Masturbasyon (El ile Boşalma), Sebebleri ve Zararları

El ile boşalma, aslında bekarlık döneminde bile zarurî görülemeyecek bir işlemdir. Çünkü Yüce Allah, insanda atılmayan veya atılamayan fazla birikimleri giderecek bir düzen yaratmıştır. Gerektiğinde, bu düzen (rüyalanmak) devreye girmekte, insanı rahatlatmakta ve zarar görmekten kurtarmaktadır. Diğer meşru yol ise evliliktir.

Mastürbasyon Haram mıdır?
1- Kocasının karısı eliyle veya kadının kocasının yardımıyla boşalması helaldir.(İhya Terc. Ali Aslan, 3/420. İbn-i Abidin, 4/27.)
2- Kadın veya erkek kişinin kendi eliyle boşalması ise müctehidlerimizin değerlendirmelerine göre şöyle açıklanabilir.
a- Mutlak haramdır,
b- Mubahdır,
c- Vacibtir.

Mutlak Haramdır Diyenler: Şafiî mezhebi müctehitleri mastürbasyonun mutlak haram olduğu görüşündedirler.
Mubahtır Diyenler; Kişinin eşi yoksa, evlenmeye de maddî gücü müsaid değilse zinaya düşmemek veya vücudundaki -rüyalanma yoluyla da atılamayan- zararlı birikimi gidermek için mastürbasyon yapması mubahtır.
Hanefî ve Hanbelî mezhebi müctehitleri bu görüştedir.
Vacibtir Diyenler: Eğer mastürbasyon yapmaksızın zinadan korunulamayacağına kanaat hasıl olursa, bu durumda yapılması vacib olur. Çünkü iki şerden daha az zararlı olanın tercihi İslamî bir kuraldır.

Bu durumda böyle yapan bir denklem kurmuş sayılır; kendisine ne sevap, ne de günah vardır; ne mükafat görür, ne de azaba uğratılır.

Esasen mastürbasyon, büyük günahlardan sayılmaz. Bir mukayese yapacak olursak mesela; yabancı kadınların bakılması haram olan yerlerine bakmak mastürbasyondan daha günah, yabancı kadınla kucaklaşıp öpüşmek ona bakmaktan daha çok günah, zina etmek ise onlardan çok büyük günahtır... Şu var ki, mastürbasyon küçük günahlardan sayılsa bile, özürsüz olarak sık sık tekrarlanıp devam ettiği takdirde -zararları büyüdüğü gibi günahları da büyüyerek gitgide büyük günahlara dahil olabilir. Zira küçük günahlar da ısrarla tekrarlanırsa, büyük günaha dönüşür. Yeri gelmişken, günde beş vakit namaz kılmanın, küçük günahların affına sebep olduğunu da hatırlatalım...

Oruçlu iken, oruçlu olduğunu bile bile mastürbasyon yapan kimse, inzal olup meni gelirse orucu bozulur; sadece gününe gün kazası gerekir. Bu durumda kefaret gerekmeyeceği gibi, mastürbasyon halinde inzal vaki olmamış yani şehvetle meni akmamışsa -"mezi"denilen ince sızıntı gelse bile- bununla oruç bozulmaz, gusül de gerekmez. Bunu alışkanlık haline getirmemişse fetva böyle ise de takva açısından bunları yapmamak daha uygundur.

Kadınların masturbasyonunun hükmü erkeklerin masturbasyonunun hükmü gibidir.
Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere mastürbasyon mutlak haram olarak görülemeyeceği gibi, şartsız helal olarak da görülemez.

Mastürbasyon Sebepleri ve Zararları:
Erkeklerin hemen hemen hepsine yakın bir kısmı, kadınların da yarısı kadarı gençlik devrelerinde az çok bu işe başvururlar. Bu da en çok 14-20 yaşları arasında cereyan eder. Bir kısmı sadece cinsi baskının hafifletilmesi için arasıra seyrek olarak yapar. Bazısı da bir zevk vasıtası yaparak alışkanlık halinde, her fırsatta sık sık mastürbasyonu tekrarlar.

Mastürbasyon Sebeplerini Şöyle Özetleyebiliriz:
1- Normal cinsi münasebetten uzak kalmak,
2- Mastürbasyonu alışılmış bir zevk vasıtası haline getirmek ,
3- Cinsi münasebetten çeşitli sebeplerden dolayı nefret etmek,
4- Cinsi münasebetten yeteri kadar zevk alamamak, (evliler için),
5- Cinsi isteğin fazla artması,
6- Mastürbasyonu teşvik eden, şahısların tesirinde kalmak,
7- Açık-saçık manzaralar, şehveti tahrik edici söz ve yazılar,
8- Cinsel organlarında temizlik noksanlığıyla meydana gelen kaşınmalar,
9- Cinsi arzuların çocuklarda erken uyanması,
10- Bazı çocukların küçük yaşta merak ve görmesiyle cinsel organıyla oynamayı alışkanlık yapmaları... vs.

Zararlı Yönüne Gelince:
Seksolog ve hekimlerin bu konudaki görüşleri çeşitlidir. Bu görüşleri üç maddede toplayabiliriz:
1) Mastürbasyonun zararsız olduğunu savunanlar,
2) Zararlı olduğunu söyleyenler,
3) Çok zararlı olduğunu iddia edenler,

Bunların içinde, çoğunluğun kabul ettiği ve hakikate en uygun olanı ikinci görüştür. Şüphesiz ki, fazla mastürbasyonun ruhi, bedeni, cinsi, manevi...birçok zararları mevcuttur. Fakat, mastürbasyonun tamamen zararsız olduğunu ileri sürmek gerçeğe pek uzak olduğu gibi, onu son derece tehlikeli göstererek, gençleri korku ve karamsarlığa düşürmek de yersizdir. Mütehassısların bazıları, bir-iki haftada bir yapılan mastürbasyonun vücuda pek zararlı olmadığı görüşündedir. Şu kadar ki, bu durumdaki mastürbasyonun da uzun zaman devam etmesinin, zararlı olacağını bilmelidir. Hemen hemen bütün fikirler, aşırı mastürbasyonun gençleri tahrip edici bir illet olduğu noktasında toplanmaktadır.

Gerçekten gençlerin büyük derdi olan mastürbasyon, geniş açıdan ele alındığı zaman, bunun birçok yönleriyle zararlı bir illet olduğu görülür.

Acaba Mastürbasyon Kaç Günde Bir Yapılırsa Zararlıdır?

Buna verilecek cevap şudur: "...Bu, her insana göre değişir. Nasıl ki normal cinsi münasebetlerin sayısı da her insan için değişiktir. Bir kaide tespit etmek lazım gelirse şöyle söyleyebiliriz: Kendinizi çok bunalmış hissetmedikçe mastürbasyon yapmayınız. Sırf mastürbasyonun zevkini tatmak için, kendi kendinizi suni olarak tahrik eder ve iradenizi tam bir gevşekliğe uğrattıktan sonra masturbasyon yapmaya kalkışırsanız, işte o zaman ifrat yolunu tutmuşsunuz demektir"

Mastürbasyon ne kadar çok veya az yapılırsa, zarar nispeti de ona göre çok veya az olur. Yani "çoğu çok zarar, azı az zarar" demek uygun olur.

Halbuki ihtilam (uyku ve rüyada meni boşanması), dolan kabın taşması gibi fazla olan meninin kendiliğinden boşalmasıdır. Cinsel temastan uzak olanlar için, bu bir ihtiyaçtır ve bir mahzuru da yoktur. Mastürbasyon ise, zoraki bir boşalma olduğundan, ihtilamdan çok farklı ve zararlı bir özelliği vardır.

İlk gençlik devrelerinde ara-sıra yapılan mastürbasyonlar, psikolojik yönüyle normal sayılabilir. Fakat olgunluk çağında, alışkanlık halinde sık sık buna başvurmak, bir nev'i cinsi sapıklık konusuna girer.

Mastürbasyondan korunma çareleri de vardır. Bundan korunmanın en iyi çaresi, şehvet hislerini kontrol altına almaktır. Bunun için de ilmi, ameli, ailevi, manevi.. cihetten çeşitli önleme imkanları bulunabilir. Bununla beraber bu alışkanlığın tamamen, birden bırakılması pek kolay değildir, lakin, yavaş yavaş vazgeçilmesi daha kolay ve mümkündür. Şunu da önemle belirtelim ki, mastürbasyon ne kadar çok yapılırsa, bu arzu inadına körüklenir. Mastürbasyonun çok kötü bir özelliği de budur.

Yaygın olduğu yerler ise: Yatılı okullar, kışlalar, hastaneler, hapishaneler, iş kampları, gemi tayfalarında... bekar kalmış, boşanmış vb. kimseler arasındadır. Bu tatmin şekli, genellikle gençler arasında yaygın olmakla beraber, gençlik çağını arkada bırakmış birçok kimseler de bu illete bağımlıdır. Bir de, gençlerden yalnız ve avare kimseler için, bu illet pusuda hazırdır! Kadın-erkek karışıklığının mevcut olduğu, çeşitli genç kitleler arasında ve daha ziyade sıcak mevsimlerde mastürbasyon nisbeti daha çok yaygındır.

Bir hadiste: "Elini nikahlayan mel'undur" buyurulmuştur. Saîd b. Cübeyr'in rivayet ettiği bir hadiste: "Zekerleriyle oynayan bir ümmete Allah azab etmiştir", Ata'nın bir rivayetinde: "Elleri hamile olarak haşredilecek bir kavim duydum" bunların elleriyle mastürbasyon yapanlar olduğunu sanıyorum" demiştir.

Ayrıca Allah (c.c.), evlenme imkanı bulamayanların, imkan buluncaya kadar iffetlerini korumalarını emretmiş böyle bir yöntem uygulasınlar dememiştir. Rasulüllah Ef'endimiz de: "Gençler! İmkan bulanlarınız evlensin, çünkü bu, gözü ve iffeti daha iyi korur. Bunu yapamayan oruç tutsun, çünkü orucun bunu sağlayacak bir kamçısı vardır" buyurmuş ve bekarlara çare olarak orucu göstermiştir. Eğer mastürbasyon mubah olsaydı, çare olarak o gösterilirdi. Çünkü o daha kolay bir yoldur, denmiştir.

Ancak bu konudaki hadislerin bir kısmının zayıf oluşu sebebiyle, çoğunluğun haram görmesine karşılık, mastürbasyonu mahzursuz gören alimler de vardır.

Mesela Ahmed b. Hanbel bunu, tıpkı kan aldırmaya benzetmiş ve ihtiyaç duyulduğunda, vücuttaki fazlalıkları dışarı atmaktan ibaret olduğu için caiz olduğunu söylemiştir.

Hanefîlerce genel olarak haram görülmüş, ancak; kişi bekarsa, ya da hanımdan uzakta ise ve de şehvet kafasını aşırı meşgul ediyorsa, ya da zinaya düşme endişesi varsa ve bunu kendisini teskin için yaparsa bunda günah olmayacağı umulur. Ama zevlenmek ve şehvetlenmek için yaparsa günahkardır, denmiştir.

İmam-ı Şafiî önceki görüşünde caiz olduğunu söylerken, sonraki görüşünde haram olduğu kanaatına varmıştır.

Mesele Resulüllah'ın amcaoğlu İbn Abbas'a sorulduğunda:

"Zina yapmaktansa bu iyidir" cevabını vermiştir. Bütün bunlara göre; mastürbasyon genellikle hoş görülmemiş, fıtrata (normal yaratılışın gereğine) zıt bir eylem kabul edilmiş, cinsel sapma halini alması, psikolojik hastalık oluşturması gibi olumsuz yönleri hesaba katılarak, haram, ya da mekruhtur denmiştir. Ancak daha büyük zaarlara düşme endişesi olduğu yerde; "iki zarardan başka alternatif yoksa, küçük olan zarar tercih edilir", "zaruretler haram şeyleri mubah kılar" kurallarınca yapılması caiz görülmüş, hatta zina endişesi kesin ise, vacip bile olur denmiştir. Alışkanlık oluşturması ve zevk için yapılması ise ittifakla haramdır. Hanımının eli vs. azaları ile yapılması ise her halukarda caizdir, helaldir. (Dr. Faruk Beşer: Hanımlara Özel Fetvalar, Cilt 1, Seha Neşriyat)

Bu kötü adet, daha çok ergenlik çağına yeni girenlerle gençler arasında oldukça yaygındır. Baş sebebi ise, kadınların yarı çıplak kırıtarak, süs yerlerini teşhir ederek, erkeklerin iştihasını çekecek kıyafet ve davranışlar göstererek sokaklarda dolaşmalarıdır.

Kadınların bu tahrik edici halleri hemen birçok eğlence ve mesire yerlerinde göze çarpmaktadır. Aynı şekilde kadınları tahrik eden unsurlar da toplumda çokça yaygındır.

Sözünü ettiğimiz tahrik sebebi umumi yerlerde cereyan edenidir. Bir de temsillerde, filmlerde gösterilenler var ki, bunlar daha tehlikeli ve daha acıdır.

Bir de gençlerin devamlı okudukları fotoromanlar, cinsel kıssalar vardır ki, bunlar gençlerin nefsi ve aklı, aynı zamanda ahlakı üzerinde, fiziksel ve ruhsal yapılarında kötü te'sirler meydana getirmektedir.

İşte bu kabil şeyler, kız olsun, erkek olsun gençleri yavaş yavaş zinaya, hayasızlığa, bozguna ve rezil bir hayata itmeğe yetiyor. Başka bir şey düşünmeye gerek bırakmıyor.

Ergenlik çağındaki bir genç, kendisini kötü yollardan alıkoyacak ilahi kontrol inancı taşımıyorsa, işlediği günahlarda Allah'tan korkmuyorsa, ileride bir hesap vereceğini düşünmüyorsa, çok sürmez şu iki durum arasında kalır ki bunun bir üçüncüsü yoktur.

a) Ya cinsel duygu ve isteğini haram yollardan karşılar bununla kendini tatmin etmeye çalışır.
b) Ya da şehvetinin hiddetini hafifletmek için mastürbasyon yapar.
Aşırı mastürbasyonun temel sebebi, hormon bozukluğu da olabilir. Tedavi için ilgili hekime müracaat etmelidir.

AŞIRI MASTÜRBASYONUN ZARARLARI

1) Psikolojik Yönden:
1- Aşırı mastürbasyon düşkünlerinde üzüntü, dalgınlık ve aşağılık duygusu meydana gelir. Her mastürbasyondan sonra umumiyetle bir pişmanlık ve ruh sıkıntısı kendini gösterir. Yapılan bu işin de olgunluktan uzak bir durum arz ettiği hatıra geldikçe bu işi yapanlar, bir aşağılık ve suçluluk duygusuna kapılarak, moral kırıklığına uğrarlar.

2- Mastürbasyon alışkanlığı, bir kısım sinir bozukluklarına yol açar. Fazla sinirlenmeler, el ve kol titremesi, baş dönmesi, uykusuzluk, kalça ve bacaklarda dermansızlık, yorgunluk hasıl olur.

3- Mastürbasyon alışkanlığı, insanı aşk ve sevgiden mahrum eder. Sevgi, insan için bir ihtiyaç olduğu gibi, eşler arasındaki cinsi münasebetlerin başarılı ve neşeli olması da, her ikisinde müşterek sevgi ve anlaşmanın varlığına bağlıdır. Evlilikteki saadet temelleri, sevgi bağları üzerinde kurulur. Evlenen çiftçilerin, sadece bedenlerinin birleşmesi evlilik saadetini meydana getiremez; bedenle birlikte her iki ruhun aşk ve sevgiyle birleşip kaynaşmaları lazımdır. Masturbasyona çok düşkün olanlar ise, ruhun derinliklerinden fışkıran bu sevgi pınarından, gereken hisseyi alamazlar. Mastürbasyon, sevgi cevherini köreltmektedir.

4- Fazla mastürbasyon, hafıza zayıflığı, dikkatsizlik ve unutkanlık yapar. Buna düşkün kimselerin, bir şeyi ezberlemeleri güçleşir. Ezberlediklerim de çabuk unuturlar. Bir konuyu okurken, bütün dikkatlerini toplayamazlar. Dikkat dağınıklığı meydana gelir. Okuduklarını da kolay anlayamazlar. Bunun için, fazla masturbasyona düşkün olan talebeler derslerinde zorluk çekerler. Henüz buluğa ermemiş çocuklarda, mastürbasyon ile meni gelmediğinden, diğer zararlara pek hedef olmazlarsa da, aşırı mastürbasyon bu çocuklarda, beyin ve sinir sarsıntısı yapar, zihni gelişmeye mani olur.

5- Mastürbasyonla meşgul olanların, şehvet hayalleri ve şehevi düşünceleri artar. Masturbasyoncu genç, gece yatağına girdiği zaman, körü körüne bir sürü şehvet hayalleriyle zihnini meşgul eder. Aklı fikri bu duygularla meşguldür. Bu suretle hem masturbasyona daha fazla müptela olur, hem de iyi şeyler düşünmeye fırsat bulamaz.

2- Aşırı Mastürbasyonun Bedensel, Cinsel ve Sosyal Zararları:

Erkekler, genellikle bu işi elle görürler. Seyrek olarak yastık ve yatağa sürtme şeklinde de yaparlar. Batıda pornografinin serbestlik kazanması sonucu seks shoplarda değişik aletler satışa sunulmuştur. Dünyadaki porno pazarı 59 milyar S'dır. İnsanı maddi yönden sömürmeye yönelik bu tür gereçler, bunları kullanan erkeklerde ruhsal çöküntülere neden olmaktadırlar. Tıbbi seksoloji açısından bu tür alışkanlıklardan kaçınılması önerilmektedir.

Mastürbasyon, insanı ölçüsüzlüğe sevk keder. Aslında masturbasyon insanı tatmin etmez; doygunluk ve rahatlık meydana getirmez. İnsanın cinsi zevk ve hislerini tatmin edilmemiş bırakarak, daha fazla tahrik eder, azdırır. Bundan dolayıdır ki masturbasyona devam edenlerin, bu arzuları gittikçe şiddetlenerek bu işi fazla ileri götürürler. Bu da zararı arttırır. Haddinden fazla cinsi münasebetler de zararlıdır; fakat mastürbasyonun fazlası çok daha zararlıdır.

Fazla mastürbasyonlar, çeşitli hastalıklara ve rahatsızlıklara sebep olabilir. Mastürbasyon, doğrudan doğruya hastalık yapıcı değil ise de, dolayısıyla buna sebep olur. Çünkü ölçüsüz mastürbasyonlarla, vücut kuvvetten düşerek bünyedeki kan tabii kudretini kaybettiğinden, bazı rahatsızlık ve hastalıklara yol açar.

Mastürbasyon müptelaları, cinsel münasebetten gereken zevki alamazlar. Bu işi mutlak alışkanlık haline getiren kimseler, cinsi münasebetlere -aile hayatında- önem vermezler. Bundan pek zevklenmezler. Bu hal, mastürbasyon düşkünü kadın ve erkeklerin her iki cinsinde görülebilir. İkisi de kendilerini tatsız zevk (!) alışkanlığına kaptırdığından, eşleriyle yaptıkları münasebetten tatmin olamazlar. Böyle kimseler için, mastürbasyon daha cazip görünür. Cinsi münasebetten sonra ayrıca masturbasyona el atmaktan çekinmezler.

Mastürbasyon, asla cinsi temas zevkine -onda birine dahi- ulaşamaz; fakat gençler için adatıcı bir illet kesilir. Mastürbasyon ile cinsel ilişki zevki arasında, gübrelik ve gülistan misali fark vardır. Kadın ve erkeği yaratan büyük San'atkar, onları öyle bir san'at ve ustalıkla yoğurmuş ki onların cinsel birleşme esnasındaki zevk alışverişi, başka hiçbir yapmacık usullerle elde edilemez...

Mastürbasyon neticesinde vücut yorulur, ruh sıkılır. Halbuki başarılı bir cinsel münasebette vücut dinlenir, ruh ferahlanır. Çünkü olgun bir cimada, karşılıklı olarak sevgi, heyecan ve hararetle, bir takım kimyevi elektrik alış-verişi vardır. Mastürbasyonda ise bunların hiçbiri olmadığı gibi, kıymetli kimyevi maddeler zorla kapı dışarı edilmektedir. Bunun neticesinde, insanda ferahlıktan uzak bir çöküntü ve yorgunluk oluşmaktadır.

Mastürbasyon alışkanlığı, bel gevşekliğine (erken boşalmaya ve idrar yolları da dahil olmak üzere diğer rahatsızlıklara) yol açar. Evlilik hayatında, erkeklerin şikayetlerinden en çok görüleni de bel gevşekliğidir. Yani erken inzal; cinsi münasebete başlar başlamaz, meninin hemen boşalmasıdır. Erkeğin böyle çabucak münasebeti bitirmesi, bilhassa kadını doyumsuz bırakır. Bu hallerin devamı ise, eşler arası huzursuzluğa yol açar. Bel gevşekliğinin çeşitli sebepleri olabilir ama, mastürbasyon da başta gelen sebenlerdendir. Bu ıztıraptan kurtulmanın bir çaresi de, mastürbasyonu terk etmektir.

Aşırı mastürbasyon alışkanlığı, kadınlarda cinsel soğukluğa da sebep olur. Cinsel soğukluk: Kadının cinsi münasebetten zevk duymaması, hissen soğuk ve isteksiz olmasıdır. Bu his soğukiuğunun çeşitli sebeplerinden biri de, alışkanlık haline getirilen aşırı mastürbasyondur.

İşin garip tarafı, bu tip bazı kimseler, evlendikten sonra da bu illeti devam ettirirler. Çok mühim bir evlilik vazifesi olan cinsel münasebet faaliyetlerinde, eşleriyle pek ilgilenmezler. Neticede eşler birbirlerinden uzaklaşırlar. "Cinsel isteklerini' kendi kendine dindirmekten zevk alanlar, tenha yerleri sever, hep yalnız kalmak ister, fırsat buldukça bu kötü oyunu oynar.

Vajinaya bir takım cisimler sokarak mastürbasyon yapan kızların, "kızlık" nişanı olan bekaretlerine bir zarar gelebilir. Bu durumda bazı cisimlerin içeride kalarak, ameliyatı lüzum etmiş muhtelif vak'alarına, tıp tarihinde çok rastlanmıştır.
Mastürbasyon tiryakilerinden bazı gençler, bu fena işe başkalarını da alıştırırlar. Sadece kendi yaptıklarıyla kalmayıp, cemiyetin birçok çocukları ve gençleri arasında, bu kötü illetin yayılmasına sebep olurlar.

Bir diğer zararı da, çiftlerin birbirinden nefret etmesi, cinsel duygu duymamasıdır. Çünkü masturbasyoncu kişi, başka bir yoldan şehvetini tatmin ederek doygun kalmaktadır. Bunun manası, eşlerin birbirinden beklediğini bulamaması ve ümitlerinin kırılmasıdır. Sonunda eşler birbirinden uzaklaşır ve başka tatmin yolları ararlar. Gayri meşru yollara giderler.

Uzman ilim adamlarının mastürbasyon konusunda araştırma neticesi ortaya koydukları gerçek şudur: Aşırı masturbasyona devam edenler, çok tehlikeli akla yönelik hastalıklara maruz kalır. Bunları şöyle sıralıyabiliriz:

Zühul ve nisyan (unutma, geçiştirme), irade zayıflığı, hafızada gerileme, yalnızlığa heves, çabuk unutma, korku ve gevşeme, üzüntü ve sıkıntı, birtakım suçları işlemeyi tasarlama, intihar.

Buna benzer birtakım düşünceyi alt-üst eden, iradeyi iyice zayıflatıp şaşkınlaştıran, kişiliğin zedelenmesi gibi arazlar, illetler.

İslam hukukunun aşırı mastürbasyonun doğuracağı kötülükleri nazara alarak koyduğu hükümlere gelince, aşağıdaki deliller bunu yansıtmaktadır:

a) Allah (c.c.) buyuruyor:

"Onlar ki namus ve iffetlerini (haramdan ve şüpheden) korurlar. Ancak eşlerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı (cinsel arzu duyarlar da) bu yüzden kınanmazlar. Artık kimler bu meşru sınırı geçerse, işte onlar haddi aşanlardır." (Kur'an-ı Kerim, Mü'minun: 6-7)

Bu ayetin genel mana ve hükmüne giren şudur: "Artık kim bu meşru sınırı aşar veya geçerse, işte onlar haddi aşanlardır."

O halde evlilik yolundan başka bir yolda şehveti boşaltmak, zina, livata, el ile mastürbasyon gibi, ölçüsüzlük ve aşırılık haddi aşmak demektir.

berkay kardes

berkay karde sen epey dertlisin
doğru cok zararı da var ama zannedersem sen bunu alıskanlık haline getrmssin
bazıları dio ki haram diil ihtiyac.bun lar cok yanlıs kardesim kurtulman için sadece allahın emirleri ne uymay calıs mesela nama z kıl birde en önemlisi de abdestsiz hiç dolasma bu seni korur.normal namaz abddesti diyorum yoksa boy abdesti zaten alıon

cevap

bence her gün yapman zararlı.boş durma birşeylerle meşgul ol.ortamlarda yalnız kalma.insan istediğinde oluyor.bende önceden öyleydim.ama şimdi 1 ay 2 ay vb yapmadan durabiliyorum.herşey kendine inanmada bitiyor.

mastürbasyon

selamün aleyküm.
sürekli boşalmanın boy uzamasına herhangi bir engeli var mı.sorumu cevaplarsanız çok sevinirim

masturbasyonun tedavisi

masturbasyonun tedavisi :evlenmekdir masturbasyon kesinlikle boyu kısa bırakır

yardım

lütfen yardım masturbasyona aşırı düşkunluk var ama şimdi sertleşme sorunu yaşıyorum nasıl bırakabılırım..

selamunaleyekum. bu siteyi

selamunaleyekum. bu siteyi hazırlayanlardan allah razı olsun. çok önemli bilgiler edindim sizlerin sayesinde. ama bazen burdaki bilgilerle tıp sayfasındaki bilgilerin çatıştığını düşünüyorum. bir gün internette gezerken rastladım. mastürbasyonun zararsız olduğunu ileri sürüp,bunu fiziksel bir gevşeme olarak nitelendiriyor. ama benim vicdanım burayı dinlemem gerektiğini söylüyor.sorunum olarak: hocam şu ana kadar en fazla 2 hafta dayanabildim. ondan sonra inanın çok değişiyorum.ne demek istediğimi anlamışsınızdır. rüya da görmeyince iş çığırından çıkıyor.bundan sonra mastürbasyon yapınca dengem iyice bozuluyor.bundan korunmak çok zor ve ben yatılı okul öğrencisiyim. oklumuzda kız neredeyse hiç yok. memlekete geliyorum etrafta kız görünce çok tuhaf oluyorum ve 17 yaşındayım. buna nasıl çözüm önerirsiniz?bir de sizce yatılı okullarda yemeklere şap atılır mı? atılırsa zararları var mı? tekrar teşekkürler.

masturbasyondan kurtulmanın çaresi

selamun aleyküm kardeşim.

Bu konunda size en önemli tavsiyem;oruç tutmanızdır..

Belli bir süre haftada bir kez pazartesi ya da perşembe günü oruç tutmayı kendinize adet edinmenizi öneririm.

Bu konuda birçok değerli büyüklerimiz "oruç" u tavsiye etmektedir.Zaten oruç,nefsi terbiye eden en önemli devadır.

Ayrıca gözlerinizi haramdan,yani zehirli oklardan sakınıp,duaya sarıldığınızda bu illetten Allah'ın izni ile kurtulacaksınız inşaAllah.

Bir de masturbasyondan kurtulma çareleri başlıklı yazıyı bu linkten okuyabilirsiniz.

http://www.zehirliok.com/cinsel-yasam/masturbasyondan-kurtulma-careleri....

Allah yardımcınız olsun.

arkadaslar bundan bikac gune

arkadaslar bundan bikac gune kadar ben de bu meretin esiriydim ama bi care buldum ve gayet iyi işe yarıyor,size de tavsiye ederim.. eger bi daha boyle sişii yaparsam 1 hafta aralıksız oruc tutacagım dedim.. ve ne zaman oyle seyler yapmaya kalksama aklıma verdigim soz geliyo ve 7 gun artarda oruc tutmayı gozum kesmedigi icin vazgeciyorum.. size de tavsiye ederim...işe yarıyo cidden...

Allah razı olsun

3- Mastürbasyon alışkanlığı, insanı aşk ve sevgiden mahrum eder. Sevgi, insan için bir ihtiyaç olduğu gibi, eşler arasındaki cinsi münasebetlerin başarılı ve neşeli olması da, her ikisinde müşterek sevgi ve anlaşmanın varlığına bağlıdır. Evlilikteki saadet temelleri, sevgi bağları üzerinde kurulur. Evlenen çiftçilerin, sadece bedenlerinin birleşmesi evlilik saadetini meydana getiremez; bedenle birlikte her iki ruhun aşk ve sevgiyle birleşip kaynaşmaları lazımdır. Masturbasyona çok düşkün olanlar ise, ruhun derinliklerinden fışkıran bu sevgi pınarından, gereken hisseyi alamazlar. Mastürbasyon, sevgi cevherini köreltmektedir.

bu siteyi yapanlardan Allah razı olsun.Gerçektende derde derman....

meninin engellenmesi

selam

masturbasyon yaparken tam boşalma anında meninin gelmesinin engellenmesinin sağlığa bi zararı olur mu?
bi de biliyorsanız gusül gerekir mi?

ahmet solak SAĞLIĞA ZARARI

ahmet solak
SAĞLIĞA ZARARI SÜREKLİLİK KAZANIRSA OLUR ÇÜNKÜ O ANDA AŞIRI BİR BASINÇ UYGULAYARAK ENGELLEME YAPIYORSUN ŞİSEN DAMARLAR ZARAR GÖRÜR.BİRDE SEN ENGELLESEN BİLE ORGAZM OLUYORSUN PENİSİN SERTLİĞİ GİDİNCE BİLE O MENİ AZ DA OLSA AKAR.TEKRAR GERİYE GİTMEZ.GUSÜL GEREKİR.BEN BÖYLE BİLİYORUM

nerden duydunuz

ben de sizin gibi anlattığınız olaydaki gibi masturbasyon yaparken son anda vazgeçtin diyelim bu damarlardaki sertleşme olayını bende duydum ama duydum ne kadar doğru bilemiyoruz siz kimden duydunuz

dikatim ve hafızam oldukça zayıf!

benim eskiden hafızam oldukça güçlüydü. duyduğum ve okuduğum hiçbir şeyi unutmazdım. şimdi hafızam ve dikkatim oldukça zayıf. hayatımdaki her şeyi unutuyorum dikkatimde geriledi. hafıza üzerine kitaplar aldım derdime çare bulamadım. bu gün bu yazıyı okuduğumda gerçeketen hafıza zayıflığımın bu illeten kaynaklandığını anladım. çünkü gençliğimden itibaren zihnim oldukça gerieldi. ben bu illeti bırakmaya bugün karar verdim, keşke bu yazıyı daha önce okusaydım. ama gazeteler ve dergiler bu illetin bir zararrının olmadığını söyleyip duruyor. nereden bilebilirdim... şimdi size soruyorum. bu illeti bıraktığımda hafızam geri gelir mi? eski güçlü beynime sahip olabilir miyim? bu arada 29 yaşındayım geç olmuşmudur sizce... teşekkür ederim

ben günde 3 kere

ben günde 3 kere mastürbasyon yaparım ve baya bi sivilcem var yüzümde ne yapabilirim ben 15 yaşındayım

oruç ve cenabetlik

ben 14 yaşındayım.ramazan ayı geldiği için fazla mastürbasyon yapmıyorum.bu zararlı mıdır yoksa iyi midir??? Lütfen yardım edin...

????????

oruçluyken mastırbasyon yaptım sonra iftar olmadan abdest aldım oruç kabul olur mu? ACİL CVP LÜTFEN

OruçLuyum MeLL GeLdi Kendi

OruçLuyum MeLL GeLdi Kendi Kendine Oruç BozuLurmu ?

...

Allah rızası için oruca niyetlendim. Daha sonrasında uyuyamadım yatakta dönüp durdum insan uyuyamayınca aklına münasebetsiz şeyler geliyor istemeden de olsa. Canım mastürbasyon yapmak istedi ama oruçlu olduğum için rahatsız oldum. Daha önce yaşadığım beraberlikler geldi tekrar aklıma nefsim benim kararsız kaldığımı görünce iyice üsteledi. Fakat üşenmedim kalktım internette bu konuyu araştırdım: Oruç bozulur mu? Günahı nedir? diye. Sizlerden Allah razı olsun ki aradığım cevapların haricinde bilmediğim bir sürü şey öğrendim. 21 yaşındayım şuan ve yaklaşık 2 senedir pek az yapıyorum o illeti. Fakat bağımlı olduğum zamanlarda bende hafıza sorunu vardı. Kolay öğreniyodum fakat unutuyodum, bugün tanıştığım bi arkadaşımın ismini yarın unutuyodum. Ayrıca erken ihtilamda olmaya başlamıştım. Bunların sebeplerini şimdi öğreniyorum. Benim tavsiyem burda bunları okuyan çocukların, gençlerin, akranlarımın veya abilerimin sabırlı ve terke yönelik istekli olmaları. Ayrıca uzak tutmak ve soğutmak amaçlı bir de hadise anlatmak istiyorum. Benim masturbasyon alışkanlığımı 2 yıl önce bırakmam bir cuma vaazında hoca'nın '' Elle tatmin olan bir kimse ahiret gününde avucundaki tüm hücrelerin azabına uğrayacak ve her hücrenin günahı boynuna vebal kalacak.'' sözleri ile olmuştur. Umarım sizi de beni soğuttuğu gibi soğutur bu vaaz. Hepinize Allah sabır versin hayırlı Ramazanlar.

kadınlar

öncelikle cok güzel bir site oldugunu söylemeliyim. Benim sorum şu her kadın masdürbasyon yaparmı ve evli olutda kocasından uzak olan kadınlar yaparmı ve yaparlarsa neyi hayal ederler neyi düşünürler şimdiden teşekürlerimi sunarım.

Lütfen yardım edin

bende bu illete 12 yaşında bşladım zararları vrmı onu bile bilmiyodum tesadufen 2 gün önce öğrendim ve internetten araştırmaya bşladım zararı oluyodu ama farkedemiyodum masturbasyondan oldugu aklıma bıle gelmedi hem allah katında da çok günah miş ne yapacağımı bilmiyorum lütfen yardım edin allah sizden razı olsun site niz çok güzel sizin sayenizle kurtulcam inş şu an 15 yaşındayım 12 yaşından beri bu illeti her gün günde 4 5 kere yapıyodum hem duş feln da zor oluyo her gün ama böyle günah oldugunu ve zararlı oldugunu bılseydım bslamazdım bile neyse asıl sorum şu hafızam ve derslerım gercekten cok ıyıydı bu illete bşladım hafızam zayıfladı dikkatim dagıldı derslerim kötü oldu ve kilo almak istiyodum daha çok zayıfladım yaşayan biri olarak şunu söylüyorum sakın kimse bşlamasın ama bu illetten olduğunu hiç düşünmedim sorum şu ki bn bunu bıraktım ve hafızm ve derslerim kilom vs hepsi düzelicekmi eskisi gibi olucak mı yoksa çok zarar lıyım artık düzelemez miyim bıraksam bile yine kötü mü olucam

selamun aleykum kardeşler

selamun aleykum kardeşler ben cçouklugumdan beri yapıyorum ama ne yaptıgımı bılmiyordum küçükken fbiraz büyüdügümde ne yaptıgimi anladım yapmamaya çalıstım ama şeytan vesvese verdi ara sıra yapmaya devam ettim bu çok mu gunah şimdi 26 yaşındayım ve bazen istemedende olsa yapıyorum ve nişanlımla sürtünme yoluyla yaptık akşam ama gusul alamadım bu güzel aydaböyle bişey yaptıgım için kendimden utanıyorum ya bu orucu bozarmı bozar die tutmadım allah beni affetsin kaza yapıcam artık ve ben boşalamıyorum sizce bu yüzdenmi çok sıkıntı çekiyorum yada nisanlımı ıstemiyorum isteksizlik var biraz tam rahat olamiyorum hakkına giriyormuyum acaba

Ben 14 Yaşındayım

Ben 14 Yaşındayım Ramzanda Porno Filmi İzledim Meni Aktı Kendiliğinden Sonra TemizLedim Tekrar Aktı Kendiliğinden Gerdim Daha Fazla Aktı elle temas olurmu ve orucum bozulurmu acil cevap lütfen

oruçlu iken boşalma

ben oruçlu iken bilerrek boşaldımm oruç bozuldu mu acaba yardımcı olusanız çok sewinirimm

Allah'ın izniyle bugün

Allah'ın izniyle bugün kurtuluyorum bu illetten.
:Çok çok saolun o güzel yorumlarıniz için.
Allah'a emanet olun

El Dışında Meni

El ile boşalma yani masturbasyon orucu bozar peki el dışında olursa yani bir anlık şehvetle meni gelirse oruç bozulur mu ? lütfen cevaplarınızı bekliyorum Allah Razı olsun...

Gsül Abdesti

S.aleyküm Arkadaşlar gusül abdesti aldıktan sonra huzursuz oluyorum ßunun oruca etkısı nedir abedsti tam teşekkürlü aldım halde huzursuzluk devam edıyor orcuma zararı olurmu

ben bir kere el ile boşal

ben bir kere el ile boşal dım bir kere izleyerek oruçluyken acaba kefaret gerekiyor mu ne yapmam lazım

Selamun aleyküm. 20

Selamun aleyküm.

20 yaşındayım. 5 vakit namazımı kılar orucumu tutar elden geldiğince dini kitaplar okurum.
Ama 2 senedir masturbasyon illetini burakamadım. Defalarca denedim ama en fazla 15 gün sonra yine hislerime yenik düşüyorum.

Birisi yardım etsin. Gittikçe ümitsizliğe kapılıyorum. Birgün hislerime yenilip zina edeceğim diye korkuyorum. Bu illetten kurtarana ömrüm boyunca dua ederim. Lütfen yardım edin.

Masturbasyonu tetikleyen şeyler

kendi tecrübelerime dayanarak yazıyorum. iş sadece kafada bitmiyor. Yaşadığın toplum, arkadaş çevren falanda bu işi yapmanı tetikleyen etkenler.
Mesela; minibüsle okula giderken yolda 3snlik göz temasıyla gördüğün uzun boylu geniş omuzlu açık bir kız. veya kapalı bir imamhatipli yalnız öyle bir renkler giymişki açıktan beter. TV izlerken reklamlarda çıkan 'sen beni nasıl yiyeceksin' isimli reklam ve benzerleri. Sinemalardaki bebek yüzlü hatunlar. Sokakta parkta dolaşırken aniden karşıdan gelen minietekli aşırı dikkat çeken (çekmekten zevk alanlardan) bir sarışın. Olay 'bakma kafanı çevir' değil. Dinimizde çözüm evlilik deniyor. Eğer evli değilsen ve imkansızlıklardan dolayı evlenemiyorsan o 3snlik bakış sana o işi yaptırmaya yetiyor. Bazen değil görüntü, bir kız sesi bile bu işi tetikleyebiliyor.
birde bu olayın fiziksel boyutu var. bi 15-20 gün yapmayınca testislere bir ağrı saplanıyor. o ağrının bu işi yapmamandan kaynaklandığını bilirsen, geçen her saniye aklında bu iş olacaktır.
yalnız kalma, düşünme, bakma, nefsine hakim ol, oruç tut tam yeterli değil. bu tetikleyici unsurlarında önüne geçmeliyiz ki geçemeyiz çünkü burası ılımlı islam ülkesi. artık belli bir tabular kırılmış, belli şeyler aşılmış daha bunu geriye getirmeye kimsenin gücü yetmez.
bu tetikleyici olayları yaşamamak istiyorsak;
dinini tam manasıyla yaşayan bir toplum içinde olmalıyız. Televizyon kesinlikle izlememeliyiz. Az gezmeli az tatlı yemeli akraba ve yakınları az ziyaret etmeliyiz. bunları yapabilen zaten elini dünya işlerinden çekmiş klayve mouse internet nedir bilmeyen kimselerdir. Keşke bu şehvet, tutku, renkli hayatlardan bihaber bir çoban olsaydım. bir 60 yılı ot gibi yaşamak kayıpmıdır? karşıda sizi sonsuzluk beklerken...

sizlerin sayesinde

bugünden itibaren mastürbasyonu bırakıyorum bunu yapabilirsem sizlerin sayesinde inşaallah bırakırım hepinizden allah cc razı olsun teşekkürler allaha ısmarladık

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: