıyor. Yani cebir yok. Burada bizce malum olan şudur; ehli sünnette şu adam silahı çekmeseydi şu adam ölmeyecekti ya da ölecekti diyemiyoruz. Desek mutezile ve cebriye gibi hükmetmiş oluruz. Birisinde cebir çıkar, ötekisinde kaderi inkâr çıkar. Biz burayı bilmiyoruz. Mesela çoğu insan ezel ve ebed kavramlarını şöyle anlıyor; ezeli zaman silsilesinin bir ucuna koyuyor, öteki ucuna ise ebedi koyup Allaha ait bu sıfatlara mahlukiyet veriyor. Yani zamana dâhil ediyor. Hâlbuki Allaha ait sıfatlarda tecessi olmaz. Onlara zaman, mekân verilemez. Zaman ve mekânın içine koyulamaz. Koyulsa mahlûk olur, fani olur. Böyle bir durumda hâşâ kader sanki ilmi ilahinin değil, kudreti ilahinin bir nevi çeşidi gibi oluyor. Bu durumda insanlar, Cenabı Hak nereye istiyorsa oraya savrulan, kaderin önünde bir yaprak gibi oluyor. Cenabı Hakkı ezel silsilesinin başına koyanlar yani tarihin başına koyarak sanki Cenabı Hak zaman şeridini yazarken herkes için bir kader tayin etmiş ve öngörmüş. Herkes kendisine tayin edilen hayatı, olayları yaşıyor. Bunlara Cenabı Hakkın müdahalesi yokmuş gibi, ilmi yetersiz olduğu için ezelden bakıp maziyi göremiyor. Sadece kudretiyle hükmediyor gibi bir mantık çıkıyor ortaya. Bu da cebriye mezhebine çıkıyor. Ehli sünnet diyor ki Cenabı Hak ezel silsilesinin başında değildir, Cenabı Hak zamanı, mekânı, geçmişi, geleceği bir anda tutuyor. Ezel ve ebed isimleri mahlûk değil zatındadır. Cenabı Hak manzarayı aladan bakıyor ve yazıyor. Yani kulun yaptıklarını, ilmi ezeliden bilip, görüp, yazıyor. Levh-i mahfuzda kul iradesiyle ne yapıyorsa onu yazıyor. Kulun iradesiyle yaptıklarını yazmıştır. Bu noktada hiç birimizi ahkâm kesemiyoruz. Çünkü hepimizin ilmi küçük, nakısdır. Sadece hakikatleri vahiy anahtarı ile açan Zatların anlattıklarını anlayabiliriz. Yoksa akıl anahtarı her şeyi açmıyor.

bu aldığım notlardan başka gelelim senin hayatı yorumlama meselene.
Birincisi:
hayatı o kadar güzel yorumlaşmışsın ki,içerisinde küfür,inkar ve şirk dolu.İlim sahibi olmak önemli değil hayatı düzgüün yorulmak derken farkında olmadığın bir şey var yada bilmediğin bir şey var.Sen kaderde bir düstur olan.İlim maluma tabidir.gerçeğini bilmiyorsun.onun için hayatı yorumlamak daha önemli diyorsun.Hayatı doğru niye yorumlayamamışlar batılı felsefeciler çünkü vahih eksinli olmadığı için.hayatı akıllarına ve bozuk nazarlarına göre yorumladıkları için küfre dalelete ve isyana düşmüşler.ve insanları düşürmüşler.sende dikkat et bol bol düşüyorsun farkında olmadan.bak kardeşim ilim maluma tabi olduğu için zaten maluta göre ilim meydana geliyor.bu dahi bir nevi gözlem ve doğğru yorumlamak ile oluyor.inşallah anlamışsındır.malumatlara göre ilimler belerlenir.malum olanlara bakarak malumları gözlemleyerek ortaya çıkar.senin iddian o zaman boşa çıkmış oldu.
ikincisi:
kardeşim farkında değilsin güzelce kaderi inkar ediyorsun.her şeyi kadere vermemek demek kaderi inkar etmek.kulun fiiline yaratıcılık vermek olur.senin yaptığın şu anda bu işte.kulun fiiline yaratıcılık veriyorsun ve kul kendi fiilerinin yaratıcısıdır diyorsun.bu düşünce inkara götürür insanı.mutezile.yapar.bu düşüncen yanlıştır.insanın bütün fiilerini yaratan allahtır.sen demek istiyorsun ki insanlar şerlerini allaha veriyor.allah şerrir yapmaz.allah şerrri yaratır.şerrrin yaratılması şer değildr insanların şerri kullanması şerdir.senin inkar ettiğin allaha vermediğin her şey kaderin içerisindedir.kadirin haricinde hiç bir şey yoktur.kitabı mübun ve imamı mübunde her şey yazılıdır.yaş ve kuru.gizli ve açık.ama sen götürüp o işlere fakirliğe tıba veriyorsun.bir nevi kaderi inkar ediyorsun.
üçüncüsü..
kardeşim insanların ihtiyari ve izdariri fiileri vardır.izdırari fiilerde insanların tesiri etkisi tercihi yoktur.onları allah verir.kimin nerede doğacağını,kimin oğlu kızı olacağıı,zengin ve fakir olacağı,hastalık sağılık gözlüklü vs gibi şeyler ızdırari olduğu için bunlar insanın elinde değildir.ama sen bu ızdirari fiileri insana vermişsin fgzelce.insanın elinde olan ihtiyari fiilerdir.cuzi ihtiyaridir.ondan insan mesuldur.o ihtiyarını hayra yada şerrre kullanmak onun elindedir.
dörnücüsü..
kardeşim kader meselesi islamiyetin son hududu olduğu için en son konuşulacak mevzudur.ve en son mevzuyu herkek konuşamaz.hereks söz beyan edemez.ederse küfre dalelete sapkınlığa düşer.imam azam kaderi konuşan oğluna kafanda duran bur kuş düşün.her an uçabilir.öylede imanın her an uçabilir diyerek ihtar etmiştir.kader meselesini konuşacak insanların ilmi derinliğiolması gerekir.bir çok ilemde bilgi sahib olması gerekir.kader ile alakalı fikirleri görüşleri mezhepleri itakadi bilgileri olması gerekir ki konuşsun.konuşsa bile karşısındakinin anlaması gerekir.sizin burada farkında olmadan yaptığınız tahribat sonuçu bir çok insanın itikadi noktada sapmasına sebap oluyorsunuz.allah muhafaza.imanı zaif olan ve enineyeti kavvu olan insanların yaptığı en büyük hata budur.
beşincisi.
kardeşim kader meselesi nazarla akılla anlaşılacak bir şey değildir.kader ilmi ilahiyenin bir ünvanı olduğu için ve ilmi ve nazari değil hali ve vicdani olduğu için insanın ilmi nazarı deneyleri sonucu anlaşılıcak bir şey değildir.insanlar vicdanen ve halen kadere iman eder.varlığını inanır.başlarına bir şey gelse kaderde var7mış der teselli bulur.ama siz kaderi sönük bir nazar bozuk bir akıl feneri ile inceleyip güya insanlara faydalı olmaya çalışıyorsunuz.ama insanları yanlışa inkara sev ediyorsunuz.İmam Fahrettin razi hazretleri kader bahsini yazdığı zaman sadece havaslar bunu okusun demiştir.sizin ilminize bakınca ne havassınız nede alimsiniz.ama çok güzel bol keseden konuşuyorsunuz.dikkat edin.
Altıncısı.
Kardeşim insan bütün fiilerini kadere verecek.ama kader onun gurur ve fahrden kurtarmak için karşısına çıkacak ve diyecek ki dur yapan sen değilsin.gurra kapılma alyını başına al.Kader insanı mesuliyetten kurtarmak içinde karşısına cuzi ihtiyarisini çıkaracak ve diyecek ki,sen hatadan kusurdan yanlıştan beri değilsin.yaptıklarından ihtiyari fiileri sonucu yaptığın işlerden,ihmallerde,sorumuzluklardan mesulsun.çünkü isteyen sensin yaratan kudreti ilahiyedir.allah seni karar kavşaklarında serbest bırakmıştır.iyiliği kötülüğü tercih etmek senin elindedir.sen burayıda farkıl yorumlamışsın.
Size tavsiyem biraz imanınızı kuvvetlendirip sonra ilmi ve bilgisi olan bir hocadan kader bahsini dinleyin.risalei nurdan kader bahsi vardır.onu izahlı ve açıklamalı olarak indirin netten dinleyin.farkında olmadan hem küfre ve inkara girip başkalarını da atmayın.burada onu yapmışsınız.başka bir yorumuna da rastladım.orada da garip ve kendi dar mantığına göre ahkamlar hükümler getirmişsin.kardeşim bildiğini kesin bildiğini söyle ama kesin bilmediğinde sus.susmak kötü değildir.susunca alim veya adam sanırlar.konuşunca bizde bir şey sanmıştık demesinler.yazıyı ve ekini iyi oku anlarsın beni..allah selamet versin.

Teşekkür Ederim

Merhaba Sayın Tahkik

Benim kaderle ilgili yaptığım yorumuma karşılık yazdığınız yorumu dikkatlice okudum.Ve beni dar mantıklı biri olarak gördüğünüz için aynı şekilde beni inkar,şirk ve küfür etmemle ilgili suçlamalarınızdan dolayı size minnettarım.

Aynı şekilde karakterinizi çok güzel bir şekilde ortaya koymuşsunuz.Zeka seviyenizde gerçekten çok parlak.Devam ediyorum benim yazdıklarım çok gücünüze gitmiş olucak ki daha doğrusu işinize gelmeyen şeyler olduğundan küplere binmişsiniz.Şeytanla bu kadar yakın olduğunuzu gerçekten bilmiyorudum.Ama öğrenmiş oldum bunun için de açık sözlü olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Ya ne yazdığından haberin yok ya da yazdığını anlayacak idrak

Hatta çocuğun sakat doğmasına sabep yine insandır. Tıp o kadar ilerlediki bunlar hakkında bilgi sahibi olmak çok kolay. Akraba evliliği yapmıştır,Kan uyuşmazlığı vardır,Genetik hastalık ve sorunlar vardır.Halbuki bunların hepsi baştan çözülebilirdi.Ama insanlar işin kolayını bulmuşlar herşeyi Allahla açıklıyorlar.derken
sapıttığınızın farkında mısınız? Bu saydığınız sebeblerin hiç biri geçerli değilken evlatları sakat özürlü olan binlerce insan var bunu neyle hangi mantıkla açıklayacaksınız acaba. Nasıl haşa Allahı saf dışı bırakacak bir zihniyete erdiniz. Sebebi açıklanamayan binlerce hastalık var ilaçlarla tedavisi olmayan yüzlerce hastalık var. Tıp o kadar ilerlediki haşa Allahın sebeb ve sonuçlar halk mı oluyor. Şunları bir okuyun anlayacak kapasiteniz, görecek basiretiniz varsa:
Sizi mutlaka biraz korku ve açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsûllerden bir noksanlık ile imtihân edeceğiz. (Ey Resûlüm!) O hâlde sabredenleri (Cennetle) müjdele!(Bakara 155)
Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Mü’min erkek ve kadının nefsinde, çocuğunda, malında bela eksik olmaz. Tâ ki hatasız olarak Allah’a kavuşsun.”Muvatta, Cenaiz 40, (1, 236); Tirmizi, Zühd 57, (2401).
Mus’ab İbnu Sa’d, babası radıyallahu anh’tan naklediyor: “Der ki:
“Ey Allah’ın Resûlü! dedim, insanlardan kimler en çok belaya uğrar?”
“Peygamberler, sonra büyüklükte onlara ve bunlara yakın olanlar. Kişi diyaneti nisbetinde belaya maruz kalır. Kim dininde şiddetli ve sağlam olursa onun belası da şiddetli olur. Şayet dininde zayıflık varsa, allah onu da diyaneti nisbetinde imtihan eder. Bela kulun peşini bırakmaz. Tâ o kul, hatasız olarak yeryüzünde yürüyünceye kadar.”Tirmizi, Zühd 57, (2400).
“Yüce ALLAH c.c bir kulunu severse o kulun yalvarmasını işitmek için kendisini belaya uğratır.”(R.El Hadis)
"Bir kul kendisi için (cennette) hazırlanmış olan makama ameliyle erişemeyecekse, Allah c.c onun bedenine veya malına veya çoluk çocuğuna bir bela verir de bu belaya sabrı sebebiyle o makama eriştirilir." (Ahmed b. Hanbel )
Yazdıklarınız o kadar itikadi bozuk düşünce içeriyor ki kimse bir şey dememişse doğru mu kabul edilecek. Kusura bakmayın iki hakikat içerisine beş batıl koyarak insanlara yediremezsiniz. Burada sizin bu zalimce ithamlarınızı yayınlayan site yöneticilerini kınıyorum. İki tane yalan yanlış yorum yazıyorsunuz sonra kalkıp beş senede beş yüz bin insana fayda vermiş birisini itham ediyorsunuz. Yanlışlarınızı söylemesine tahammül edemiyorsunuz anlaşılan. Bu ne gurur kibir hasettir. Tahkik’in size yazdığı yazıyı çok dikkatli okuduğunuzu söylemişsiniz ama insaflı okumamışsınız. Okusaydın yanlışlarını görür, Allah razı olsun derdin Burada iki yalan yazıyla insanların akıllarını bozamazsınız. Batıl efkarınız ile akılları karıştıramazsınız. Zorunuza gittiği belli bir sürü teşekkür adı altında hakaretler savurmuşsunuz. Hiç hakkınız yok buna. Ne ilim, ne irfan ne mahviyet var sizde. Cehaletiniz bol, gurur kibir bol, nefsin avukatlığı bol.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: