Masturbasyon (El ile Boşalma), Sebebleri ve Zararları

El ile boşalma, aslında bekarlık döneminde bile zarurî görülemeyecek bir işlemdir. Çünkü Yüce Allah, insanda atılmayan veya atılamayan fazla birikimleri giderecek bir düzen yaratmıştır. Gerektiğinde, bu düzen (rüyalanmak) devreye girmekte, insanı rahatlatmakta ve zarar görmekten kurtarmaktadır. Diğer meşru yol ise evliliktir.

Mastürbasyon Haram mıdır?
1- Kocasının karısı eliyle veya kadının kocasının yardımıyla boşalması helaldir.(İhya Terc. Ali Aslan, 3/420. İbn-i Abidin, 4/27.)
2- Kadın veya erkek kişinin kendi eliyle boşalması ise müctehidlerimizin değerlendirmelerine göre şöyle açıklanabilir.
a- Mutlak haramdır,
b- Mubahdır,
c- Vacibtir.

Mutlak Haramdır Diyenler: Şafiî mezhebi müctehitleri mastürbasyonun mutlak haram olduğu görüşündedirler.
Mubahtır Diyenler; Kişinin eşi yoksa, evlenmeye de maddî gücü müsaid değilse zinaya düşmemek veya vücudundaki -rüyalanma yoluyla da atılamayan- zararlı birikimi gidermek için mastürbasyon yapması mubahtır.
Hanefî ve Hanbelî mezhebi müctehitleri bu görüştedir.
Vacibtir Diyenler: Eğer mastürbasyon yapmaksızın zinadan korunulamayacağına kanaat hasıl olursa, bu durumda yapılması vacib olur. Çünkü iki şerden daha az zararlı olanın tercihi İslamî bir kuraldır.

Bu durumda böyle yapan bir denklem kurmuş sayılır; kendisine ne sevap, ne de günah vardır; ne mükafat görür, ne de azaba uğratılır.

Esasen mastürbasyon, büyük günahlardan sayılmaz. Bir mukayese yapacak olursak mesela; yabancı kadınların bakılması haram olan yerlerine bakmak mastürbasyondan daha günah, yabancı kadınla kucaklaşıp öpüşmek ona bakmaktan daha çok günah, zina etmek ise onlardan çok büyük günahtır... Şu var ki, mastürbasyon küçük günahlardan sayılsa bile, özürsüz olarak sık sık tekrarlanıp devam ettiği takdirde -zararları büyüdüğü gibi günahları da büyüyerek gitgide büyük günahlara dahil olabilir. Zira küçük günahlar da ısrarla tekrarlanırsa, büyük günaha dönüşür. Yeri gelmişken, günde beş vakit namaz kılmanın, küçük günahların affına sebep olduğunu da hatırlatalım...

Oruçlu iken, oruçlu olduğunu bile bile mastürbasyon yapan kimse, inzal olup meni gelirse orucu bozulur; sadece gününe gün kazası gerekir. Bu durumda kefaret gerekmeyeceği gibi, mastürbasyon halinde inzal vaki olmamış yani şehvetle meni akmamışsa -"mezi"denilen ince sızıntı gelse bile- bununla oruç bozulmaz, gusül de gerekmez. Bunu alışkanlık haline getirmemişse fetva böyle ise de takva açısından bunları yapmamak daha uygundur.

Kadınların masturbasyonunun hükmü erkeklerin masturbasyonunun hükmü gibidir.
Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere mastürbasyon mutlak haram olarak görülemeyeceği gibi, şartsız helal olarak da görülemez.

Mastürbasyon Sebepleri ve Zararları:
Erkeklerin hemen hemen hepsine yakın bir kısmı, kadınların da yarısı kadarı gençlik devrelerinde az çok bu işe başvururlar. Bu da en çok 14-20 yaşları arasında cereyan eder. Bir kısmı sadece cinsi baskının hafifletilmesi için arasıra seyrek olarak yapar. Bazısı da bir zevk vasıtası yaparak alışkanlık halinde, her fırsatta sık sık mastürbasyonu tekrarlar.

Mastürbasyon Sebeplerini Şöyle Özetleyebiliriz:
1- Normal cinsi münasebetten uzak kalmak,
2- Mastürbasyonu alışılmış bir zevk vasıtası haline getirmek ,
3- Cinsi münasebetten çeşitli sebeplerden dolayı nefret etmek,
4- Cinsi münasebetten yeteri kadar zevk alamamak, (evliler için),
5- Cinsi isteğin fazla artması,
6- Mastürbasyonu teşvik eden, şahısların tesirinde kalmak,
7- Açık-saçık manzaralar, şehveti tahrik edici söz ve yazılar,
8- Cinsel organlarında temizlik noksanlığıyla meydana gelen kaşınmalar,
9- Cinsi arzuların çocuklarda erken uyanması,
10- Bazı çocukların küçük yaşta merak ve görmesiyle cinsel organıyla oynamayı alışkanlık yapmaları... vs.

Zararlı Yönüne Gelince:
Seksolog ve hekimlerin bu konudaki görüşleri çeşitlidir. Bu görüşleri üç maddede toplayabiliriz:
1) Mastürbasyonun zararsız olduğunu savunanlar,
2) Zararlı olduğunu söyleyenler,
3) Çok zararlı olduğunu iddia edenler,

Bunların içinde, çoğunluğun kabul ettiği ve hakikate en uygun olanı ikinci görüştür. Şüphesiz ki, fazla mastürbasyonun ruhi, bedeni, cinsi, manevi...birçok zararları mevcuttur. Fakat, mastürbasyonun tamamen zararsız olduğunu ileri sürmek gerçeğe pek uzak olduğu gibi, onu son derece tehlikeli göstererek, gençleri korku ve karamsarlığa düşürmek de yersizdir. Mütehassısların bazıları, bir-iki haftada bir yapılan mastürbasyonun vücuda pek zararlı olmadığı görüşündedir. Şu kadar ki, bu durumdaki mastürbasyonun da uzun zaman devam etmesinin, zararlı olacağını bilmelidir. Hemen hemen bütün fikirler, aşırı mastürbasyonun gençleri tahrip edici bir illet olduğu noktasında toplanmaktadır.

Gerçekten gençlerin büyük derdi olan mastürbasyon, geniş açıdan ele alındığı zaman, bunun birçok yönleriyle zararlı bir illet olduğu görülür.

Acaba Mastürbasyon Kaç Günde Bir Yapılırsa Zararlıdır?

Buna verilecek cevap şudur: "...Bu, her insana göre değişir. Nasıl ki normal cinsi münasebetlerin sayısı da her insan için değişiktir. Bir kaide tespit etmek lazım gelirse şöyle söyleyebiliriz: Kendinizi çok bunalmış hissetmedikçe mastürbasyon yapmayınız. Sırf mastürbasyonun zevkini tatmak için, kendi kendinizi suni olarak tahrik eder ve iradenizi tam bir gevşekliğe uğrattıktan sonra masturbasyon yapmaya kalkışırsanız, işte o zaman ifrat yolunu tutmuşsunuz demektir"

Mastürbasyon ne kadar çok veya az yapılırsa, zarar nispeti de ona göre çok veya az olur. Yani "çoğu çok zarar, azı az zarar" demek uygun olur.

Halbuki ihtilam (uyku ve rüyada meni boşanması), dolan kabın taşması gibi fazla olan meninin kendiliğinden boşalmasıdır. Cinsel temastan uzak olanlar için, bu bir ihtiyaçtır ve bir mahzuru da yoktur. Mastürbasyon ise, zoraki bir boşalma olduğundan, ihtilamdan çok farklı ve zararlı bir özelliği vardır.

İlk gençlik devrelerinde ara-sıra yapılan mastürbasyonlar, psikolojik yönüyle normal sayılabilir. Fakat olgunluk çağında, alışkanlık halinde sık sık buna başvurmak, bir nev'i cinsi sapıklık konusuna girer.

Mastürbasyondan korunma çareleri de vardır. Bundan korunmanın en iyi çaresi, şehvet hislerini kontrol altına almaktır. Bunun için de ilmi, ameli, ailevi, manevi.. cihetten çeşitli önleme imkanları bulunabilir. Bununla beraber bu alışkanlığın tamamen, birden bırakılması pek kolay değildir, lakin, yavaş yavaş vazgeçilmesi daha kolay ve mümkündür. Şunu da önemle belirtelim ki, mastürbasyon ne kadar çok yapılırsa, bu arzu inadına körüklenir. Mastürbasyonun çok kötü bir özelliği de budur.

Yaygın olduğu yerler ise: Yatılı okullar, kışlalar, hastaneler, hapishaneler, iş kampları, gemi tayfalarında... bekar kalmış, boşanmış vb. kimseler arasındadır. Bu tatmin şekli, genellikle gençler arasında yaygın olmakla beraber, gençlik çağını arkada bırakmış birçok kimseler de bu illete bağımlıdır. Bir de, gençlerden yalnız ve avare kimseler için, bu illet pusuda hazırdır! Kadın-erkek karışıklığının mevcut olduğu, çeşitli genç kitleler arasında ve daha ziyade sıcak mevsimlerde mastürbasyon nisbeti daha çok yaygındır.

Bir hadiste: "Elini nikahlayan mel'undur" buyurulmuştur. Saîd b. Cübeyr'in rivayet ettiği bir hadiste: "Zekerleriyle oynayan bir ümmete Allah azab etmiştir", Ata'nın bir rivayetinde: "Elleri hamile olarak haşredilecek bir kavim duydum" bunların elleriyle mastürbasyon yapanlar olduğunu sanıyorum" demiştir.

Ayrıca Allah (c.c.), evlenme imkanı bulamayanların, imkan buluncaya kadar iffetlerini korumalarını emretmiş böyle bir yöntem uygulasınlar dememiştir. Rasulüllah Ef'endimiz de: "Gençler! İmkan bulanlarınız evlensin, çünkü bu, gözü ve iffeti daha iyi korur. Bunu yapamayan oruç tutsun, çünkü orucun bunu sağlayacak bir kamçısı vardır" buyurmuş ve bekarlara çare olarak orucu göstermiştir. Eğer mastürbasyon mubah olsaydı, çare olarak o gösterilirdi. Çünkü o daha kolay bir yoldur, denmiştir.

Ancak bu konudaki hadislerin bir kısmının zayıf oluşu sebebiyle, çoğunluğun haram görmesine karşılık, mastürbasyonu mahzursuz gören alimler de vardır.

Mesela Ahmed b. Hanbel bunu, tıpkı kan aldırmaya benzetmiş ve ihtiyaç duyulduğunda, vücuttaki fazlalıkları dışarı atmaktan ibaret olduğu için caiz olduğunu söylemiştir.

Hanefîlerce genel olarak haram görülmüş, ancak; kişi bekarsa, ya da hanımdan uzakta ise ve de şehvet kafasını aşırı meşgul ediyorsa, ya da zinaya düşme endişesi varsa ve bunu kendisini teskin için yaparsa bunda günah olmayacağı umulur. Ama zevlenmek ve şehvetlenmek için yaparsa günahkardır, denmiştir.

İmam-ı Şafiî önceki görüşünde caiz olduğunu söylerken, sonraki görüşünde haram olduğu kanaatına varmıştır.

Mesele Resulüllah'ın amcaoğlu İbn Abbas'a sorulduğunda:

"Zina yapmaktansa bu iyidir" cevabını vermiştir. Bütün bunlara göre; mastürbasyon genellikle hoş görülmemiş, fıtrata (normal yaratılışın gereğine) zıt bir eylem kabul edilmiş, cinsel sapma halini alması, psikolojik hastalık oluşturması gibi olumsuz yönleri hesaba katılarak, haram, ya da mekruhtur denmiştir. Ancak daha büyük zaarlara düşme endişesi olduğu yerde; "iki zarardan başka alternatif yoksa, küçük olan zarar tercih edilir", "zaruretler haram şeyleri mubah kılar" kurallarınca yapılması caiz görülmüş, hatta zina endişesi kesin ise, vacip bile olur denmiştir. Alışkanlık oluşturması ve zevk için yapılması ise ittifakla haramdır. Hanımının eli vs. azaları ile yapılması ise her halukarda caizdir, helaldir. (Dr. Faruk Beşer: Hanımlara Özel Fetvalar, Cilt 1, Seha Neşriyat)

Bu kötü adet, daha çok ergenlik çağına yeni girenlerle gençler arasında oldukça yaygındır. Baş sebebi ise, kadınların yarı çıplak kırıtarak, süs yerlerini teşhir ederek, erkeklerin iştihasını çekecek kıyafet ve davranışlar göstererek sokaklarda dolaşmalarıdır.

Kadınların bu tahrik edici halleri hemen birçok eğlence ve mesire yerlerinde göze çarpmaktadır. Aynı şekilde kadınları tahrik eden unsurlar da toplumda çokça yaygındır.

Sözünü ettiğimiz tahrik sebebi umumi yerlerde cereyan edenidir. Bir de temsillerde, filmlerde gösterilenler var ki, bunlar daha tehlikeli ve daha acıdır.

Bir de gençlerin devamlı okudukları fotoromanlar, cinsel kıssalar vardır ki, bunlar gençlerin nefsi ve aklı, aynı zamanda ahlakı üzerinde, fiziksel ve ruhsal yapılarında kötü te'sirler meydana getirmektedir.

İşte bu kabil şeyler, kız olsun, erkek olsun gençleri yavaş yavaş zinaya, hayasızlığa, bozguna ve rezil bir hayata itmeğe yetiyor. Başka bir şey düşünmeye gerek bırakmıyor.

Ergenlik çağındaki bir genç, kendisini kötü yollardan alıkoyacak ilahi kontrol inancı taşımıyorsa, işlediği günahlarda Allah'tan korkmuyorsa, ileride bir hesap vereceğini düşünmüyorsa, çok sürmez şu iki durum arasında kalır ki bunun bir üçüncüsü yoktur.

a) Ya cinsel duygu ve isteğini haram yollardan karşılar bununla kendini tatmin etmeye çalışır.
b) Ya da şehvetinin hiddetini hafifletmek için mastürbasyon yapar.
Aşırı mastürbasyonun temel sebebi, hormon bozukluğu da olabilir. Tedavi için ilgili hekime müracaat etmelidir.

AŞIRI MASTÜRBASYONUN ZARARLARI

1) Psikolojik Yönden:
1- Aşırı mastürbasyon düşkünlerinde üzüntü, dalgınlık ve aşağılık duygusu meydana gelir. Her mastürbasyondan sonra umumiyetle bir pişmanlık ve ruh sıkıntısı kendini gösterir. Yapılan bu işin de olgunluktan uzak bir durum arz ettiği hatıra geldikçe bu işi yapanlar, bir aşağılık ve suçluluk duygusuna kapılarak, moral kırıklığına uğrarlar.

2- Mastürbasyon alışkanlığı, bir kısım sinir bozukluklarına yol açar. Fazla sinirlenmeler, el ve kol titremesi, baş dönmesi, uykusuzluk, kalça ve bacaklarda dermansızlık, yorgunluk hasıl olur.

3- Mastürbasyon alışkanlığı, insanı aşk ve sevgiden mahrum eder. Sevgi, insan için bir ihtiyaç olduğu gibi, eşler arasındaki cinsi münasebetlerin başarılı ve neşeli olması da, her ikisinde müşterek sevgi ve anlaşmanın varlığına bağlıdır. Evlilikteki saadet temelleri, sevgi bağları üzerinde kurulur. Evlenen çiftçilerin, sadece bedenlerinin birleşmesi evlilik saadetini meydana getiremez; bedenle birlikte her iki ruhun aşk ve sevgiyle birleşip kaynaşmaları lazımdır. Masturbasyona çok düşkün olanlar ise, ruhun derinliklerinden fışkıran bu sevgi pınarından, gereken hisseyi alamazlar. Mastürbasyon, sevgi cevherini köreltmektedir.

4- Fazla mastürbasyon, hafıza zayıflığı, dikkatsizlik ve unutkanlık yapar. Buna düşkün kimselerin, bir şeyi ezberlemeleri güçleşir. Ezberlediklerim de çabuk unuturlar. Bir konuyu okurken, bütün dikkatlerini toplayamazlar. Dikkat dağınıklığı meydana gelir. Okuduklarını da kolay anlayamazlar. Bunun için, fazla masturbasyona düşkün olan talebeler derslerinde zorluk çekerler. Henüz buluğa ermemiş çocuklarda, mastürbasyon ile meni gelmediğinden, diğer zararlara pek hedef olmazlarsa da, aşırı mastürbasyon bu çocuklarda, beyin ve sinir sarsıntısı yapar, zihni gelişmeye mani olur.

5- Mastürbasyonla meşgul olanların, şehvet hayalleri ve şehevi düşünceleri artar. Masturbasyoncu genç, gece yatağına girdiği zaman, körü körüne bir sürü şehvet hayalleriyle zihnini meşgul eder. Aklı fikri bu duygularla meşguldür. Bu suretle hem masturbasyona daha fazla müptela olur, hem de iyi şeyler düşünmeye fırsat bulamaz.

2- Aşırı Mastürbasyonun Bedensel, Cinsel ve Sosyal Zararları:

Erkekler, genellikle bu işi elle görürler. Seyrek olarak yastık ve yatağa sürtme şeklinde de yaparlar. Batıda pornografinin serbestlik kazanması sonucu seks shoplarda değişik aletler satışa sunulmuştur. Dünyadaki porno pazarı 59 milyar S'dır. İnsanı maddi yönden sömürmeye yönelik bu tür gereçler, bunları kullanan erkeklerde ruhsal çöküntülere neden olmaktadırlar. Tıbbi seksoloji açısından bu tür alışkanlıklardan kaçınılması önerilmektedir.

Mastürbasyon, insanı ölçüsüzlüğe sevk keder. Aslında masturbasyon insanı tatmin etmez; doygunluk ve rahatlık meydana getirmez. İnsanın cinsi zevk ve hislerini tatmin edilmemiş bırakarak, daha fazla tahrik eder, azdırır. Bundan dolayıdır ki masturbasyona devam edenlerin, bu arzuları gittikçe şiddetlenerek bu işi fazla ileri götürürler. Bu da zararı arttırır. Haddinden fazla cinsi münasebetler de zararlıdır; fakat mastürbasyonun fazlası çok daha zararlıdır.

Fazla mastürbasyonlar, çeşitli hastalıklara ve rahatsızlıklara sebep olabilir. Mastürbasyon, doğrudan doğruya hastalık yapıcı değil ise de, dolayısıyla buna sebep olur. Çünkü ölçüsüz mastürbasyonlarla, vücut kuvvetten düşerek bünyedeki kan tabii kudretini kaybettiğinden, bazı rahatsızlık ve hastalıklara yol açar.

Mastürbasyon müptelaları, cinsel münasebetten gereken zevki alamazlar. Bu işi mutlak alışkanlık haline getiren kimseler, cinsi münasebetlere -aile hayatında- önem vermezler. Bundan pek zevklenmezler. Bu hal, mastürbasyon düşkünü kadın ve erkeklerin her iki cinsinde görülebilir. İkisi de kendilerini tatsız zevk (!) alışkanlığına kaptırdığından, eşleriyle yaptıkları münasebetten tatmin olamazlar. Böyle kimseler için, mastürbasyon daha cazip görünür. Cinsi münasebetten sonra ayrıca masturbasyona el atmaktan çekinmezler.

Mastürbasyon, asla cinsi temas zevkine -onda birine dahi- ulaşamaz; fakat gençler için adatıcı bir illet kesilir. Mastürbasyon ile cinsel ilişki zevki arasında, gübrelik ve gülistan misali fark vardır. Kadın ve erkeği yaratan büyük San'atkar, onları öyle bir san'at ve ustalıkla yoğurmuş ki onların cinsel birleşme esnasındaki zevk alışverişi, başka hiçbir yapmacık usullerle elde edilemez...

Mastürbasyon neticesinde vücut yorulur, ruh sıkılır. Halbuki başarılı bir cinsel münasebette vücut dinlenir, ruh ferahlanır. Çünkü olgun bir cimada, karşılıklı olarak sevgi, heyecan ve hararetle, bir takım kimyevi elektrik alış-verişi vardır. Mastürbasyonda ise bunların hiçbiri olmadığı gibi, kıymetli kimyevi maddeler zorla kapı dışarı edilmektedir. Bunun neticesinde, insanda ferahlıktan uzak bir çöküntü ve yorgunluk oluşmaktadır.

Mastürbasyon alışkanlığı, bel gevşekliğine (erken boşalmaya ve idrar yolları da dahil olmak üzere diğer rahatsızlıklara) yol açar. Evlilik hayatında, erkeklerin şikayetlerinden en çok görüleni de bel gevşekliğidir. Yani erken inzal; cinsi münasebete başlar başlamaz, meninin hemen boşalmasıdır. Erkeğin böyle çabucak münasebeti bitirmesi, bilhassa kadını doyumsuz bırakır. Bu hallerin devamı ise, eşler arası huzursuzluğa yol açar. Bel gevşekliğinin çeşitli sebepleri olabilir ama, mastürbasyon da başta gelen sebenlerdendir. Bu ıztıraptan kurtulmanın bir çaresi de, mastürbasyonu terk etmektir.

Aşırı mastürbasyon alışkanlığı, kadınlarda cinsel soğukluğa da sebep olur. Cinsel soğukluk: Kadının cinsi münasebetten zevk duymaması, hissen soğuk ve isteksiz olmasıdır. Bu his soğukiuğunun çeşitli sebeplerinden biri de, alışkanlık haline getirilen aşırı mastürbasyondur.

İşin garip tarafı, bu tip bazı kimseler, evlendikten sonra da bu illeti devam ettirirler. Çok mühim bir evlilik vazifesi olan cinsel münasebet faaliyetlerinde, eşleriyle pek ilgilenmezler. Neticede eşler birbirlerinden uzaklaşırlar. "Cinsel isteklerini' kendi kendine dindirmekten zevk alanlar, tenha yerleri sever, hep yalnız kalmak ister, fırsat buldukça bu kötü oyunu oynar.

Vajinaya bir takım cisimler sokarak mastürbasyon yapan kızların, "kızlık" nişanı olan bekaretlerine bir zarar gelebilir. Bu durumda bazı cisimlerin içeride kalarak, ameliyatı lüzum etmiş muhtelif vak'alarına, tıp tarihinde çok rastlanmıştır.
Mastürbasyon tiryakilerinden bazı gençler, bu fena işe başkalarını da alıştırırlar. Sadece kendi yaptıklarıyla kalmayıp, cemiyetin birçok çocukları ve gençleri arasında, bu kötü illetin yayılmasına sebep olurlar.

Bir diğer zararı da, çiftlerin birbirinden nefret etmesi, cinsel duygu duymamasıdır. Çünkü masturbasyoncu kişi, başka bir yoldan şehvetini tatmin ederek doygun kalmaktadır. Bunun manası, eşlerin birbirinden beklediğini bulamaması ve ümitlerinin kırılmasıdır. Sonunda eşler birbirinden uzaklaşır ve başka tatmin yolları ararlar. Gayri meşru yollara giderler.

Uzman ilim adamlarının mastürbasyon konusunda araştırma neticesi ortaya koydukları gerçek şudur: Aşırı masturbasyona devam edenler, çok tehlikeli akla yönelik hastalıklara maruz kalır. Bunları şöyle sıralıyabiliriz:

Zühul ve nisyan (unutma, geçiştirme), irade zayıflığı, hafızada gerileme, yalnızlığa heves, çabuk unutma, korku ve gevşeme, üzüntü ve sıkıntı, birtakım suçları işlemeyi tasarlama, intihar.

Buna benzer birtakım düşünceyi alt-üst eden, iradeyi iyice zayıflatıp şaşkınlaştıran, kişiliğin zedelenmesi gibi arazlar, illetler.

İslam hukukunun aşırı mastürbasyonun doğuracağı kötülükleri nazara alarak koyduğu hükümlere gelince, aşağıdaki deliller bunu yansıtmaktadır:

a) Allah (c.c.) buyuruyor:

"Onlar ki namus ve iffetlerini (haramdan ve şüpheden) korurlar. Ancak eşlerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı (cinsel arzu duyarlar da) bu yüzden kınanmazlar. Artık kimler bu meşru sınırı geçerse, işte onlar haddi aşanlardır." (Kur'an-ı Kerim, Mü'minun: 6-7)

Bu ayetin genel mana ve hükmüne giren şudur: "Artık kim bu meşru sınırı aşar veya geçerse, işte onlar haddi aşanlardır."

O halde evlilik yolundan başka bir yolda şehveti boşaltmak, zina, livata, el ile mastürbasyon gibi, ölçüsüzlük ve aşırılık haddi aşmak demektir.

abi allah raz ıolsun

abi allah razı olsun senden deniyecem dediklerini dua olursa dua edecem sana

mastürübasyondan nasıl kurtulur

arkadaş bende senin taktiğini deneyerek bırakmaya çalışacam inşallah bende senin gibi başarılım bırakmak çok istiyorum

Re: 88888888---- İBRET ALIN ------KESİNLİKLE OKUYUN 88888888888

kardeş yazını okudum ama senin alacağın daha çok yol hem dua ediyorsun vede kabul edildiğini anlıyorsun sen baya ilerlemişsin fax ta çektilermi kabul oldu diye iyi güzel bırakmışsın başarılı olmak güzel ama yazında çok abartılı vede saçma yerlerde var o insanda tamamen beynide biten bir durumdur beyin kavramı çok karışıktır insan beyni öyle bir hayal kurarki herşeyi gerçek sanırsın bu yazdıklarımı bi düşün gece yalnız kaldığında sadece duvara bak vede beyninin sana nasıl oyunlar oynadığını gör o şeytan değil tamamen sensindir.

adam içini içinden geçenleri

adam içini içinden geçenleri dökmüş saymıs sen bunu anlamayacak kadar malsın tabi sen o rutbeye erişemiyeceginden atıp tutuyosun

Helal olsun

Helal olsun

mast...

abi hayat hikayeni yazdığın için çok teşekkür ederim benim için çok güzel bir örnek oldu sağolun..ALLAH RAZI OLSUN..

bende 22 yaşındaym çokk

bende 22 yaşındaym çokk sık yapyrm normldn cok fazla asagı yukarı hergun 3-4 kere yukarda yazanları ve senin yazdklarını okdm bırakma kararı aldm cünkü yazılanlarn tamamı doğru hafıza tamamen gitti gecms çoğu silndi unutkanlık aldı basını gitti yorgunlk el ayak titremesi çokk oldu daha dorusu hiç bitmedi ben bütn bunları ben bölym die dşnyordm ve sigaraya baglyrdm ama farkndym artk niye oldugunun ve bırakcgm ama şöle bi sorunum var 22 yaşnda olmama ragmen hiç rüya görmyrm rüyada boşalma olyı hiç olmadı gördgm oldugu toplm 4-5 defa 22 yılda ama boşalma olmadı o yüzdn haftada 1 fln yaparm diyrmda nasl yapmcm ne edcm kararszm ve ayrıca sna bi sorum var masturbasyonu bıraktktan nekdr süre sonra bu untknlklar yorgnlklar tamamen gecti asıl merak ettgm konu bu

EĞER MASTÜRBASYONU BIRAKMATA ZORLANIYORSANIZ...

eğer bunlara rağmen mastürbasyondan kurtulamıyorsanız örneğin haftada 4 kez yapıyorsanız haftada 3 kere yapmaya çalışın ardında 2 ardından 1.... tabi 4'ten 3' düşürürken bunu 1-3 hafta dewam ettirin daha kolay alışmanız için ben de bu şekilde mastürbasyon sayımı haftada 2 den 1'e düşürdüm herkese tavsiye ederim.. SAĞLICAKLA KALIN MASTÜRBAYONU BIRAKIN...

merhabalar

ilk önce sunu belirtmek isterimki bende uzun sure bu ise bulastim sonra birakmak istedim ve kolaylikla biraktim ama aradan bi ay gecince bende bi sorun cikmaya basladi wcde buyuk abdesti yaparken meniler kendilinden disari cikiyordu buda beni piskolojimen etkiliyordu bunun acaba bi caresi varmi yardimci olursaniz sevinirim ben dedim gecici ama gecmiyo buyuk abdesti yapmaya korkuyorum hersferinde meni geliyo

Re: merhabalar

evet sevgili arkadasim ,,, ben de cok masturbasyon yapardim ,, ve brakmaza karar verdim ,,, benimde aznen menim kendinden bosalmaya basladi ,,, ama bundan hic suphen olmasin ,, ben sana bunun cevabini yaziyim,, bak arkadasim ,, ben psikologum ,, ne demistik masturbasyon sagliga zararli dir ,, pek cok zararlari vardir hatta 100 lerce ,,, bunun bir zararri da 1,normal cinsten uzaklasma ,, ve cinsten vazgecme ..
ve diger zararida ,, 2,asiri cinsellik ,,, bu demek ki cinsel sapikliga ugrama butun gun seksi dusunme ,,, bunlarin sebebbi de masturbasyon dir ,,, ve sen masturbasyonu 1 aj hic yapmiyprum demistin ,,, ve sende masturbasyon yaparkern asiri cinsellige ugramisin ,, ve simdi de beynide hep seksi dusunuyorsun ,, ama bu normal bi sey sen en az 6 ay yapmamamn gerekicek ve sonrada her sey normale donusucek ,, ama o kadar seksi dusunme ,,, nefsin cok bindiginde sakin masturbaszon yapma ,,, cinsel rganini soguk suyla yika ,, 6 ay sonra her sey normale donusucek,,,, benden soylemesi .......tsk

Re: merhabalar

kardes korkmana gerek yok o vuyuk abdesrini yapaekebki zuhur eden sivi meni degil mezidir gusul gere

Re: merhabalar

hemşerim bunun cevabı basit dinimizde açıklamış böyle durumda gusul bile gerekmiye biliyormuş.yapılaş iş spermlerin yenilenmesinden başka birşey degildir

Kardesim öncelikle

Kardesim öncelikle sevgilerimi iletiyorum.
Korkmana gerek yok, cünkü def-i hacet esnasinda (abdest bozarken),
büyük abdest ihtiyacini giderirken kisinin Erkeklik uzvundan cikana Mezi denir, Meni degil. Yani gusül abdestinide icap ettirmez.

sperm

arkadasımbu gecicibirsurec sexsi dusunmedikce koleylıkla gecer

salam

Salam arkadaslar men Azeriyim ve benim bir sorunum var ki men cooox mastibasyon yapiram her gun duz 12 yasimdan men bunu birakmaq isteyirem mene komek edin ama seytan meni yoldan cixariyor xahis edirem mene yazin ne olar artiq bezmisem bunlardan. Ben yazilanlari okudum ve mende zararlar gorsenir ALLAH karsisinda coook mahcubun ne olar mene komek edin eger mene meslehet vermek isteyen yazsın

Re: salam

yapma.kurtul.allah yardimeder.

el-cevap

Haram olmadığını iddia edenler şer'i mesned göstersinler.. "Haram olsaydı, Kuran'da yazardı..." diyen arkadaşın edille-i şer'iyyenin dört olduğundan haberi yok sanırım.
1-Kuran
2-Sünnet
3-İcma
4-Kıyas

Hüküm çıkarmak müçtehidlerin işidir. Biz fıkıhta yazılı fetvaya göre hareket ederiz.

İSTİMNA BİL-YED'e cevap

VELİ KÖLE isimli gardaşım.senin söylediklerini okudum benim hayata dair hiç bi beklentim kalmadı ..umutsuzluğa sürüklüyon adamı.Ne yani bundan sonra bittik o zaman biz evlenmiyelim gayrı meşru bi hayat yaşayalım gitsin madem hanıma rezil olacaaz hiç olmazsa hiç bulaşmayalım evlilik işine daha mantıklı...dediklerin doğrudur tamam da baştan kaybettik o zaman biz...günübirlik ilişkiler daha cazip geliyor senin yorumları okuyunca ...İçimde biraz bu işlerden vazgeçeyim belki düzelir diyordum ohooo biz çoktan geç kalmışız...(yaşım 26 bu arada)

Peki Fark Varmi Arada ?

Tamam peki masturbasyona zararli dedik. Ama hayatin icinde olan seks ne olacak ? Peki seks demi zararli ? yapmayacakmiyiz seks? Boyle aile icinde esimizle iliskiye girmemizdemi bedenen ve ruhen zararli ?

Seksle masturbasyonun ne

Seksle masturbasyonun ne alakası var eğer eşinle yapıyorsan her arkadan yaklaşma haric bütün fantezileri yapabilirsin.:D

DİKKATLİ OLALIM '!

ARKADAŞLAR OKUYUN LÜTFEN. (YORUMLARDAN SONRA ARAŞTIRDIM)
'GEÇMİŞ GÜNAHLARINIZI KİMSEYE ANLATMAYIN.'der hadis'i şerifte 'BELKİ RAHMAN BİR VESİLEYLE ONLARI AFFETMİŞTİR BİLEMEZSİNİZ.'

Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki:

 • (Kim, dünyada günahını gizlerse, Allahü teâlâ da, kıyamette o günahı herkesten saklar.) [Müslim
 • (Bir günaha düşen, Allah’ın örtüsünü, onun üzerinde bulundursun!) [Müslim

  Bu dünyada gizli kalan günahlar ahirette de gizli kalır. Açıktan işlenen günahlarda ahirette açıkça görülür.
  Rasulullah (sav), merhamete engel olacak bazı konularda ümmetini uyarmayı ihmal etmemişlerdir. İşte o hususlardan biri

 • ''Bütün ümmetim affedilecektir. Ancak mücahirler başka. (Yani) Adam, akşam bir günah işlemiş, Allah da onun günahını örttüğü halde, sabah kalkar ve 'ben dün akşam şöyle şöyle şeyler yaptım' diyerek günahını açıklar. Halbuki Allah onu zaten örtmüştü.''

  ARKADAŞLAR BU DURUM SİZİ RAHATSIZ EDİYORSA ÖNCE KONUYU TAMAMEN OKUYUN. VE YORUMLARA DA BAŞVURUN. BEN BUNU YAPIYORUM DEMEK YERİNE OKUYUP DİNLEYİP ÖĞRENİN. BU KİŞİSEL DEĞİL ÇOĞUNLUĞUN SORUNU OLANM BİRŞEY BU YÜZDEN SADECE OKUYARAK BİLE YARDIM ALABİLİRSİNİZ. AMA EN BÜYÜK YARDIMI KENDİNİZ YAPACAKSINIZ. İRADEYLE. TEVBEYLE. AŞKLA. İNANÇLA. BİLİNLENEREK

   BİR HATADAN KURTULMAK İSTİYORSANIZ,
   1. NERDE BAŞLADIĞINA BAKIN
   2. NASIL DURDURABİLECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜN (UZAKLAŞMA YÖNTEMLERİNİ ARAŞTIRIN)
   3. HASTAYA ŞİFA DOKTORDADIR. YÜCE YARATICIMIZA YÖNELİN
   4. ARAŞTIRIN ÖĞRENİN ARARSANIZ MUTLAKA ÇÖZÜM BULACAKSINIZ
   5. KURTULMAK İÇİN ELİNİZDEN GELENİ YAPIN MECBUR KALAMADIKÇA BAŞVURMAYIN İRADE ÇOK ÖNEMLİ
   6. VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN.
   7. HATIRLAYIN'!
   BUNU YAPMAK İSTEMİYORUZ. SONRASINDA PİŞMAN OLACAĞIZ. ÇEVRE İLİŞKİLERİNİZDE, BEDENİMİZDE VE RUHSAL SAĞLIĞIMIZDA BOZULMALARA SEBEP OLACAK. İLERDE EVLİLİĞİMİZDEN ZEVK ALAMAYACAĞIZ. HUZURSUZ BİR CİNSEL HAYAT MUTSUZ BİR EVLİLİĞE KAPI AÇAR.
     VE; ÖYLE BÜYÜK ATEŞLERE GEREK YOK. ELİNİZİ SADECE BİR MUMA DEĞDİRİN. BU ATEŞE DAYANABİLİYORSANIZ, RABBİN MERHAMETİNDEN MAHRUM KALIP AZABINA MAZHAR OLMAYA..

      GÖZE ALABİLİYOR MUYUZ TÜM BUNLARI?

 • Re: DİKKATLİ OLALIM '!

  kardeş Allah razı olsun söylediklerin beni cok etkiledi inş senin yaptıklarını bende yapacam sağolasın

  .......

  bundan sonra bende yapmıycam hem günah hem vücüda zararlı hem insan piskolojisini etkilemktdir böle bir site açtıgnz için çok teşşkür edrim saglıcakla kalın

  slm

  BU YAZILANLARIN HEPSİ YALAN LÜTFEN BUNLARA İNANIP SA CİNSEL YAŞANTINIZI KISITLAMAYINIZ..

  Re: slm

  yaziklar olsun sana

  YAZIKLAR OLSUN

  NE DEMEK İSTİYORSUN SEN YA !! KUR'AN DA YAZANLAR AYETLER HADİSLER YALAN DEMEKLE AYNI SENİN BU DEDİĞİN, BURDA FİTNECİLİK YAPMA ! KENDİ NEFSAİNİ TATMİN ETMEK İÇİN AYETLERİ HADİSLERİ İŞİNE GELİR ŞEKİLDE ÇEVİREMYİN !

  bu kadar kişi eğer senin

  bu kadar kişi eğer senin yüzünden yapmaya devam ederse bu vebal yeter sana.Allah sana akıl fikir versin.......

  Ya arkadaş bunlar yalan ise

  Ya arkadaş bunlar yalan ise neden insanlar masturbasyon. yaptıktan sonra aynı acizlik yetememezlik duygularını çekiyor sorarım sana neden herkes yaptıktan sonra bidaha yapmıycam gibi sözler söylüyor neden herkes bırakmak için bir yol arıyor böyle basit ve cahilce hareketlerle lütfen milletin kafasını bulandırmayın...

  masturbasyon

  benim masturbasyon yüzünden yaşadıklarımı bir ben bir ALLAH bilir , eğer mutluluk , huzur arıyorsan , pişman olmak istemiyorsan , sana şimdi çok güzel gelen zevkten dört köşe olduğun o cahil alışkanlığı bıraaaaaaaaaakkkkk , Allah a yönelin yeter bu nefsin insana çektirdikleri.KALBİN KÖRELSİN İSTEMİYORSAN BIRAK ..YAW GİT KAFANI TOPLA OTUR GÜZELCE DÜŞÜN GERÇEKLER O KADAR AÇIK Kİ..

  allah seni affetsin

  allah seni affetsin

  Yorum izleme seçenekleri

  Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

  Yeni yorum gönder

  Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

  Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

  Son yorumlar

  . . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
  Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

  . . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
  Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

  Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

  Anket

  Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: