Archive - Eki 1, 2006

12. İBLİS VE AZABINI BEYAN

Ulu Allah (C.C.) şöyle buyuruyor:

— Eğer dönerlerse (Allah'ın emrine uymaktan ve Resul'ünün gös-terdiği yoldan yüz çevirirlerse) bilsinler ki, Allah kâfirleri sevmez (onların ne tevbelerini kabul eder ve ne de günahlarını bağışlar)» (40).

Nitekim ulu Allah kendini büyük görüp Allah'ın ululuğunu kabul et-mediği için iblisin tevbesini kabul etmemiştir. Buna karşılık Hz. Adem'e tevbe etmeyi ilham etmesi ve tevbesini kabul etmesi, kendi dili ile güna-hını itiraf etmesi, pişmanlık duyması ve kendini suçlamasından dolayıdır.

11. ALLAH'A İTAAT, ONU SEVMEK, RESULÜNÜ SEVMEK

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor:

— De ki, «eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin» (38).

Allah'ın rahmeti üzerinde olsun, bil ki, kulun Allah'ı ve O'nun Resul'ü-nü sevmesi, onlara boyun eğmekle, onların emrine uymakla olur. Allah'ın kullarını sevmesi de onlara mağfiret suretiyle ikramda bulunmasıdır.

Denilir ki, kul gerçek kemâlin yalnız Allah'da olduğunu, kendisine ve-ya başkasında gördüğü her kemâlin gerçek kemalin Allah'dan ve Allah sayesinde olduğunu bilince ne Allah'dan başkasını sevebilir ve ne de Allah'a dayanmayan bir sevgiye gönlünde yer verebilir.

10. AŞK

«Sevgi» canlı varlığın, haz veren bir nesneye karşı meyil duyması-dır. Söz konusu meylin pekişip güçlenmesi haline «aşk» denir.

Aşk duygusu, aşkın sevgilisine kul olması ve sahip olduğu her şeyi uğrunda feda etmesine yol açacağı bir dereceye varabilir.

Züleyha'nın Hz. Yusuf'a (A.S.) karşı duyduğu aşkın ne dereceye var-dığına bir baksana! Kadının bütün servet ve güzelliği bu uğurda gitmiş. Yetmiş deve yükü mücevher ve gerdanlığının var olduğu söylenir, hepsi-ni Hz. Yusuf'un (A.S.) aşkı uğruna harcamış, «Bu gün Hz. Yusuf'u gör-düm» diyen herkese eline geçeni zengin edecek değerde bir mücevher vere vere elinde hiç bir şey kalmamış.

9. SEVGİ

Anlatıldığına göre adamın biri çöl ortasında yürürken gözünün önü-ne çirkin bir yüz dikilir. Adam «sen kimsin» der. Çirkin yüz «ben senin çirkin amellerinim», diye cevap verir. Adama «senden kurtulmanın yolu nedir» diye sorar. Adam «Peygamber'e selât-ü selâm getirmektir.»

Nitekim Peygamber'imiz (S.A.S.) şöyle buyuruyor:

— Bana getirilen selât-ü selâm, sırat köprüsü üzerinde ışıktır, cu-ma günü seksen kere selât-ü selâm getiren kimsenin geçmiş seksen yıl-lık günahı affedilir» der.

Yine anlatıldığına göre adamın biri Peygamber'imize Hz. Muham-med'e selâm getirmezdi, bir gece rüyasında Peygamber'imizi (S.A.S.) görür, fakat Peygamber'imiz yüzünü adama çevirmez. Adam «ey Allah'ın Resul'ü! Yoksa bana kızgın mısın» diye sorar, Peygamber'imiz «hayır» diye cevap verir. Adam «o halde niye yüzüme bakmıyorsun» diye sorar. Peygamber'imiz «çünkü seni tanımıyorum» diye karşılık verir.

Müslümanca Yaşama Sanatı

Müslümanca Yaşama Sanatı

İTİKAD ve İNANÇLA İLGİLİ MEVZULAR

BİRİNCİ BÖLÜM
İTİKAD ve İNANÇLA İLGİLİ MEVZULAR

Cilt-3

MÜSLÜMANCA YAŞAMA SANATI

3. cilt

Mehmet emre

Müslümanca Yaşama Sanatı - 2

MÜSLÜMANCA YAŞAMA SANATI

2. cilt

Mehmet emre

BİBLİYOĞRAFYA

KİTABIN HAZIRLANMASINDA FAYDALANDIĞIMIZ ESERLER (BİBLİYOĞRAFYA)

1- Kur'ân-ı Kerim
2- Tefsir-i Kurtubî: Dârul-Kitâbil-Arabiyye Kahire, 1967
3- Tefsir-i Kadî Beydâvî: Matbaa-i Osmâniye İstanbul-1314
4- Tefsir-i İbni Kesir: Matbaa-i İsa el-Bâbî el-Halebî Mısır
5- Tefsir-i Nahcuvânî: Matbaa-i Osmâniye İstanbul-1326
6- Hak Dini Kur'ân Dili: Matbaa-i Ebüzzıyâ İstanbul-1935
7- Kur'ân-ı Hakim ve Meâl-i Kerim: Ahmet Sait Matbaası İstanbul-1957
8- Hulâsatü'l-Beyân fî Tefsiri'l-Kur'ân: Evkaf-i İslâmiye Matbaası İstan-bul-1340
9- Buhârî: Matbaa-i Âmire İstanbul-1315

MÜTEFERRİK MEVZULAR

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MÜTEFERRİK MEVZÛLAR

YASAKLARLA İLGİLİ MEVZULAR

ONİKİNCİ BÖLÜM
YASAKLARLA İLGİLİ MEVZULAR

MAHKEME VE ŞAHİTLİK MEVZULARI

ONBİRİNCİ B ÖLÜM
MAHKEME VE ŞAHİTLİK MEVZULARI

AHLAK VE EDEBLE İLGİLİ MEVZULAR

ONUNCU BÖLÜM
AHLAK VE EDEBLE İLGİLİ MEVZULAR

İCTİMÂÎ MEVZULAR

DOKUZUNCU BÖLÜM
İCTİMÂÎ MEVZULAR

AKRABALIKLA İLGİLİ MEVZULAR

SEKİZİNCİ BÖ LÜM
AKRABALIKLA İLGİLİ MEVZULAR

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: