Archive - Eki 21, 2006

Evlendiğiniz eşinizle geçmişinizin ne kadarını paylaştınız ya da paylaşabilirsiniz?

YAZICIZADE VE MUHAMMEDİYE

Malkara ilçesinin Kadıköyü'nde dünyaya gelen Mehmed Efendi'nin doğum tarihi bilinmemektedir. Babası Selahaddin Efendi, ilim ve irfanı ile ve yazdığı değerli eserlerle tanınmış âlim bir zattır. Hattatlığı ve devlet hizmetinde kâtip olarak çalışması sebebiyle "Yazıcı" lâkabı ile anılır olmuştur. Mehmed Efendi'nin ismi, babasının lâkabı ile; pederinin adı da oğlunun ilim ve tasavvuf sahasındaki kemalatı ile "mâruf-i cihan" olmuştur,

Yazıcıoğlu, babasının ilminden faydalanarak tahsil hayatına adım atmış, ilmi arttıkça daha büyük bilgilerin tâlibi olmuş ve ihtisasını geliştirmek için İslâm âleminde sefere çıkmış, önce İran'a oradan da Mâverâünnehr'e gidip ilim sahasında temayüz etmiş zatların bilgilerin-den faydalanmıştır. Ezelî istidâdının ve aklî kabiliyyetinin vüs'atı sebe-biyle, müteaddit zatlardan ve bilhassa Zeynü'l-Arab ve Haydar Hâfî gibi ilim kutublarından büyük çapta istifade etmiştir. Tasavvuf sahasındaki nasibini Hacı Bayramı Veli hazretlerinden almış ve onun işaretleri ile seyri sülûkini tamamlayıp zâhir ile bâtın ilimlerinin mülteka'l-bahreyn'i haline gelmiştir.

MEVLİDİN OKUNUŞUNDA YAPILAN YANLIŞLIKLAR

Bundan önceki yazımızda Mevlid manzumesinin telif ediliş sebebinden, vezin ve kafiye özelliklerinden, güfte ve mânâ güzelliklerinden söz açmış; ehl-i sünnet mezhebine uygun olarak kaleme alınan bu eserde, dimağlara nakş olunmak istenen İslâmî hakikatları izaha gay-ret etmiştik. "Vesiletü'n-Necât" adı verilen, sehi-ü mümteni tarzının zir-vesine taht kuran Mevlidin kıraati sırasında bazı kimselerin yaptıkları hatalı okuyuşları bu yazımızda açıklamaya çalışacağız,

Bu hataların ilgi ve bilgi eksikliğinden, başkalarının okumasını dinlemekle yetinip güvenilir bir metni tetkik etmeyişten veya dirayetli bir üstadın "fem-i muhsin"inden ders almamış olmaktan kaynaklanmakta olduğuna inanmaktayız. Yazdıklarımız ile bu yanlışların tashihine yardımcı olabilirsek, dinleyenlerin kulaklarını tırmalayan telaffuz ve gramer hatalarını düzeltmiş ve Süleyman Çelebi merhumun ruhunun rencide edilmesini önlemiş olacağımıza inanmaktayız.

SÜLEYMAN ÇELEBİ VE MEVLİD

Yazıldığı tarihten günümüze kadar sevgi ve heyecan hâlesi şeklinde ruhları kuşatan Mevlidin müellifi bulunan Süleyman Çelebi'nin doğduğu tarihi kesin olarak bilememekteyiz. Nerede dünyaya geldiği, efrâdı ailesi, tahsili, Mevlid'ten başka eserinin olup olmadığı, imamlık tan başka bir vazifede bulunup bulunmadığı hakkında ciddi bir bilgi mevcut değildir. Mevlid'i tamamladığı zaman kaç yaşında bulunduğu bile eserindeki bazı mısralardan hareketle çıkarılan tahmini hesaplara dayanmaktadır.

Doğru olarak bildiğimiz tek tarih, "Vesiletü'n-Necât" adını verdiği Mevlid'in 812 (M. 1409) da Bursa'da tamamlanmış olduğu ve bir de Ulu camide imamlık yaptığıdır. "Ebced hesabı" ile vefatına tarih düşürüldüğü söylenen "râhati ervâh" terkibinin kimin tarafından ve hangi tarihte söylendiği kesin olarak bilinememektedir. Bu terkibin çözülmesi ile ortaya çıkan 825 (M. 1422) tarihi, tahminî hesabın tekrarı mahiyetindedir.

Kuranın Sinyalleri

İslam ilim,irfan ve medeniyet dinidir. Çünkü İslam asırlar ötesinin dinidir.Yerlere ve gölere sığmayan ulvi tek dindir. İslam şablon dini değildir. Yer yüzünde yaşayacak son insana kadar, bu din baki olacak. Allah bu dini sigortalıyor. Allah’ın takdirini bozabilecek kimdir? Bizim gibi fanilere ne oluyor? Allah şöyle buyuruyor:
‘Hiç şüphesiz Kur’an-ı biz indirdik. O’nu tahrif ve tağyirden biz koruyacağız’.
Hicr sûresi,ayet: 9
Maneviyat önderleri bulunmayan toplumlarda, Allah’dan korkanlara rastlanamaz.
Resûlullah s.a.v. asırların güneşiydi. Peygamberimiz varken başka kandilleri aramaya ihtiyaç yoktu. O güneş batıktan dan sonra, dava arkadaşları Onun nuruyla meseleri çözdüler. Hatemül enbiyanın nurunu gören gözler bu alemden göçtükten sonra,ortalığa karanlıklar çökmeye başladı. akabinde içtihat ve kıyas gündemi geldi.

Son On Gün

Ramazanın Son On Gününün Özlemi

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
Bismillahirrahmenirrahim

'Gerçek şu ki, Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik.' 97 Kadir, 1
‘Gerçekten Biz Onu, mübârek bir gecede indirdik’ Duhân, 3

Allah Teâlâ Kur’an-ı bir bütün halinde, Levh-i Mahfuzdan dünya semasın daki Beytülizzet’e, bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde indirdi. Kur’an-ı Kerim olayların seyrine ve duyulan ihtiyaca göre 23 senede terciden teker teker arza tenzil buyrulmuştur. Yani Resulullah’ın s.a.v. mübarek kalbine ilka edilmiştir.

‘ Biz Onu, Kur’an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye (âyet âyet, süre süre) ayırdık ve onu gerektikçe (ihtiyaca göre) indirdik’. İsra, 106

Zenginleşen kadın kolay boşanıyor

ABD'de Arkansas Üniversitesi'nin araştırmasına göre ekonomik özgürlüğü olan veya evlilik sonrası maddi durumu güçlenen kadınlar boşanmaya eğilimli. Paralı ve çalışan kadın kocasıyla daha çok kavga ediyor. Boşanma sonrası sıkıntı yaşamayacağı için hemen avukat tutuyor.

Kadın zengin olunca kocadan ayrılıyor

ABD'de yapılan araştırmaya göre, kadınların maddi durumlarının iyi olması boşanmaları üzerinde etkili.

Amerika'nın saygın eğitim kurumlarından Arkansas Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Randall Kesselring, kadınların maddi durumları ve evlilikleri üzerinde yaptığı araştırmasında kadınların maddi durumlarının iyi olmasının, boşanmaları üzerinde etkili olduğunu belirtti. 112 bin kadının maddi durumları ve medeni halleri üzerinde istatistiksel bir çalışma yapan ekonomi profesörü Kesselring, kadınların maddi durumlarının iyi olması, ya da zaman içinde durumlarında yaşanan pozitif değişimin evliliklerini sürdürüp sürdürmeme kararını vermelerinde çok etkili olduğunu ortaya koydu. Kadınların maddi durumunun iyileşmesi halinde eşlerinden ayrılmaya daha meyilli olduklarını belirten araştırmacı, bu sonucu da şu nedenlere bağladı:

Evlilik ömrü uzatıyor

Sadece bedensel sağlığa odaklanmanız yetmez. Duygusal ve zihinsel sağlığın da önemli olduğunu gösteren yüzlerce çalışma var.

Bu çalışmaların ortak noktası, zihinsel sağlık için güçlü sosyal bağların çok önemli olduğudur. Güçlü sosyal ilişkiler, sağlıklı yaşlanmanın başlıca unsurlarından biridir. Sosyal bağlarınız, ilişki ağınız en az kolesterol, hipertansiyon veya kan şekeriniz kadar önemlidir.

EVLİLİK kurumu, sosyal ilişki ağınızın önemli bir parçasıdır. Evlilik, yaşam kalitesi ve süresi üzerinde etkili bir faktördür. Özellikle erkeklerde evli olup olmamak, yaşam kalitesini derinden etkiler. Evli erkekler, bekár erkeklere oranla daha az hastalanır. Duygusal ve bedensel açıdan kendilerini daha iyi ve mutlu hisseder. Bekar erkeklerde yaşlılık sorunları daha erken yaşlarda ortaya çıkıyor ve çoğu kez daha ağır seyrediyor.

GÜNDÜZ VE GECEDEKİ ZAMAN İSİMLERİ

Arap lisanı, kelime zenginliği ile, gramer kaidelerinin dışına çıkan ve "gayri kıyâsî" diye isimlendirilen şâz lafızların azlığı ile temayüz etmiş ve "dillerin anası" unvanı ile anılmayı haketmiş bir lisan olmaktadır. Asırlarn ilerlemesi, onu aşındırmamış ve yozlaştırmamıştır. Asrımızın keşfiyâtından sayılan ve günlük hayatımıza giren teknik buluşlar bile bu dili konuşan halk tabakasını ve -bilhassa- lisan sahasında söz sahibi bulunan ilim adamlarını kelime ithaline zorlayamamış, ilk defa imal edilen pekçok şeye Arapça bir isim koymayı başarmışlardır. Jet Tayyaresine "Neffâse", buzdolabına "Sellâce", bisiklete "Derrâce", telefona "Hâtif" isimlerinin verilmesi gibi.

KELİMELERİ YERİNDE KULLANMAK

Kalp, sözlerin terâküm ettiği bir hazine; dimağ, kalpte toplanan mânâları lâfız kalıplarına uygun biçimde sıralayan bir makina; dil, bunlan cümleler hâlinde dizip telaffuz eden bir tercüman mesabesindedir. İnsan, okuduğunu anlamak ve bilgisini derinleştirmek için, tedkik ettiği mevzu ile alâkalı lügat ve terimleri iyi bilmek ve yerli yerinde kullanmak zorundadır.

Arapça'dan Farsça'dan veya diğer dillerden alınıp yazıda veya konuşmada kullanılacak lügatların iştikak mahallerini, hangi mânâları ifade ettiğini ve -bilhassa- istimal edildiği cümle içinde bu mânâlardan hangisinin tercih olunduğunu bilmek, mevzuyu etraflıca kavramayı ve muhatapları ikna etmeyi kolaylaştırır.

EŞYAYI İBRETLE TEMAŞA

Allah Teâlâ, kâinattaki eşyayı ilâhî sırlarına mâ'kes yapmış ve gözlerimizi de ruhun penceresi kılmıştır. Hayat yolunu iman kendilleri ile aydınlatan ve kalbin basiretini baş gözü ile birleştirmeye muvaffak olan insanlar, eşyadaki sırları sezip çözmeye başlarlar. Bu imkândan mahrum kalanların gönlü paslı, gözü pusludur. Onlar eşyaya baksalar da hakkatiarı sezemezler. Bakma ile görme, gözün faaliyetleri cümlesinden ise de, ikisi arasında büyük fark vardır. Bu hususu tesbit eden bir âyeti kerimede şöyle buyurulmaktadır: "Onları sana bakıyor görürsün. Halbuki görmezler onlar" (17).

AKIL NEDİR VE AKILLI KİMDİR?

Türk dilinde "us" kelimesi ile isimlendirilen, ilim öğrenmenin en kuvvetli sebeplerinden biri bulunan ve "madde'den mücerred cevher" diye tarif edilen akıl, Allah Teâlâ'nın mükellefiyet yükleyeceği kullara ihsan ettiği şeylerin en değerlisidir. Zira o, insanı hayvandan tefrik ve birçok hizmette emsaline tercih ettiren ve dinî mükellefiyetlerin yüklenmesine sebep teşkil eden kıymetli bir cevher olmaktadır. Bu cevherden mahrum bulunan canlılarda hiçbir sorumluluk bulunmamakta, aklı-nı zâyî etmiş mecnunlara herhangi bir vazife yüklenmemektedir.

Akıl; anlama ve bilme melekesi, zekâ, kuvvei müdrike, rey ve fikir mânâlarında kullanılmaktadır. Akıl, dinî yönden tedkike tabi tutulduğu zaman, "caiz olan şeylerin esbâbı cevazını, mümteni olan şeylerin ya-saklanış sebeplerini anlayan cevheri mücerred" şeklinde tarif olun-maktadır.

İSLAM'DA AKLIN YERİ VE DEĞERİ

İnsanları diğer canlılardan üstün kılan taraf, akıllı bir varlık olmasıdır. Kendisine yüklenen vazifelerin dayanağı, "akıl" nimetidir. Bu cevher onda bulunmasaydı, insan ile diğer canlılar arasındaki farkı ortaya koyan bir hudut çizilemez ve eşyadaki sır çözülemezdi.

"Akıl, öyle bir cevherdir ki, gaip olan şeylerin vasıtalarla; müşahede sahasında bulunanları da beş duyu ile anlar"(5), diye tarif edilmektedir.
Diğer bir ifade ile akıl, insan bünyesi içinde bir kuvvettir ki, hakikatleri onunla anlamak mümkün olur ve ilimlere marifet ve istidat hasıl olur. Hülâsa etmek gerekirse, akıl; güzel ile çirkini, iyi ile kötü işlerin arasını ayırt etmeye yarayan bir kuvvettir.

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: