Masturbasyon (El ile Boşalma), Sebebleri ve Zararları

El ile boşalma, aslında bekarlık döneminde bile zarurî görülemeyecek bir işlemdir. Çünkü Yüce Allah, insanda atılmayan veya atılamayan fazla birikimleri giderecek bir düzen yaratmıştır. Gerektiğinde, bu düzen (rüyalanmak) devreye girmekte, insanı rahatlatmakta ve zarar görmekten kurtarmaktadır. Diğer meşru yol ise evliliktir.

Mastürbasyon Haram mıdır?
1- Kocasının karısı eliyle veya kadının kocasının yardımıyla boşalması helaldir.(İhya Terc. Ali Aslan, 3/420. İbn-i Abidin, 4/27.)
2- Kadın veya erkek kişinin kendi eliyle boşalması ise müctehidlerimizin değerlendirmelerine göre şöyle açıklanabilir.
a- Mutlak haramdır,
b- Mubahdır,
c- Vacibtir.

Mutlak Haramdır Diyenler: Şafiî mezhebi müctehitleri mastürbasyonun mutlak haram olduğu görüşündedirler.
Mubahtır Diyenler; Kişinin eşi yoksa, evlenmeye de maddî gücü müsaid değilse zinaya düşmemek veya vücudundaki -rüyalanma yoluyla da atılamayan- zararlı birikimi gidermek için mastürbasyon yapması mubahtır.
Hanefî ve Hanbelî mezhebi müctehitleri bu görüştedir.
Vacibtir Diyenler: Eğer mastürbasyon yapmaksızın zinadan korunulamayacağına kanaat hasıl olursa, bu durumda yapılması vacib olur. Çünkü iki şerden daha az zararlı olanın tercihi İslamî bir kuraldır.

Bu durumda böyle yapan bir denklem kurmuş sayılır; kendisine ne sevap, ne de günah vardır; ne mükafat görür, ne de azaba uğratılır.

Esasen mastürbasyon, büyük günahlardan sayılmaz. Bir mukayese yapacak olursak mesela; yabancı kadınların bakılması haram olan yerlerine bakmak mastürbasyondan daha günah, yabancı kadınla kucaklaşıp öpüşmek ona bakmaktan daha çok günah, zina etmek ise onlardan çok büyük günahtır... Şu var ki, mastürbasyon küçük günahlardan sayılsa bile, özürsüz olarak sık sık tekrarlanıp devam ettiği takdirde -zararları büyüdüğü gibi günahları da büyüyerek gitgide büyük günahlara dahil olabilir. Zira küçük günahlar da ısrarla tekrarlanırsa, büyük günaha dönüşür. Yeri gelmişken, günde beş vakit namaz kılmanın, küçük günahların affına sebep olduğunu da hatırlatalım...

Oruçlu iken, oruçlu olduğunu bile bile mastürbasyon yapan kimse, inzal olup meni gelirse orucu bozulur; sadece gününe gün kazası gerekir. Bu durumda kefaret gerekmeyeceği gibi, mastürbasyon halinde inzal vaki olmamış yani şehvetle meni akmamışsa -"mezi"denilen ince sızıntı gelse bile- bununla oruç bozulmaz, gusül de gerekmez. Bunu alışkanlık haline getirmemişse fetva böyle ise de takva açısından bunları yapmamak daha uygundur.

Kadınların masturbasyonunun hükmü erkeklerin masturbasyonunun hükmü gibidir.
Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere mastürbasyon mutlak haram olarak görülemeyeceği gibi, şartsız helal olarak da görülemez.

Mastürbasyon Sebepleri ve Zararları:
Erkeklerin hemen hemen hepsine yakın bir kısmı, kadınların da yarısı kadarı gençlik devrelerinde az çok bu işe başvururlar. Bu da en çok 14-20 yaşları arasında cereyan eder. Bir kısmı sadece cinsi baskının hafifletilmesi için arasıra seyrek olarak yapar. Bazısı da bir zevk vasıtası yaparak alışkanlık halinde, her fırsatta sık sık mastürbasyonu tekrarlar.

Mastürbasyon Sebeplerini Şöyle Özetleyebiliriz:
1- Normal cinsi münasebetten uzak kalmak,
2- Mastürbasyonu alışılmış bir zevk vasıtası haline getirmek ,
3- Cinsi münasebetten çeşitli sebeplerden dolayı nefret etmek,
4- Cinsi münasebetten yeteri kadar zevk alamamak, (evliler için),
5- Cinsi isteğin fazla artması,
6- Mastürbasyonu teşvik eden, şahısların tesirinde kalmak,
7- Açık-saçık manzaralar, şehveti tahrik edici söz ve yazılar,
8- Cinsel organlarında temizlik noksanlığıyla meydana gelen kaşınmalar,
9- Cinsi arzuların çocuklarda erken uyanması,
10- Bazı çocukların küçük yaşta merak ve görmesiyle cinsel organıyla oynamayı alışkanlık yapmaları... vs.

Zararlı Yönüne Gelince:
Seksolog ve hekimlerin bu konudaki görüşleri çeşitlidir. Bu görüşleri üç maddede toplayabiliriz:
1) Mastürbasyonun zararsız olduğunu savunanlar,
2) Zararlı olduğunu söyleyenler,
3) Çok zararlı olduğunu iddia edenler,

Bunların içinde, çoğunluğun kabul ettiği ve hakikate en uygun olanı ikinci görüştür. Şüphesiz ki, fazla mastürbasyonun ruhi, bedeni, cinsi, manevi...birçok zararları mevcuttur. Fakat, mastürbasyonun tamamen zararsız olduğunu ileri sürmek gerçeğe pek uzak olduğu gibi, onu son derece tehlikeli göstererek, gençleri korku ve karamsarlığa düşürmek de yersizdir. Mütehassısların bazıları, bir-iki haftada bir yapılan mastürbasyonun vücuda pek zararlı olmadığı görüşündedir. Şu kadar ki, bu durumdaki mastürbasyonun da uzun zaman devam etmesinin, zararlı olacağını bilmelidir. Hemen hemen bütün fikirler, aşırı mastürbasyonun gençleri tahrip edici bir illet olduğu noktasında toplanmaktadır.

Gerçekten gençlerin büyük derdi olan mastürbasyon, geniş açıdan ele alındığı zaman, bunun birçok yönleriyle zararlı bir illet olduğu görülür.

Acaba Mastürbasyon Kaç Günde Bir Yapılırsa Zararlıdır?

Buna verilecek cevap şudur: "...Bu, her insana göre değişir. Nasıl ki normal cinsi münasebetlerin sayısı da her insan için değişiktir. Bir kaide tespit etmek lazım gelirse şöyle söyleyebiliriz: Kendinizi çok bunalmış hissetmedikçe mastürbasyon yapmayınız. Sırf mastürbasyonun zevkini tatmak için, kendi kendinizi suni olarak tahrik eder ve iradenizi tam bir gevşekliğe uğrattıktan sonra masturbasyon yapmaya kalkışırsanız, işte o zaman ifrat yolunu tutmuşsunuz demektir"

Mastürbasyon ne kadar çok veya az yapılırsa, zarar nispeti de ona göre çok veya az olur. Yani "çoğu çok zarar, azı az zarar" demek uygun olur.

Halbuki ihtilam (uyku ve rüyada meni boşanması), dolan kabın taşması gibi fazla olan meninin kendiliğinden boşalmasıdır. Cinsel temastan uzak olanlar için, bu bir ihtiyaçtır ve bir mahzuru da yoktur. Mastürbasyon ise, zoraki bir boşalma olduğundan, ihtilamdan çok farklı ve zararlı bir özelliği vardır.

İlk gençlik devrelerinde ara-sıra yapılan mastürbasyonlar, psikolojik yönüyle normal sayılabilir. Fakat olgunluk çağında, alışkanlık halinde sık sık buna başvurmak, bir nev'i cinsi sapıklık konusuna girer.

Mastürbasyondan korunma çareleri de vardır. Bundan korunmanın en iyi çaresi, şehvet hislerini kontrol altına almaktır. Bunun için de ilmi, ameli, ailevi, manevi.. cihetten çeşitli önleme imkanları bulunabilir. Bununla beraber bu alışkanlığın tamamen, birden bırakılması pek kolay değildir, lakin, yavaş yavaş vazgeçilmesi daha kolay ve mümkündür. Şunu da önemle belirtelim ki, mastürbasyon ne kadar çok yapılırsa, bu arzu inadına körüklenir. Mastürbasyonun çok kötü bir özelliği de budur.

Yaygın olduğu yerler ise: Yatılı okullar, kışlalar, hastaneler, hapishaneler, iş kampları, gemi tayfalarında... bekar kalmış, boşanmış vb. kimseler arasındadır. Bu tatmin şekli, genellikle gençler arasında yaygın olmakla beraber, gençlik çağını arkada bırakmış birçok kimseler de bu illete bağımlıdır. Bir de, gençlerden yalnız ve avare kimseler için, bu illet pusuda hazırdır! Kadın-erkek karışıklığının mevcut olduğu, çeşitli genç kitleler arasında ve daha ziyade sıcak mevsimlerde mastürbasyon nisbeti daha çok yaygındır.

Bir hadiste: "Elini nikahlayan mel'undur" buyurulmuştur. Saîd b. Cübeyr'in rivayet ettiği bir hadiste: "Zekerleriyle oynayan bir ümmete Allah azab etmiştir", Ata'nın bir rivayetinde: "Elleri hamile olarak haşredilecek bir kavim duydum" bunların elleriyle mastürbasyon yapanlar olduğunu sanıyorum" demiştir.

Ayrıca Allah (c.c.), evlenme imkanı bulamayanların, imkan buluncaya kadar iffetlerini korumalarını emretmiş böyle bir yöntem uygulasınlar dememiştir. Rasulüllah Ef'endimiz de: "Gençler! İmkan bulanlarınız evlensin, çünkü bu, gözü ve iffeti daha iyi korur. Bunu yapamayan oruç tutsun, çünkü orucun bunu sağlayacak bir kamçısı vardır" buyurmuş ve bekarlara çare olarak orucu göstermiştir. Eğer mastürbasyon mubah olsaydı, çare olarak o gösterilirdi. Çünkü o daha kolay bir yoldur, denmiştir.

Ancak bu konudaki hadislerin bir kısmının zayıf oluşu sebebiyle, çoğunluğun haram görmesine karşılık, mastürbasyonu mahzursuz gören alimler de vardır.

Mesela Ahmed b. Hanbel bunu, tıpkı kan aldırmaya benzetmiş ve ihtiyaç duyulduğunda, vücuttaki fazlalıkları dışarı atmaktan ibaret olduğu için caiz olduğunu söylemiştir.

Hanefîlerce genel olarak haram görülmüş, ancak; kişi bekarsa, ya da hanımdan uzakta ise ve de şehvet kafasını aşırı meşgul ediyorsa, ya da zinaya düşme endişesi varsa ve bunu kendisini teskin için yaparsa bunda günah olmayacağı umulur. Ama zevlenmek ve şehvetlenmek için yaparsa günahkardır, denmiştir.

İmam-ı Şafiî önceki görüşünde caiz olduğunu söylerken, sonraki görüşünde haram olduğu kanaatına varmıştır.

Mesele Resulüllah'ın amcaoğlu İbn Abbas'a sorulduğunda:

"Zina yapmaktansa bu iyidir" cevabını vermiştir. Bütün bunlara göre; mastürbasyon genellikle hoş görülmemiş, fıtrata (normal yaratılışın gereğine) zıt bir eylem kabul edilmiş, cinsel sapma halini alması, psikolojik hastalık oluşturması gibi olumsuz yönleri hesaba katılarak, haram, ya da mekruhtur denmiştir. Ancak daha büyük zaarlara düşme endişesi olduğu yerde; "iki zarardan başka alternatif yoksa, küçük olan zarar tercih edilir", "zaruretler haram şeyleri mubah kılar" kurallarınca yapılması caiz görülmüş, hatta zina endişesi kesin ise, vacip bile olur denmiştir. Alışkanlık oluşturması ve zevk için yapılması ise ittifakla haramdır. Hanımının eli vs. azaları ile yapılması ise her halukarda caizdir, helaldir. (Dr. Faruk Beşer: Hanımlara Özel Fetvalar, Cilt 1, Seha Neşriyat)

Bu kötü adet, daha çok ergenlik çağına yeni girenlerle gençler arasında oldukça yaygındır. Baş sebebi ise, kadınların yarı çıplak kırıtarak, süs yerlerini teşhir ederek, erkeklerin iştihasını çekecek kıyafet ve davranışlar göstererek sokaklarda dolaşmalarıdır.

Kadınların bu tahrik edici halleri hemen birçok eğlence ve mesire yerlerinde göze çarpmaktadır. Aynı şekilde kadınları tahrik eden unsurlar da toplumda çokça yaygındır.

Sözünü ettiğimiz tahrik sebebi umumi yerlerde cereyan edenidir. Bir de temsillerde, filmlerde gösterilenler var ki, bunlar daha tehlikeli ve daha acıdır.

Bir de gençlerin devamlı okudukları fotoromanlar, cinsel kıssalar vardır ki, bunlar gençlerin nefsi ve aklı, aynı zamanda ahlakı üzerinde, fiziksel ve ruhsal yapılarında kötü te'sirler meydana getirmektedir.

İşte bu kabil şeyler, kız olsun, erkek olsun gençleri yavaş yavaş zinaya, hayasızlığa, bozguna ve rezil bir hayata itmeğe yetiyor. Başka bir şey düşünmeye gerek bırakmıyor.

Ergenlik çağındaki bir genç, kendisini kötü yollardan alıkoyacak ilahi kontrol inancı taşımıyorsa, işlediği günahlarda Allah'tan korkmuyorsa, ileride bir hesap vereceğini düşünmüyorsa, çok sürmez şu iki durum arasında kalır ki bunun bir üçüncüsü yoktur.

a) Ya cinsel duygu ve isteğini haram yollardan karşılar bununla kendini tatmin etmeye çalışır.
b) Ya da şehvetinin hiddetini hafifletmek için mastürbasyon yapar.
Aşırı mastürbasyonun temel sebebi, hormon bozukluğu da olabilir. Tedavi için ilgili hekime müracaat etmelidir.

AŞIRI MASTÜRBASYONUN ZARARLARI

1) Psikolojik Yönden:
1- Aşırı mastürbasyon düşkünlerinde üzüntü, dalgınlık ve aşağılık duygusu meydana gelir. Her mastürbasyondan sonra umumiyetle bir pişmanlık ve ruh sıkıntısı kendini gösterir. Yapılan bu işin de olgunluktan uzak bir durum arz ettiği hatıra geldikçe bu işi yapanlar, bir aşağılık ve suçluluk duygusuna kapılarak, moral kırıklığına uğrarlar.

2- Mastürbasyon alışkanlığı, bir kısım sinir bozukluklarına yol açar. Fazla sinirlenmeler, el ve kol titremesi, baş dönmesi, uykusuzluk, kalça ve bacaklarda dermansızlık, yorgunluk hasıl olur.

3- Mastürbasyon alışkanlığı, insanı aşk ve sevgiden mahrum eder. Sevgi, insan için bir ihtiyaç olduğu gibi, eşler arasındaki cinsi münasebetlerin başarılı ve neşeli olması da, her ikisinde müşterek sevgi ve anlaşmanın varlığına bağlıdır. Evlilikteki saadet temelleri, sevgi bağları üzerinde kurulur. Evlenen çiftçilerin, sadece bedenlerinin birleşmesi evlilik saadetini meydana getiremez; bedenle birlikte her iki ruhun aşk ve sevgiyle birleşip kaynaşmaları lazımdır. Masturbasyona çok düşkün olanlar ise, ruhun derinliklerinden fışkıran bu sevgi pınarından, gereken hisseyi alamazlar. Mastürbasyon, sevgi cevherini köreltmektedir.

4- Fazla mastürbasyon, hafıza zayıflığı, dikkatsizlik ve unutkanlık yapar. Buna düşkün kimselerin, bir şeyi ezberlemeleri güçleşir. Ezberlediklerim de çabuk unuturlar. Bir konuyu okurken, bütün dikkatlerini toplayamazlar. Dikkat dağınıklığı meydana gelir. Okuduklarını da kolay anlayamazlar. Bunun için, fazla masturbasyona düşkün olan talebeler derslerinde zorluk çekerler. Henüz buluğa ermemiş çocuklarda, mastürbasyon ile meni gelmediğinden, diğer zararlara pek hedef olmazlarsa da, aşırı mastürbasyon bu çocuklarda, beyin ve sinir sarsıntısı yapar, zihni gelişmeye mani olur.

5- Mastürbasyonla meşgul olanların, şehvet hayalleri ve şehevi düşünceleri artar. Masturbasyoncu genç, gece yatağına girdiği zaman, körü körüne bir sürü şehvet hayalleriyle zihnini meşgul eder. Aklı fikri bu duygularla meşguldür. Bu suretle hem masturbasyona daha fazla müptela olur, hem de iyi şeyler düşünmeye fırsat bulamaz.

2- Aşırı Mastürbasyonun Bedensel, Cinsel ve Sosyal Zararları:

Erkekler, genellikle bu işi elle görürler. Seyrek olarak yastık ve yatağa sürtme şeklinde de yaparlar. Batıda pornografinin serbestlik kazanması sonucu seks shoplarda değişik aletler satışa sunulmuştur. Dünyadaki porno pazarı 59 milyar S'dır. İnsanı maddi yönden sömürmeye yönelik bu tür gereçler, bunları kullanan erkeklerde ruhsal çöküntülere neden olmaktadırlar. Tıbbi seksoloji açısından bu tür alışkanlıklardan kaçınılması önerilmektedir.

Mastürbasyon, insanı ölçüsüzlüğe sevk keder. Aslında masturbasyon insanı tatmin etmez; doygunluk ve rahatlık meydana getirmez. İnsanın cinsi zevk ve hislerini tatmin edilmemiş bırakarak, daha fazla tahrik eder, azdırır. Bundan dolayıdır ki masturbasyona devam edenlerin, bu arzuları gittikçe şiddetlenerek bu işi fazla ileri götürürler. Bu da zararı arttırır. Haddinden fazla cinsi münasebetler de zararlıdır; fakat mastürbasyonun fazlası çok daha zararlıdır.

Fazla mastürbasyonlar, çeşitli hastalıklara ve rahatsızlıklara sebep olabilir. Mastürbasyon, doğrudan doğruya hastalık yapıcı değil ise de, dolayısıyla buna sebep olur. Çünkü ölçüsüz mastürbasyonlarla, vücut kuvvetten düşerek bünyedeki kan tabii kudretini kaybettiğinden, bazı rahatsızlık ve hastalıklara yol açar.

Mastürbasyon müptelaları, cinsel münasebetten gereken zevki alamazlar. Bu işi mutlak alışkanlık haline getiren kimseler, cinsi münasebetlere -aile hayatında- önem vermezler. Bundan pek zevklenmezler. Bu hal, mastürbasyon düşkünü kadın ve erkeklerin her iki cinsinde görülebilir. İkisi de kendilerini tatsız zevk (!) alışkanlığına kaptırdığından, eşleriyle yaptıkları münasebetten tatmin olamazlar. Böyle kimseler için, mastürbasyon daha cazip görünür. Cinsi münasebetten sonra ayrıca masturbasyona el atmaktan çekinmezler.

Mastürbasyon, asla cinsi temas zevkine -onda birine dahi- ulaşamaz; fakat gençler için adatıcı bir illet kesilir. Mastürbasyon ile cinsel ilişki zevki arasında, gübrelik ve gülistan misali fark vardır. Kadın ve erkeği yaratan büyük San'atkar, onları öyle bir san'at ve ustalıkla yoğurmuş ki onların cinsel birleşme esnasındaki zevk alışverişi, başka hiçbir yapmacık usullerle elde edilemez...

Mastürbasyon neticesinde vücut yorulur, ruh sıkılır. Halbuki başarılı bir cinsel münasebette vücut dinlenir, ruh ferahlanır. Çünkü olgun bir cimada, karşılıklı olarak sevgi, heyecan ve hararetle, bir takım kimyevi elektrik alış-verişi vardır. Mastürbasyonda ise bunların hiçbiri olmadığı gibi, kıymetli kimyevi maddeler zorla kapı dışarı edilmektedir. Bunun neticesinde, insanda ferahlıktan uzak bir çöküntü ve yorgunluk oluşmaktadır.

Mastürbasyon alışkanlığı, bel gevşekliğine (erken boşalmaya ve idrar yolları da dahil olmak üzere diğer rahatsızlıklara) yol açar. Evlilik hayatında, erkeklerin şikayetlerinden en çok görüleni de bel gevşekliğidir. Yani erken inzal; cinsi münasebete başlar başlamaz, meninin hemen boşalmasıdır. Erkeğin böyle çabucak münasebeti bitirmesi, bilhassa kadını doyumsuz bırakır. Bu hallerin devamı ise, eşler arası huzursuzluğa yol açar. Bel gevşekliğinin çeşitli sebepleri olabilir ama, mastürbasyon da başta gelen sebenlerdendir. Bu ıztıraptan kurtulmanın bir çaresi de, mastürbasyonu terk etmektir.

Aşırı mastürbasyon alışkanlığı, kadınlarda cinsel soğukluğa da sebep olur. Cinsel soğukluk: Kadının cinsi münasebetten zevk duymaması, hissen soğuk ve isteksiz olmasıdır. Bu his soğukiuğunun çeşitli sebeplerinden biri de, alışkanlık haline getirilen aşırı mastürbasyondur.

İşin garip tarafı, bu tip bazı kimseler, evlendikten sonra da bu illeti devam ettirirler. Çok mühim bir evlilik vazifesi olan cinsel münasebet faaliyetlerinde, eşleriyle pek ilgilenmezler. Neticede eşler birbirlerinden uzaklaşırlar. "Cinsel isteklerini' kendi kendine dindirmekten zevk alanlar, tenha yerleri sever, hep yalnız kalmak ister, fırsat buldukça bu kötü oyunu oynar.

Vajinaya bir takım cisimler sokarak mastürbasyon yapan kızların, "kızlık" nişanı olan bekaretlerine bir zarar gelebilir. Bu durumda bazı cisimlerin içeride kalarak, ameliyatı lüzum etmiş muhtelif vak'alarına, tıp tarihinde çok rastlanmıştır.
Mastürbasyon tiryakilerinden bazı gençler, bu fena işe başkalarını da alıştırırlar. Sadece kendi yaptıklarıyla kalmayıp, cemiyetin birçok çocukları ve gençleri arasında, bu kötü illetin yayılmasına sebep olurlar.

Bir diğer zararı da, çiftlerin birbirinden nefret etmesi, cinsel duygu duymamasıdır. Çünkü masturbasyoncu kişi, başka bir yoldan şehvetini tatmin ederek doygun kalmaktadır. Bunun manası, eşlerin birbirinden beklediğini bulamaması ve ümitlerinin kırılmasıdır. Sonunda eşler birbirinden uzaklaşır ve başka tatmin yolları ararlar. Gayri meşru yollara giderler.

Uzman ilim adamlarının mastürbasyon konusunda araştırma neticesi ortaya koydukları gerçek şudur: Aşırı masturbasyona devam edenler, çok tehlikeli akla yönelik hastalıklara maruz kalır. Bunları şöyle sıralıyabiliriz:

Zühul ve nisyan (unutma, geçiştirme), irade zayıflığı, hafızada gerileme, yalnızlığa heves, çabuk unutma, korku ve gevşeme, üzüntü ve sıkıntı, birtakım suçları işlemeyi tasarlama, intihar.

Buna benzer birtakım düşünceyi alt-üst eden, iradeyi iyice zayıflatıp şaşkınlaştıran, kişiliğin zedelenmesi gibi arazlar, illetler.

İslam hukukunun aşırı mastürbasyonun doğuracağı kötülükleri nazara alarak koyduğu hükümlere gelince, aşağıdaki deliller bunu yansıtmaktadır:

a) Allah (c.c.) buyuruyor:

"Onlar ki namus ve iffetlerini (haramdan ve şüpheden) korurlar. Ancak eşlerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı (cinsel arzu duyarlar da) bu yüzden kınanmazlar. Artık kimler bu meşru sınırı geçerse, işte onlar haddi aşanlardır." (Kur'an-ı Kerim, Mü'minun: 6-7)

Bu ayetin genel mana ve hükmüne giren şudur: "Artık kim bu meşru sınırı aşar veya geçerse, işte onlar haddi aşanlardır."

O halde evlilik yolundan başka bir yolda şehveti boşaltmak, zina, livata, el ile mastürbasyon gibi, ölçüsüzlük ve aşırılık haddi aşmak demektir.

bizzat yaşayanların

bizzat yaşayanların tecrübeside mi yalan

Çok teşekkür ederim.

Ben 16 yaşındayım.bir senedir yapıyodum bu pisliği. sizin sayenizde,bu sitenin sayesinde şuan bıraktım.15 gün oldu.İNŞALLAH 150 gün olur. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim.

angellayı kınıyorum

angella senin gibi vahabiyet anlay

Masturbasyon'dan Kurtulmak İçin Altın Kurallar

LÜTFEN SONUNA KADAR OKUYUNUZ! KOPYALA YAPIŞTIR DEĞİL BU YAZI...

Arkadaşlar çoğu insanda olan bu sorun için bazı güzel fikirler önereceğim. Umarım işinize yarar.

 • Öncelikle yalnız kalmamaya ve boş durmamaya çalışın. Yalnız kalırsanız aklınızın ilk gideceği şey odur çünkü. Ama yalnız kaldığınız zamanlarda yapacak eğer bir meşgale bulabilirseniz, o zaman bu sorunu çözmede büyük bir yol kat etmiş olacaksınız.
 • Herşeyi o işe niyetlenmeden son 1 dk içinde çözebilirsiniz aslında. Tam aklınıza geldiğinde aklınıza şunları getirebilirsiniz. O işi yaptığınızdan sonraki pişmanlık ve yorgunluk... Eğer gerçekten sevdiğiniz biri varsa onu da düşünebilir, yaptığınız ve baktığınız kötü şeylerin ona yapılmış bir haksızlık olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii gerçekten sevdiğiniz biri varsa bu işe yarayabilir. Gerçekten sevmek de sadece cinsellikten ibaret değildir...
 • Bir diğer çözüm de o an için yemin etmektir... Eğer yemine saygınız büyük ve yeminlerinizi tutan bir yapınız varsa o an için yemin edin. Uzun vadede yemin etmek size zor gelecektir ve tutamayacağınız korkusu olacaktır ama siz o gün için yemin ederseniz hem yükünüz hafifler ve hem de yemin ettiğiniz için o an o işten cayabilirsiniz. Mesela bugün yapmayacağıma yemin ederim gibi... Yemininizi bozarsanız 3 gün oruç tutmak zorunda olduğunuzu düşünüp bozmaya da yeltenmezsiniz. Zamanla yemininizin periyodlarını arttırabilirsiniz de...
 • Bu işi çok yaptığım için namazı bıraktım diyen arkadaşa birşey diyeyim... Kötülük için iyilikten vazgeçilmez. Şayet birşeyden vazgeçmek istiyorsanız bu alışkanlığınızdan vazgeçin. Unutmayın ki namazınızı tamamen boşlarsanız o zaman bu işi yapmanız için de bir engel kalmaz daha sık yaparsınız. Hem namaz kılmak hem bu işi yapmak hoş değil belki ama namaz temiz (boy abdestli) bir şekilde kılındıktan sonra Allah tüm günahları affedecektir. Yeter ki içten yapın ve gerçekten pişman olun...
 • Dini zorunlulukları çözüm olarak görmeyen ve bu işi günde 3-4 kere yapan arkadaşlarıma da tavsiyem şudur. Şunu düşünün... Bir videoyla bir resimle bu işleri sık sık yapar duruma geldiniz. Bu işin kölesi oldunuz bir bakıma. Ama vakit geliyor seviyor ve evleniyorsunuz ve eşinizi tatmin edemeden boşalıyorsunuz, sonra isteksiz kalıyorsunuz. Nasıl zor bir durum buyrun siz düşünün. Günah olup olmaması sizi ilgilendirmiyorsa bile sağlığınızı ve huzurunuzu düşünün...

  Bu dediklerimin hepsini yapamayacaksınız biliyorum. Ama birini bile yapmış olmanız sizi bu işten biraz uzaklaştıracaktır. Bunları yapmanıza rağmen işe yaramadıysa da pes etmeyiniz. Arkadaşlarımın da dediği gibi şeytan kötülükten kolay kolay vazgeçmez. Ama bu dediklerimi yaparak bu sorununuzu zaruri durumlarda yapacak şekilde hafifletirsiniz ki, çok büyük günahları işlemektense zaruri durumlarda bunu yapmanın sakıncası olmadığını ayet ve hadislerde de görüyoruz.

  Çok uzattım biliyorum ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Madem bizler çok sıkıntı çektik, ileride çocuklarımız bu sıkıntıyı çekmesin. Onları bi köşeye çekip konuşalım, onu yapamıyorsak bi kitap alıp mutlaka okumalarını söyleyelim ki onlar işe baştan yanlış başlamasınlar...

  Son birşey bu yazıları okumanız bile bu işten vazgeçmek istediğinizin bir kanıtıdır. Bırakmak kolay değil ama pes etmemek ve olabildiğince aza düşürmek bile birşey bence...

  Eğer ufacık bir yararım olabildiyse bu konuda ne mutlu bana. Tek istediğim yazıyı okuyup beğendiyseniz "Allah razı olsun" demeniz. Sizler bu sorunu çözüp mutlu oldukça bende mutlu olacağım zaten.

  Allaha emanetsiniz arkadaşlar...
  Saygılar ve sevgilerle...

 • Re: Masturbasyon'dan Kurtulmak İçin Altın Kurallar

  Allah razı olsun kardesim

  Re: Masturbasyon'dan Kurtulmak İçin Altın Kurallar

  Allah razı olsun çok güzel bilgiler

  Re: Masturbasyon'dan Kurtulmak İçin Altın Kurallar

  Ben asosyal bir insanım sabahtan akşama kadar evde oturuyorum bu işı 7 yıldır ue haftada 3 4 kez yapıyorum kafa nerdeyse gitti sırf mastırbasyon yuzunden namazı bıraktım ve en kotusu o kadar mutsuz ve yalnızım kı benı mutlu eden tek şey ne kadar bırakmak ıstesemde bırakamıyorum

  Re: Masturbasyon'dan Kurtulmak İçin Altın Kurallar

  allah razı olsun dostum gayretin emeğin için teşekürler....

  Allah razı olsun

  Allah razı olsun

  çok teşekkür ederim çok

  çok teşekkür ederim çok işime yaradı 2 haftadır yapmıyorum.İnşallah bir daha hiç yapmam önerilerin çok güzel '''ALLAH RAZI OLSUN''' beni bu pis illetten hiç kimse vazgeçirememişti ama senin yazdıkların beni çok etkiledi bir kez daha çok teşekkür ederİM.BAŞTA BIRAKAMAM SANIYRDUM AMA BIRAKTIM SENİN SAYENDE ---ALLAH İŞİNİ GÜCÜNÜ RAST GETİRSİN İNŞALLAH BU YAZIYI DAHA BİRÇOK KİŞİ OKUR VE ONLARDA KURTULUR BU PİSLİKTEN BU YAZIYI YAZARAK ÇOK İYİ ETMİŞSİN İNŞALLAH masturbasyon YAPAN DİĞER KİŞİLERİNDE KURTULACAĞINI UMUT EDİYORUM.
  -------------ÇOOOK AMA ÇOK AMA ÇOOOOOKKKKKK TEEŞŞŞEEKKKÜÜÜRRR EEEDDDEERRİRİİMM -------------------------

  gerçekten çok güzel bi

  gerçekten çok güzel bi yazı.. bende önceden yapıyordum ama bi kıza gerçekten aşık dır oldum ve o na saygımdan dolayı 5 aydır yapmıyorum yapmayacağımda.bu konuda dini açıdan bilgisizdim ama sizin sayenizde bilgilendim ve gerçekten çok teşekkür ederim Allah(cc) sizlerden razı olsun.iki cihanda yüzünüz ak olsun inşallah.sizin tavsiyelerinizede uyacağım.hayırlı günler sağlıcakla kalın:D

  artık yoooooooooook

  şimdiye kadar bunu yaptığım için çok üzülüyorum ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN ALLAH TÜM GÜNAHLARINIZI AFFETSİN

  ilk once ben azeriyim 20

  ilk once ben azeriyim 20 yasindayim . tam 7 yildir yapiyorum . hem de surekli .sahiden dusununce kendi-kendime nefret ediyorum. bir kac kes 2 hafta falan disimi siktim.sabrettim.ama nedense basaramadim .(bunda suclu hem ben hem de etrafimizdir ) ama iradeli biriyim. neden sorarsaniz 2 yil once cogu arkadaslarim gibi her bir kotuluyu sigara,icki ,zina ....vb. yaptim. ama bir gun babam icki icdiyimi duydugunu isitdim ve cok korkuyordum ama o benimle 10 dakka konusma yaptigindan sonra bunlarin hepsini bir anda sildim . hem de cok zor bile olmadi .ama su lanet olasi masturbasyonu birakamadim. zinayla bir kac kes karsi-karsiya geldim allaha sukur olsun ki onu def ettim . ama sunu.....
  gelelim arkadasim senin onerdiyin metoda yani gunluk yemin etme ..bu cok akillica ve harikulade .. simdiden bunlari harfiyen yapicam .
  tesekkurler. allah razi olsun.

  Allah cc razı olsun

  Allah cc razı olsun katılıyorum imkansız diye birşey yok zorluklar sadece biraz zaman alır İnsan istesin ya yeterki yapamayacağı üstesinden gelemeyeceği bir şey yok evelallah...

  Aynen beni anlatmışınız

  Aynen beni anlatmışınız yahu yeminle bir an dedimki bunlar bir yerden görüyo beni dedim.Hacı ALLAH sizden bin kere razı olsun.Şuandan sonra elimden geldiği kadar bırakmaya çalışacağım.Hani bir yerde bahsediyordun ya günde 3-4 kere yapanlar işte ben onlardandım.Neyse ALLAH'a şükür bırakıyorum artık.Bir sorum olacak.Ben 1 yıldır hastayım o bölgeden cidden bir yıl geçen sene ocak ayından beri ben devlet hastanesine gittim bana birşeyin yok dedi.Küçük bir özel hastaneye gittim.Ordada doktor baya hap verdi hiçbiri geçirmedi.Ben napıyım.

  Masturbasyondan kurtulma

  Arkadaşlar bazı yöntemler var.İlk başta düzenli yaşamaya çalışın.Spor yapn.Spor fiziken bedeni yorar ama ruhen rahatlatır.Dua edin.Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlar dışarı çıkın hava alın.Yürüyüş yapın.Bir kıza aşıksanız reddedilmişseniz o anı unutmaya çalışın iyi şeyler düşünün.Kızlara cinsel gözle değilde normal bir insan gözüyle bakın.Temiz olmaya çalışın.1 ay felan kendinize söz verin yapmıyacagınıza ve yapmayın.Tahrik oldugunuz zamanlar kafanızı baska seylere verin.Kesinlikle bu son deyip yapmayın.Oldu da yaptınız 2.defa yapmayın gidip abdest alın.Bir kac ay sonra hayatınız düzene girecektir.Sen nerden biliyosun derseniz bende aynı sorunla karsılastım uygulamada fayda var.

  selamun aleykum. erken boşalma konusunda yardım lütfen

  tövbe etmiş biriyim masturbasyonu daha önceden cok yapardım.bunun dinen ve tıbben zararlarını ve bel gevşekligine yol actıgını öğrendikten sonra cok pişman oldum yeni tövbe ettim ve fırsat buluncada bazı allah dostlarının yanına gidib tövbe etmeyi de düşünüyorum.çok pişman oldum.evlenmek gerektiğini biliyorum cokta istiyorum evlenmeyi ancak bu bel gevşekliğini (erken boşalmayı ) üzerimden atmadan bundan kurtulmadan evlenmek istemiyorum.çünkü evlilikte cok sıkıntılar oluşturacagını biliyorum artık.tıbben bundan kurtulmanın iyileşmenin yolu yokmudur, bu konuda allah rızası icin sizlerden yardım bekliyorum.yardımcı olursanız cok sevinirim allah razı olsun.

  nasıl kurtulacağım

  Arkadaşlar yardımcı olun çocukluğumda ne olduğunu bilmiyordum şimdi 15 yaşındayım bırakamıyorum her yolu denedim olmuyor

  bu site

  bu site çok dandik gerçekten bir yorum yazdım bu konu ile ilgili ancak şuanda kendi yazdığım yorumumu bulamıyorum
  eminim şuanda yazıyor olduğumu da bulamayacağım
  bunu yazdıktan sonra bi daha bu siteye gelmicem zaten
  ama şunu sölemeden edemicem
  insanlar sorunlarını anlatıyor
  onlara çözüm olarak diyorsunuz ki "oruç tut namaz kıl"
  siz bu verdiğiniz yanıtın faydalı olduğuna gerçekten inanıyosanız kendinizi yüksekçe bi yerlerden atın
  "herkesin hem fikir olduğu bir gece kayıp bir gecedir",einstein

  Re: bu site

  site dandik degil senin anlayısında arıza var arkadasım. ciddi bir konu acılmıs sen ne demek istedigin anlasılmayan cumleler kurup, einsteinden ornek vererek sonlandırıyorsun. bu mevzuyu dinle bagdastıran zaten anlamamış demektir. fazla master zararlı mdırı? evet zararlıdır. 23 yıldır yapıyorum kurtulamadım bu illetten Allaha dua ediyorum kurtulayım diye evlendim gene kurtulamadım bence olay psikolojik saplantıdan ibaret. genclik doneminden ziyade olgunluk yaslarında ve evlendikten sonra "sık sık" devam ediyorsa sorun var demektir. cozum basit: doktora gitmek lazım ama bu da cesaret istiyor. aslında masterbasyon yerine gercek cinsel ilişki cok daha faydalı ama cinsel partner bulup bunu gerceklestirenlerin sayısı cok az, bu işi parayla yapmaya kalksan insanların ona da maddi gucu yetmez. o yuzden cinselligi bedavaya getirmek icin "hayalinizdeki kadına/adama en yakın kızla/erkekle" evlenin. şimdiden iyi bayramlar

  Re: bu site

  korkarım ki sen şu anda yok olmuş einstein e yaradandan daha çok inanıyon sana doğru yola gelmeni tavsiye ediyorum

  yaptığı işe gittiği

  yaptığı işe gittiği yola inanmayan için bir varış yoktur. önce Allah'ın her şeyin çözümünü iman da verdiğine inanmalısın. o zaman çözümü kendi kendine bulursun zaten.

  ziver oku

  bu tür şeylere çözümün oruç olabileceğini pergamber efendimiz (sav) söylüyor.Bana 1000 tane einstein getir yemin ederimki ben peygamberimin sözünden dönmem..

  Bu site dindardir, ayrica mantiklidir. Cozum:

  Degerli ziver kardesim,
  Evvela bilesin ki, bu site cinsel hatalara saplinmis kisilere iman rehberligiyle onlara yardimci olmak istiyor. Eger gercekten bu sitedeki mast. hakkindaki yazilari okuduysaniz, goreceksiniz ki hem dini acidan ele aliniyor ve "Allah ilen olan baglantiyi guclendirerek" insan kendi iradesini kontrol altina almayi ogretiyor. Bu, Gercek(!) anlamda , samimiyet ile INANARAK namaz kilarak, oruc tutarak anlamina geliyor.

  Aslina bakarsan, bunlar psikolojik seylerdir: Tib da " Placebo effect" denen bir olay vardir: Eger gercekten bir seye inaniyorsan, o inandigin , digerlerince sacma gorunen sey, sana ILAC olabiliyor.

  Senin derdine gelecek olursak: Anlasilan kendin de rahatsiz oluyon bu aliskanligindan dolayi. Gercekten, ovulunecek birsey elbette degildir. Iste, tam bu raddede Yaratici ile olan baglarini gozden gecirme zamani gelmis demektir: Sonucta bu illet KAFADA bitecek..! Bu sorulari bir dusun: " Ben kimin, nerden geldim, nere gidiyom, bu verilen bu nimetin hakkini veriyor mu vs vs" .

  " Mast. dan nasil kurtulacam" baslikli bir yazi yazmissiniz. Anlayacagin ilk sey, bu konuda nekadar ACIZ oldugundur: Iradene ( irademize) laf geciremiyon.! Eger sen bu konudaki acizligini anladigin an, kibirlenmeyip, Yaraticiya tevazu gosterdigin an, zaten bircok sorun hallolacaktir.

  Evet, belki biraz lugat parcalayip, edebiyat yaptim. Bunlar gercekten onemli seylerdir, fakat bircak " pratik" cozum daha vardir:

  - PC basinda gercirdigin zamana cok dikkat et; farkinda olmadan o mecralara cekilebilirsin.
  - Bos kalma; bos kaldiginda bu illete bulasman daha kolay.
  - Ihtiyacin geldigi an, hemen tuvalete git, biriktirme.
  - Temizligine dikkat et.

  Fakat en onemlisi: Karsi cinsten olanlar ilen mumkun oldugunca resmi ol, onlara sehvetlenme. Bu basit olmayip, ona gore de mukafati vardir elbet.

  mastübasyondan nası kurtulucam

  herkese slm
  ben bu illetten kurtulamıyorum
  günah olmasından felan değil
  çok zayıf düştüm bedenen zayıf düştüm
  23 yaşımdayım
  yoldaki herhangi bir kız beni mastürbasyona teşvik edebilir
  kilo almak için sürekli yemek yiyorum
  ama günde 2 ila 3 kez bu lanet olayı yapıyorum yediğim yemekler de boşa gidiyor
  lütfn "şu kadar günah bu kadar günah " demektense mantıklı bi çözüm önerin ancak o şekilde yararlı olursunuz
  selametle

  ziver bey

  sizede selam olsun bende 3 gün öncesine kadar sizin gibi düşünüyodum nefret ediyorum bu seyden ama bende de vardı artık yapmamaya basladım beni gören elimi oynatsam haberi olan mevlam vardı gözümü körelten seytana karsı savaş açmaya biliyorum sacma gelir belki sana ama namazımı kılmayı bırakmıstım yeniden basladım ayrıca yediğiniz çok yemekler sehvet verici seyler de sizi mast.a sürüklüyo daha az yemek yer daha az uyursanız allah ı ve besmeleyi işiniznden aşınızdan eksik etmeyin bide gece yatarken çay bardağının 1/5ine elma sirkesi birazda ılık su damlatıp uyuyun bunu her gece devam ettririseniz faydasını görürsünüz zararı olmadığı gibi faydasıda çok selametle kalın

  Evlenince başarısız olacakksın......

  Ziver kardeşim kendini toplamassan evendiğinde eşine karşı başarısız olacaksın...Düşün bir kere yatağında eşin seni bekliyor..Sen ona karşı mahcupsun.. İşte sen bu yoldasın ayağını denk al...İstersen hemen evlen de gör.....Yaptığın işle kendine ne kadar zarar veriyorsun...

  en mantıklı çözüm, git

  en mantıklı çözüm, git evlen.

  teşekkürler

  Yazılarınızı devamlı takip ediyorum. Yazılarınızda bizlere çok önemli ve bir o kadar gerçek bilgileri aktarıyorsunuz. Bu yüzden size çok teşekkür ederin.
  Erken boşalma sorununu bende yaşayanlardanım. Tabii artık böyle bir sorunum yok ama eskiden benim için tam bir kabustu. Ben ilaç ile erken boşalma sorunumu çözdüm ve bütün arkadaşlarıma da aldığım ilaçı tavsiye ediyoruö. rhino adlı bir ilaç

  arkadaşlar herkese selam

  arkadaşlar herkese selam ederim.Sizi bir konuda uyarmak istedim.Günahlarınızı niçin burada ifşa ediyorsunuz.Bilyoruz ki Rabbimiz bunu uygun görmemkte.Bir günahın alenen söylenmesi başka bir kardeşimize cesaret verbilir bu konuda.Lütfen Rabbimiz'in Settar ismine sığınalım.Hepimizin günahları var ama bu yaptığınız hiç hoş değil.Allah günahlarımızı af etsin...

  Yorum izleme seçenekleri

  Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

  Yeni yorum gönder

  Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

  Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

  Son yorumlar

  . . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
  Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

  . . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
  Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

  Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

  Anket

  Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: