Archive - Eki 15, 2006

ÇOCUKLARA SEVGİ VE VERGİDE ÖLÇÜ

Her insanın, evlâdına beslediği sevgi fıtrî ve medenî bir haslettir. Bu asil sevginin çocuklar arasında eşit olarak dağıtılması İslâmî bir vazifedir. Bu hususa dikkat göstermek, çocuğun babaya ve anneye olan güvenini perçinlemiş ve sevgisini artırmış olur. Aksi bir yol tutmak, ebeveynine kırılmaya ve kardeş arasında dargınlığa sebep teşkil eder.

Evladın ne cinsiyeti ne de büyük veya küçük olması, sevgide üstünlük ve vergide tercih sebebi olamaz, olmamalıdır. Onlara muhabbette hislerimizin tesiri altında kalmamalı, kalmışsak açığa koymamalı; hele ikram hususunda, dimağımızla hareket edip, dinî ölçülere tam olarak uymalıdır.

ZARARI ÖNLEMEDE ÖLÇÜ

İslâm dini, zarar görmeyi de zarar vermeyi de yasaklamış; vukua gelen bir zararın ortadan kaldırılması için hukukî müeyyideler koymuştur. Bir işin başlangıcında, kasdî olarak zararlı hareket etmeyi men eden dinimiz, zarara zararla mukabele etmeye de müsade etmemiştir. Zira bâtıl bir hareket, kıyas noktası olarak alınamaz. Takip edilecek en makul yol, hakime müracaat ederek zararın telâfisini istemektir.

Bu mevzuu müşahhas bir misalle açıklığa kavuşturmak isteriz: Bir kimse, koyunlarını bir şahsın tarlasına sokarak ekinini yedirse, mağdur olan kişi, mukabil bir harekete teşebbüs edip mütecavizin ekinine veya başka bir malına zarar yapamaz. Çünkü o mal, zarar yapan şahsın mülkü ise de, millî servet sayılmakta ve birçok kimsenin ondan faydalanma ihtimali bulunmaktadır.

İLİMSİZ AMEL EDENİN SONU

İlimsiz amel insanı nerelere götürebiliyor.Eğer Bersisa şeriatı bilseydi içki içmekle Allah'a yakın olamayacağını kavrardı.Her türlü kötülüğün anası olan içkiyi içen insanın da yapmayacağı günah da elbette yoktu.

Bersisa isminde bir zat,ıssız bir yere kapanmış,gece-gündüz Allah'a(c.c) ibadet ediyor ve hiçbir kötülükte bulunmuyordu.Bu adama Şeytan musallat olmaya başladı.Şeytan ne yapıp ne edip bu adamı ibadetten ve duadan uzaklaştırmak istiyordu.Çünkü bu adamın yapmış olduğu dualarla binlerce günah sahibinin günahını Allah siliyordu.Şeytan aleyhilla'ne adamı kandırmak için türlü hilelere başvurdu.Fakat bir türlü kandıramadı.En sonunda şeytan işin kolayını bulmuştu.Çünkü Bersisa,çok ibadet ediiyor,mütteki,züht ve takva sahibi bir zattı ama,alim değildi.Yani dini ilimleri pek bilmezdi.Ondan dolayı onu kandırmak kolay olacaktı.

Şeytan planını şöyle tatbik etti:

ÖNSÖZ

Cenâb-ı Hakk'a sonsuz hamd-ü senalar, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) ve âline selâm ve ihtiramlar olsun.
"Müslümanca Yaşama Sanatı" ismiyle neşredilen kitabımızın ilk baskısı, ilâhî bir lütufla ve efkâr-ı umûmiyede gördüğü rağbet sebebiy-le, kısa zamanda tükenmiş ve ikinci defa basılma mazhariyetine eriş-miş bulunmaktadır.

Bâzı dostlarımızın ikinci bir kitapla bu serinin devamını istemeleri üzerine, çalışmaya başlamış; muhtelif tarihlerde makale tarzında çık-mış yazıları, yenileri ile takviye ve tasnif ederek, "Müslümanca Yaşa-ma Sanatı" cilt 2 adı ile kitap hâline getirmiş bulunuyoruz.

BİBLİYOĞRAFYA

KİTABIN HAZIRLANMASINDA
FAYDALANDIĞIMIZ ESERLER
(BİBLİYOĞRAFYA)

1. Kur'ân-ı Kerim.
2-Tefsir-i Kurtubî: Dârui-Kitâbi'l-Arabiyye Kahire 1967.
3-Tefsir-i İbni Kesir:, Matbaa-i İsâ el-Bâbî el-Halebi Mısır.
4- Hak Dini Kur'an Dili, Matbaa-i Ebuzzıyâ, İstanbul 1935.
5- Kur'an-ı Hakim ve Meâl-i Kerim, Ahmet Sait Matbaası, İstanbul 1957.
6- Buharî, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1315.
7- Müslim, Muhammed Ali Sabih Matbaası, Kahire 1334.
8- Ebu Davud, Dâru-İhyâ-i Sünen-i Nebeviyye.
9- İbni Mâce, Matbaatü'l-İlmiyye, Mısır 1313.
10- Müsned-i Ahmed bin Hanbel, Mektebetü'l-İslâmiye, Beyrut.

SON SÖZ

Müslümanca Yaşama Sanatı'nın 2. cildinin tasnif ve tertibi, Allah Teâlâ'nın tevfik ve inayeti ile, neticelenmiş bulunmaktadır. Yorgun bir vücudun ve durgun bir dimağın kırık dökük ifadeleri ile okuyucularımı-za takdim ettiğimiz bu kitap, oniki bölümden ibarettir. Mevzuların sıra-landırılmasında 1. cildin tanzim ve tertibi dikkate alınmıştır. Bu usul ile hem aranılan bahsin bulunma kolaylığı ve hem de iki kitabın birbirini tamamlaması düşünülmüştür.
Kitapta görülecek noksanlıklar, aczimin neticesi olup, tamamen şahsıma racidir. Muvaffak olunabilmiş yönleri varsa, müstekıllen Cenâb-ı Hakk'ın lütfudur. Bu gerçeği dikkate alarak Rabbime hamd-ü senâlar ediyorum. Bu yolda hareket etmek ile "Onların dualarının sonu da Elhamdü lillâhi Rabbi'l-âlemin (demek)tir" meâlindeki âyet-i celi-lenin işaret ve beşâretine nail olmayı niyaz etmekteyim.

MÜTEFERRİK MEVZULAR

ONİKİNCİ BÖLÜM
MÜTEFERRİK MEVZULAR

ZARARLI MİHRAKLAR VE ŞAHISLAR

ONBİRİNCİ BÖLÜM
ZARARLI MİHRAKLAR VE ŞAHISLAR

BÜYÜK GÜNAHLAR, HARAMLAR VE YASAKLAR

ONUNCU BÖLÜM
BÜYÜK GÜNAHLAR, HARAMLAR VE YASAKLAR

ARAMIZDAN AYRILANLARA KARŞI VAZİFELERİMİZ

DOKUZUNCU BÖLÜM
ARAMIZDAN AYRILANLARA KARŞI VAZİFELERİMİZ

ÇALIŞMA VE TİCARETLE İLGİLİ MEVZULAR

SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞMA VE TİCARETLE İLGİLİ MEVZULAR

VATANÎ VAZİFELER VE ZAFERLER

YEDİNCİ BÖLÜM
VATANÎ VAZİFELER VE ZAFERLER

MEDENÎ VAZİFELER

ALTINCI BÖLÜM
MEDENÎ VAZİFELER

AHLAKÎ VAZİFELER

BEŞİNCİ BÖLÜM
AHLAKÎ VAZİFELER

GENÇLİKLE İLGİLİ MEVZULAR

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GENÇLİKLE İLGİLİ MEVZULAR

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: